Kaj je ogljični odtis?

Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma organizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodke in izdelke ter posameznike (kalkulator za izračun ogljičnega odtisa za posameznike tukaj).

Zakaj izračunati ogljični odtis?

Podjetja oz. organizacije se za izračun ogljičnega odtisa najpogosteje odločajo zaradi naslednjih razlogov:

 • z izpusti želijo natančneje in bolje upravljati: zmanjševati izpuste in s tem zmanjševati stroške
 • želijo se izogniti tveganjem zaradi cene fosilnih goriv in ogljika
 • želijo se primerjati s podjetji oz. organizacijami v svojem sektorju oz. panogi
 • izračun ogljičnega odtisa potrebujejo za poročanje tretjim osebam
 • izračun oglijičnega odtisa uporabljajo kot sredstvo za komuniciranje na trgu, marketing

V Umanoteri poudarjamo, da je izračun ogljičnega odtisa zgolj začetek. Dejanski namen izračuna je, da podjetje oz. organizacija prepozna področja svoje dejavnosti, ki so najbolj energetsko potratna in okolju škodljiva. Šele nato lahko načrtuje prioritetne korake za doseganje največjih učinkov pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Računanje ogljičnega odtisa je smiselno samo, če mu sledi zavezanost in delovanje za zmanjševanje izpustov in izboljšanje učinkovitosti. Izračun ogljičnega odtisa je lahko koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja organizacije.

Z začetkom zakonskega urejanja (Strategija za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, Zakon o podnebnih spremembah in Uredba o ogljičnem odtisu) se je tudi v Sloveniji že pokazala potreba po reguliranju in standardiziranju postopkov v zvezi z izračunom ogljičnega odtisa. Na spletni strani Službe vlade za podnebne spremembe je objavljen osnutek t.i. podnebne strategije in tretji osnutek t.i. podnebnega zakona (osnutek Uredbe o ogljičnem odtisu na strani 72).

Kje lahko izvem več?

 • Več o izračunu ogljičnega odtisa za podjetja in organizacije lahko preberete v publikaciji Ogljični odtis, Uvod za organizacije in podjetja.
 • Kako so to naredili drugi? Nekaj primerov izračunov ogljičnega odtisa za podjetja, izdelke in dogodke iz Slovenije in Velike Britanije.
 • Protokol za toplogredne pline (protokol TGP): Široko sprejet standard za poročanje o emisijah. Protokol ureja poročanje emisijah podjetij in zaradi posameznih projektov Standard za poročanje o emisijah podjetij zagotavlja metodologijo za izračun ogljičnega odtisa. Protokol sta razvila World Resources Institute in World Business Council for Sustainable Development. NOVO! Oktobra 2011 sta izšla dolgo pričakovana nova standarda GHG: GHG Protocol Standards for Product and Value Chain GHG assessments. Večna spletni strani www.ghgprotocol.org.
 • ISO 14064: Mednarodni standard za poročanje o emisijah za podjetja. Zgrajen je na načelih, ki so zasnovana v Protokolu za toplogredne pline. Več informacij na spletni strani www.iso.org.
 • PAS 2060: Izhaja iz protokola za toplogredne pline in je procesni standard, ki določa izkazovanje ogljične nevtralnosti. Več o standardu PAS 2060 tukaj.
 • PAS 2050: Standard (Specification for the Assessment of the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services), ki je edini veljavni mednarodni standard za izdelke in storitve v EU in vključuje tudi zunanjo presojo. NOVO! Dopolnjen standard (september 2011) PAS 2050. Več o standardu PAS 2050 tukaj.
 • NOVO! Evropska komisija je objavila osnutek metodologije EU za določanje okoljskega odtisa.
 • Nove informacije o French National Experiment – projektu okoljskih oznak izdelkov tukaj (v francoskem jeziku).
 • Ogljična izravnava: Finančni instrument, ki pomeni denarno ovrednotenje in zmanjševanje toplogrednega vpliva z odkupom emisij toplogrednih plinov. Meri se v tonah ekvivalenta CO2, četudi velja za vse kategorije toplogrednih plinov. Zmanjševanje emisij (ponavadi rezultat projektov v državah razvoju), ki se nato prodajajo kot nadomestilo za emisije na nekem drugem kraju. Izravnava je pogosto sredstvo za doseganje ogljične nevtralnosti. Več o tem v publikaciji Carbon Trusta »The Carbon Trust three stage approach to developing a robust offsetting strategy«.
 • Faktor emisijske konverzije: Pri izračunavanju emisij zaradi porabe energije moramo izbrati mersko enoto za porabljeno energijo. Faktor emisijske konverzije nam omogoča, da iz vhodnega podatka o energiji (kWh, prostornina ali masa) pridobimo podatek o ustrezajoči količini emisij ogljikovega dioksida. Za Združeno kraljestvo te faktorje objavlja Defra, lahko jih dobite tudi pri organizaciji Carbon Trust.

