NA FORUMU O TEŠ 6 PREDSTAVLJEN RADIKALNO SPREMENJEN NAČRT

Na razvojnem forumu z naslovom »TEŠ 6: slovenska prihodnost?«, ki ga je 26. januarja v Ljubljani pripravila Umanotera je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik predstavil radikalno spremenjen načrt prenove Termoelektrarne Šoštanj. Ta se temeljito razlikuje od dokumentacije, ki je javno dostopna in objavljena na svetovnem spletu.

Najpomembnejša razlika je v bloku 5, ki naj bi po javno dostopni projektni dokumentaciji obratoval do leta 2028, po novem pa bo Rotnikovih v hladno rezervo prešel že leta 2015.

"Blok 5 bomo zagnali, ko ga bomo potrebovali. Torej, če bo izpadel blok 6 in manjka električne energije ne bo mogoče nadomestiti z uvozom," je pojasnil Rotnik. TEŠ bo tako tudi v primeru izgradnje šestega bloka namesto 4700 gigavatnih ur električne energije proizvajal približno 3500 gigavatnih ur letno. Izpusti CO2 pa bodo iz sedanjih 4,6 do 4,9 milijona ton po 2015 padli na 3,1 milijona ton na leto.

»Neodgovorno je, da so javno objavljeni podatki drugačni od tistih, ki so bili predstavljeni  na forumu,« je Rotnikovo predstavitev komentiral dr. Dušan Plut in dodal »vprašanje je, o čem se danes tu sploh pogovarjamo.«

Direktor Urada vlade za podnebne spremembe Jernej Stritih je v drugem sklopu foruma pojasnil, da bosta že letos pripravljena strategija in zakon o podnebnih spremembah. Njuno izhodišče bo prehod Slovenije v nizkoogljično družbo oz. 80-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2050 (kar pomeni dve toni letno na Slovenca). »Obratovanje TEŠ 6 se bo moralo podrediti tem ciljem,« je poudaril Stritih.

Vodja Centra za energetsko učinkovitost na Inštitutu Jožef Stefan mag. Stane Merše je dejal, da v strokovnih podlagah za Novi energetski program vsi scenariji predvidevajo rast porabe električne energije. Okoljevarstveniki so ob tem opozorili na velik razkorak med potrebnim zmanjšanjem izpustov tolpogrednih plinov in povečano porabo energije ter na potrebo po izdelavi alternativnega scenarija, ki bo predvideval zmanjšanje porabe.

V tretjem sklopu foruma so sodelujoči predstavili alternativne scenarije proizvodnje energije. Častni predsednik Slovenskega E-foruma dr. Mihael Tomšič je vlado pozval, naj predstavi variante strategije za oskrbo z električno energijo, ki bodo upoštevale scenarije brez TEŠ 6 in scenarij z manjšo enoto. Strategije naj upoštevajo intenzivne ukrepe za učinkovito rabo električne energije, hiter razvoj obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom in dopolnilno oskrbo z električno energijo z drugačnimi proizvodnimi enotami (na zemeljski plin in/ali tekoča goriva). Drugi govorci so predstavili še potencial učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave, potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot, potencial sončne električne energije in potencial geotermalne energije.

V razpravi o alternativnih scenarijih je na vprašanje, koliko bi stala prekinitev pogodbe o gradnji TEŠ 6, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik dejal, da natančne ocene še nimajo, »šlo pa bi verjetno za 150 do 200 milijonov evrov.«

Povzetek foruma lahko preberete tukaj. (celotno poročilo s foruma).
Povzetek v angleškem jeziku (summary eng).

Predstavitve sodelujočih na forumu:

Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj (projekt, postopki)
Rudi Vončina, odgovorna oseba priprave poročila o vplivih na okolje TEŠ, Elektroinštitut Milan Vidmar (vplivi na okolje)
Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko na Ministrstvu za gospodarstvo (pomen projekta, sprejete odločitve, umestitev v nacionalno energetsko strategijo)
Jernej Stritih, direktor Službe vlade za podnebne spremembe (odnos do nove podnebne strategije in podnebne politike EU)
Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan (strokovne podlage za podnebno-energetsko politiko)
Mihael Tomšič, častni predsednik, Slovenski E-Forum (skica alternativnega scenarija)
Nina Štros, predstavnica Greenpeace v Sloveniji (energetska (re)volucija)
Andrej Mohar, Društvo Temno nebo Slovenije (potencial učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave)
Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan (potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot)
Dag Kralj, član uprave, Bisol d.o.o. (potencial sončne električne energije)

Božo Dukić, direktor, Geosonda d.o.o. (potencial geotermalne energije)

O projektu TEŠ 6 je na http://www.evropske-volitve.si/potekalo tudi spletno posvetovanje. Poročilo spletnega posvetovanja lahko prebete tukaj.
Povzetek v angleškem jeziku (summary eng).

