Center za računalniško opismenjevanje Kafuli

Skupaj s partnersko organizacijo Kafuli v Burkina Fasu smo začeli izvajati projekt "Center za računalniško opismenjevanje Kafuli", ki ga podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Prvi korak pri vzpostavitvi projekta bo otvoritev računalniškega centra v knjižnici mladinskega centra Kafuli, ki bo lokalnim prebivalcem ponudil dostop do svetovnega spleta in zagotovil temeljna orodja (računalnik, širokopasovna internetna povezava, tiskalnik, pomoč kvalificiranega osebja) za osnovno "digitalno" delovanje.

V centru bomo izvajali brezplačne tečaje osnovnih računalniških veščin, s katerimi bomo dijakinjam in dijakom iz depriviligiranih družin olajšali stop v "digitalni prostor". Na tečajih bomo veliko pozornosti namenili izobraževalnemu, razvojnemu in ekonomskemu vidiku svetovnega spleta in "digitalne revolucije" ter tečajnike spodbudili, naj se aktivno vključijo v digitalni razvoj Afrike.

Vzporedno s tečaji bo center postal prostor, kjer bodo dijaki in ostali prebivalci lahko prosto dostopali do računalniške opreme in svetovnega spleta. V delovanje centra bomo vključili lokalne prostovoljce, ki bodo s svojim znanjem delovanje centra približali tistim obiskovalcem, ki ga še ne poznajo. Center bo dijakom s svojo opremo nudil orodja, ki jih potrebujejo za svoje izobraževanje (pisanje, tiskanje, zbiranje podatkov na internetu, pošiljanje e-pošte), ostalim pa bodo ta orodja pomagala, da izboljšajo svoj gmotni položaj.

V sklepni fazi projekta bomo priredili srečanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih IT strokovnjakov, kjer bomo v seriji 4 delavnic ugotovili stanje razvoja IT in interneta v Burkina Fasu, osamili posamezne potrebe, našli rešitve na te potrebe in pripravili predlog načrta razvoja IT in svetovnega spleta v državi ter načrt premostitve digitalne ločnice med severom in jugom.

Projekt "Center za računalniško opismenjevanje Kafuli", ki ga izvajata Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in organizacija Kafuli, Burkina Faso, podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Ministrstvo RS za javno upravo in Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča vlade RS.

 MRSS_znak_manjsi.JPG