Dejavnosti Umanotere na področju ogljičnega odtisa

Že leta 2007 smo prvi v Sloveniji izdelali kalkulator za izračun ogljičnega odtisa za posameznike. Umanotera je v Slovenijo pravzaprav pripeljala slovenski izraz ogljični odtis kot prevod angleškega »carbon footprint«. Leta 2008 smo namreč med strokovnjaki na tem področju, nevladnimi organizacijami, novinarji, prevajalci, lektorji, študenti in drugimi izvedli anketo o slovenskih ustreznicah angleških besednih zvez, povezanih z besedo “carbon” . Po posvetu smo se odločili za sledeče prevode:

 • Carbon Footprint – ogljični odtis
 • Carbon Neutral – ogljično nevtralen
 • Carbon Offset – ogljična izravnava
 • Low-Carbon Society – nizkoogljična družba

Leta 2009 je Umanotera izdala dve publikaciji:

V obdobju 2008-2010 je Umanotera pripravila izračune ogljičnih odtisov naslednjih organizacij in podjetij:

 • Skupina Futura
 • Vibacom
 • Medium
 • Umanotera
 • Mestna občina Ljubljana (vsi oddelki mestne uprave)
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (matično ministrstvo in 11 predstavništev RS v tujini)
 • COVEVO
 • Microsoft Slovenija
 • Služba vlade za razvoj in evropske zadeve
 • Urad vlade za komuniciranje
 • Kabinet predsednika vlade RS
 • Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani
 • Občina Kamnik
 • Siemens Ljubljana
 • Kompas Design

V letih 2009 in 2010 je Umanotera izvedla štiri enodnevne uvodne seminarje o ogljičnem odtisu za organizacije.

Novembra 2010 je Umanotera v sodelovanju Službo Vlade RS za podnebne spremembe in Britanskim veleposlaništvom organizirala prvo konferenco o ogljičnem odtisu v Sloveniji. Na konferenci Ogljični odtis kot merilo uspešnosti (glej harmoniko spodaj) se je 16. novembra 2010 v Grand hotelu Union Business v Ljubljani zbralo okoli 100 udeležencev iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, izobraževalnih ustanov, občin, ipd.

V letu 2010 je Umanotera pripravila strokovne podlage in svetovanje pri pripravi osnutkov Zakona o podnebnih spremembah in Uredbe o ogljičnem odtisu.  

Za informacije pokličite pisarno Umanotere na 01 439 71 00 ali pišite na info@umanotera.org.

Konferenca Ogljični odtis 2011

2. nacionalna strokovna konferenca Ogljični odtis kot merilo uspešnosti: Ogljični odtis v dobavni verigi, izračunavanje, zmanjševanje in komuniciranje.

Udeleženci 2. nacionalne strokovne konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti, ki se je odvila 17. novembra, so spoznali aktualne zakonodajne ureditve v zvezi z ogljičnim odtisom v Sloveniji in Evropski uniji, konferenca je ogljični odtis predstavila kot del strateškega mangementa v podjetjih – ogljični odtis v dobavni verigi, spregovorila je tudi o razlogih in glavnih dilemah pri poročanju in komuniciranju zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Konference so se udeležili vodilni delavci, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, energetske in okoljske menedžerje, vodje sistemov kakovosti, vodje komuniciranja in drugi strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja iz podjetij in javne uprave. 