NVO: POTREBUJEMO RESNO ALTERNATIVO TEŠ 6 IN NEK 2

 »Glavno vprašanje o energetski prihodnosti Slovenije ne sme biti, ali šesti blok Termoelektrarne Šoštanj ali drugi blok Nuklearne elektrarne Krško. Dolžnost slovenske vlade je, da izdela tretji scenarij, ki ne bo vključeval nobene od teh možnosti,« je ob predstavitvi stališča nevladnih organizacij do gradnje TEŠ 6 poudarila direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner.

TISKOVNA_TES6m.JPG»Pet razlogov je, zakaj potrebujemo alternativni scenarij slovenske energetske prihodnosti,« je dejala Ogorelec Wagnerjeva. Prvi je podnebna odgvornost, drugi vprašanje ekonomske rentabilnosti objekta TEŠ 6. Kot tretji razlog je omenila razvojno vprašanje in vprašanje konkurenčnosti slovenske industrije. Poleg tega »procesi in demokratičnost sprejemanja odločitev v zvezi z gradnjo TEŠ 6 niso na ravni, kot si jo želimo. Nevladne organizacije do lanskega leta o postopkih za gradnjo TEŠ 6 sploh nismo bile uradno obveščene,« je dodala. Kot zadnjega od razlogov za alternativni scenarij je Ogorelec Wagnerjeva izpostavila odgovornost vlade: »Država je 100 odstotni lastnik HSE, zato mora odgovornost za tako pomembne odločitve, kot je gradnja TEŠ 6, sprejeti vlada.«

»V energetski politiki je ponavadi izhodiščno vprašanje, kako zagotoviti poceni energijo za naraščajoče potrebe gospodinjstev in gospodarstva. TEŠ6 je eden od odgovorov na takšno vprašanje. Problem ni toliko v tem, da je odgovor napačen, kot v tem, da je napačno vprašanje,« je poudarila predsednica Focus društva za sonaraven razvoj Lidija Živčič. »Prvo vprašanje energetske politike bi se glasilo – Kako zmanjšati našo energetsko potratnost in potrebno energijo proizvajati iz OVE? Danes se ne bi spraševali, kako financirati blok 6, temveč, kako se izogniti gradnji TEŠ 6,« je dodala. Hkrati je Živčičeva opozorila, da so izjave o zmanjšanju izpustov CO2, do katerega bo prišlo zaradi izgradnje TEŠ 6, zavajujoče. »Čeprav se bodo izpusti na proizvodno enoto zmanjšali, se bodo skupni izpusti povečali, saj gre za povečanje proizvodnje,« je opozorila.

Tudi v Slovenskem E-forumu vladi predlagajo, da v mesecu dni in ob upoštevanju  vseh kriterijev (energetski, okoljski, socialni, razvojni in javno-finančni) predstavi različice strategije za oskrbo z električno energijo, ki bodo upoštevale scenarije brez TEŠ 6 in scenarij z manjšo enoto. Obenem vladi predlagajo, naj v prav tako v mesecu dni pripravi in izvede razpis za organizacijo široke javne razprave o TEŠ 6 in za njeno izvedbo zagotovi zadostna sredstva. Kot je poudaril častni predsednik SE-F Mihael Tomšič, je »čas, da se politika strezni in sprejme odločitev, da je treba projekt TEŠ 6 revidirati.«

Predstavnica Greenpeacea v Slovenji Nina Štros je spregovorila o alternativnem energetskem scenariju, poimenovanem »Energetska (r)evolucija«.  Greenpeace je namreč konec leta 2008 pripravil alternativni scenarij razvoja energetskega sistema, ki v nasprotju z referenčnim scenarijem Mednarodne agencije za energijo do leta 2010 v EU27 predvideva kar 75-odstotno zmanjšanje emisij. »V Sloveniji takšnega scenarija nimamo, pa ga potrebujemo. Potrebujemo scenarij, ki bo predvidel, koliko stroškom se lahko izognemo in koliko delovnih lahko ustvarimo, če preidemo iz izrabe fosilnih goriv na obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost,« je dejala Štrosova. »Projekt TEŠ 6 bo odločil slovensko energetsko politiko v naslednjih 50 letih. Zato moramo dobro pretehtati vse alternativne možnosti,« je še poudarila.

Januarske novice Plana B

Do januarskih novic Mreže Plan B za Slovenijo lahko dostopate tukaj.