Da bi prispevali svoj delež k boju proti podnebnim spremembam, se je za izravnavo izpustov toplogrednih plinov konference Umanotera povezala z organizacijo ClimateCare. Climate Care bo financiral projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek energetske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval z zniževanju globalnih emisij.

Razprave

Trendi glede ogljičnega odtisa v EU ter poenotenje metodologij izračunov ogljičnega odtisa v EU, Michele Galatola, Direktorat za okolje, Evropska komisija (videokonferenca v angleškem jeziku brez prevoda)

Podnebna politika in zakonodajni okvirji za ogljični odtis v Sloveniji, Jernej Stritih, Služba Vlade RS za podnebne spremembe

GHG Protokol: novi standard za dobavne verige in dobre prakse v javni upravi v ZDA, Cynthia Cummis, Mary Sotos, GHG Protocol pri World Resources Institute (videokonferenca v angleškem jeziku brez prevoda). Prezentacija Cynthie Cummis, prezentacija Mary Sotos.

Ogljični odtis v dobavni verigi, Gregor Pečnik, Best Foot Forward, Velika Britanija

Komuniciranje ogljičnega odtisa, Karmen Kogoj Ogris, Umanotera

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, Vida Ogorelec, Umanotera

Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z izvedeno konferenco. Ker na Umanoteri neprestano težimo h kakovosti našega delovanja in storitev nam bodo rezultati analize v pomoč pri organizaciji naslednjih dogodkov.

Ozadje

Ogljični odtis ni samo ocena stanja oziroma merjenje izpustov toplogrednih plinov podjetja in poročanje o meritvah, postavljen mora biti v širši, strateški okvir delovanja podjetja. Če želimo ogljični odtis zmanjšati, ga moramo predvsem razumeti in pravilno uporabljati. Zato je nujen vpogled tudi v dobavno verigo navzdol in navzgor.

Letos jeseni je pobuda Greenhouse Gas Protocol izdala dva nova, dolgo pričakovana standarda za izračun ogljičnega odtisa za izdelke, storitve in dobavne verige (GHG Protocol Standards for Product and Value Chain GHG assessments), British Standards Institution (BSI) pa je izdal revidirano verzijo standarda PAS 2050:2011. Evropska komisija je izdala osnutek poenotene metodologije EU za izračun okoljskega in ogljičnega odtisa. Objavljene so tudi prve informacije o francoskem nacionalnem eksperimentu za okoljsko označevanje, vključno s praktičnimi pristopi za komuniciranje.

Glede na dinamiko na področju razvoja standardov in izračunavanja ogljičnega odtisa v zadnjem letu je vse bolj jasno, da mora biti ogljični odtis vpet v vse poslovne procese. Tako je v pomoč vodstvu pri sprejemanju poslovnih odločitev in ga lahko podjetje tudi uspešno komunicira – poslovnim partnerjem, dobaviteljem, strankam in drugim deležnikom. Na ta način podjetje bolje obvladuje svoje stroške in tveganja ter krepi svoj položaj na trgu in družbeni ugled.

Umanotera je novembra 2010 organizirala prvo strokovno konferenco z naslovom Ogljični odtis kot merilo uspešnosti, kjer se je zbralo okoli 100 udeležencev iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, izobraževalnih ustanov, občin, ipd. Udeleženci konference so se seznanili z načrti Evropske komisije na področju zakonodajnega urejanja ogljičnega odtisa, osnutkom slovenskega podnebnega zakona, dobrimi praksami na področju izračuna ogljičnega odtisa ter z dilemami in izzivi prihodnosti. Evalvacija in odziv na lansko konferenco ter vedno večja dinamika uporabe ogljičnega odtisa v mednarodnem prostoru dokazujeta, da se ogljičnemu odtisu kot enemu izmed orodij za ocenjevanje količine toplogrednih plinov izdelka ali organizacije v prihodnje zagotovo ne bomo mogli izogniti.

Več o ogljičnem odtisu izveste tukaj.

2. nacionalno konferenco Ogljični odtis kot merilo uspešnosti je izvedla Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne sprememembe, Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani in Ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani.

spvs.jpgBE.jpg US_EMBASSY.jpg

Medijski sponzor

energetika.jpg

Konferenca Ogljični odtis 2010

Na konferenci Ogljični odtis kot merilo uspešnosti se je 16. novembra v Grand hotelu Union Business v Ljubljani zbralo okoli 100 udeležencev iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, izobraževalnih ustanov, občin, ipd. V prvem plenarnem delu so razpravljalci predstavili načrte Evropske unije na področju zakonodajnega urejanja ogljičnega odtisa, osnutek slovenskega podnebnega zakona, dobre prakse na področju izračuna ogljičnega odtisa ter dileme in izzive prihodnosti.

Razpravljalci v dopoldanskem delu:

Pavel Misiga, Direktorat za okolje, Evropska komisija: Poenotenje metodologij izračunov ogljičnega odtisa v EU

Jernej Stritih, Služba Vlade za podnebne spremembe: Podnebna politika in zakonodajni okvirji za ogljični odtis v Sloveniji

Špela Kern, Umanotera: Standardi za ogljični odtis organizacij, izdelkov in storitev ter ogljično nevtralnost

Vida Ogorelec, Umanotera: Senčna cena ogljika in ogljična izravnava-dileme in izzivi

Gregor Pečnik, Best Foot Forward, Velika Britanija: Ogljični odtis v praksi v Veliki Britaniji

Polona Briški, Trimo Trebnje: CO2 odtis proizvodov Trimo Trebnje

V popoldanskih delavnicah so se udeleženci  strinjali, da je nujno pravo ravnovesje med zakonodajno regulativo in tržnimi zahtevami. Večina se jih je zavzela, naj bo izračun ogljičnega odtisa prostovoljen, poudarili so tudi potrebo po poenotenju standardov in metodologij  ter vzpostavitev enotne uradne baze podatkov, iz katere bo moč črpati podatke, potrebne za izračun ogljičnega odtisa.

Udeležence smo povprašali tudi za mnenje – evalvacijo konference in pripravili analizo odgovorov.

Prispevek Studia 12.

Ozadje:

Ogljični odtis (carbon footprint) je merilo za vpliv na okolje, ki ga imajo človekove aktivnosti, pri katerih prihaja do emisij toplogrednih plinov. Izražen je v tonah CO2 in je uporaben za določanje vpliva na podnebne spremembe posameznikov, organizacij ali držav. Za podjetje oz. organizacijo je izračun ogljičnega odtisa začetek upravljanja z energetsko učinkovitostjo in vplivi na okolje. Dejanski namen ugotavljanje ogljičnega odtisa je, da organizacija razpozna področja svoje dejavnosti, ki so najbolj energetsko potratna in okolju škodljiva in potem načrtuje prioritetne korake za doseganje največjih učinkov pri povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Ogljični odtis je ključni element vsakega celovitega sistema upravljanja z vplivi na okolje: omogoča spremljanje napredka in primerjave znotraj primerljivih dejavnosti in »benchmarking«.

Da bi prispevala svoj delež k boju proti podnebnim spremembam, se je za izravnavo izpustov toplogrednih plinov konference Umanotera povezala z organizacijo ClimateCare. Climate Care bo financiral projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek energetske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval z zniževanju globalnih emisij.

Več na http://www.jpmorganclimatecare.com/

Več o terminologiji – prevajanju “carbon footprint.”

Več v publikacijah Ogljični odtis – uvod za podjetja in organizacije ter Ogljični odtis – primeri iz prakse.
O ogljičnem odtisu piše tudi Guardian.

Izvajalec konference:

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
p.p. 4440, 1000 Ljubljana, www.umanotera.org

Partnerja:

Služba Vlade RS za podnebne spremembe

Britansko veleposlaništvo v Ljubljani

Sponzor:   

Xerox Slovenija, d.o.o., www.xerox.com         

Medium, d.o.o., www.medium.si 

Donator telekonference z Brusljem je bil Telekom Slovenije d.d.

  
Medijski partner:

Energetika.net