Izjava o nestrinjanju s prakso delovanja Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Podpisane naravovarstvene, ekološke in okoljske organizacije izjavljamo, da nismo v nikakršni povezavi s Karlom Lipičem in njegovo "Zvezo ekoloških gibanj Slovenije" (ZEG). Nasprotno: od dejavnosti te organizacije se ostro distanciramo.

Menimo, da ZEG s svojim imenom zavaja nepoučeno javnost, da gre za krovno organizacijo, v kateri so združena vsa slovenska ekološka gibanja, kar ni res. Karel Lipič javno in glasno podpira nekatere ekološko najbolj sporne projekte kot so TEŠ 6, plinski terminali v Tržaškem zalivu, gradnjo vetrnic na Volovji rebri, okolju škodljive bele LED svetilke, pa vse do sežiga odpadkov v cementarni Lafarge Cement v Trbovljah in (po novem) gradnje dveh velikih sežigalnic v Ljubljani in Mariboru. Glede na zgoraj našteta dejstva se ne moremo znebiti občutka, da je Karel Lipič nekakšen trojanski konj med ekološkimi organizacijami, ki pač podpira tiste projekte, okoli katerih se vrti veliko denarja. Karel Lipič in njegov ZEG na ta način po našem mnenju delajo nepopravljivo škodo slovenskemu okolju in zdravju ljudi ter obenem tudi delovanju slovenskih naravovarstvenih, ekoloških in okoljskih organizacij.

Podpisane okoljske organizacije:

EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi (eko.krog@gmail.com)

Alpe Adria Green
Prešernova 26, 4270 Jesenice (alpeadriagreen@gmail.com)

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Trubarjeva cesta 50, 1000 Ljubljana (ogrin.matej@siol.net)

Civilna iniciativa Braslovče CIB
p.p. 23, 3314 Braslovče (cibraslovce@gmail.com)

Civilna iniciativa DavkoPlacevalciSeNeDamo
Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana (vili.kovacic@siol.net)

Civilna iniciativa Trbovlje
Gimnazijska 34, 1420 Trbovlje (nasta.doberlet@gmail.com)

Civilne iniciative Celja
Kotnikova 2, 3000 Celje (boris.sustar@gmail.com)

DOPPS – BirdLife Slovenija
Tržaška 2, 1000 Ljubljana (damijan.denac@dopps.si)

Društvo Dinaricum
Jurjevica 2A, 1310 Ribnica (miha.krofel@gmail.com)

Društvo Temno nebo Slovenije
Teslova 30, 1000 Ljubljana (info@temnonebo.si)

Duh časa, društvo za trajnostni razvoj
Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana (info@duh-casa.si)

Ekologi brez meja
Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana (petra.matos@ocistimo.si)

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana (lidija@focus.si)

Gibanje TRS
Drenikova 36, 1000 Ljubljana (gibanje.trs@gmail.com)

Greenpeace v Sloveniji
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana (nina.stros@greenpeace.si)

Institut za trajnostni razvoj
Metelkova 6, 1000 Ljubljana (anamarija.slabe@itr.si)

Inštitut za politike prostora
Tržaška 2, 1000 Ljubljana (marko.peterlin@ipop.si)

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Metelkova 6, 1000 Ljubljana (senka.sifkovic.vrbica@pic.si)

Tranzicijske Trbovlje
Šuštarjeva 26 b, 1420 Trbovlje (zoran.tomsits@gmail.com)

UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Resljeva 20, p.p. 4440, 1000 Ljubljana (info@umanotera.org)

Čista zmaga

V Umanoteri smo stopili na novo – športno – polje in začeli z izvajanjem projekta »ČISTA ZMAGA – Trajnostni športni dogodki«.

V okviru projekta bomo med drugim svetovali pri organizaciji in izvedbi treh pilotnih trajnostnih športnih dogodkov v različnih slovenskih regijah. Namen projekta je prek športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij ter tako prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Projekt ČISTA ZMAGA, ki je sofinanciran iz sredstev t.i. Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji, je namenjen spodbujanju trajnostnih praks pri širokem naboru ciljnih skupin, ki so neposredni in posredni deležniki športnih dogodkov: organizatorji dogodkov, udeleženci in obiskovalci dogodkov, podjetja – sponzorji in dobavitelji, vlada in občine, lokalne skupnosti, mediji in splošna javnost. Projekt bo trajal 17 mesecev.

Več.

Predlagani drastični rezi v proračun na področju okolja

»Krčenje proračuna na področju okolja je najbolj dramatično in nesorazmerno globoko glede na druge resorje,« predlog rebalansa proračuna za letošnje leto komentira direktorica Umanotere Vida Ogorelec.

Primerjave so sicer dokaj zahtevne, saj je bila ob vladnem prestrukturiranju zamegljena sledljivost in preglednost rebalansa. Hitri primerjalni izračun pa pokaže, da so najbolj drastično skrčene naslednje postavke:

Ravnanje z odpadki za 51 milijonov evrov ( zmanjšanje za 80%)
Raba voda in upravljanje z njimi za 80 milijonov evrov (zmanjšanje za polovico)
Podnebne spremembe za 318.081 evrov (zmanjšanje za  56%)
Agencija za RS za okolje (ARSO) za 22 milijonov evrov (zmanjšanje za 40%)
Informiranje, ozaveščanje in nevladne organizacije (sicer majhna, a potencialno pomembna postavka za »preventivo« na področju okolja)  za 834.102 evrov (zmanjšanje za 80%)

»Številke odpirajo več vprašanj, kot odgovorov, ni pa nobenega dvoma, da gre za več kot le za zdave prihranke. V odsotnosti obrazložitev rebalansa naj odgovarjajo tisti, ki so rebalans pisali,« pravi Ogorelčeva in dodaja, da bodo okoljske nevladne organizacije na srečanju z ministrom Bogovičem pričakovale nekaj obrazložitev:
Kaj to pomeni za (ne)izvajanje zakonodaje in potencialne kazni EU, kjer je ministrstvo in celotno področje okolja že do sedaj bilo podhranjeno, in je odprta vrsta postopkov proti Sloveniji?
Kaj to pomeni za izgubljene priložnosti zelene rasti?
Kaj pomeni za našo izpostavljenost različnim tveganjem ob ekstremnih vremenskih pojavih (npr. urejanje vodotokov)?
Kje je sploh analitična in moralna osnova za takšne poteze vlade?
In nenazadnje – kaj to pomeni za našo kakovost življenja: kakovost voda, zraka, virov in dediščino, ki jo zapuščamo otrokom?

Ob obisku komisarja Potočnika v Sloveniji: priložnost za okolje in okolje kot priložnost

Na srečanju komisarja Potočnika z nevladnimi organizacijami je Gaja Brecelj iz Umanotere predstavila vizijo pomena tega obiska v pomembnem razvojnem trenutku Slovenije.

V času gospodarske in finančne krize, rastočih cen energentov in surovin na svetovnih trgih ter vedno bolj izrazite podnebne krize, postaja jasno, da je varstvo okolja sestavni del pozitivne rešitve in ne nebodigatreba "strošek". Ne gre le za etični imperativ naše generacije, temveč tudi za jasne priložnosti za zmanjševanje stroškov in zagon gospodarstva v novem ciklusu po modelu "zelene rasti". Žal naša nova vlada ne kaže posluha za te priložnosti, nasprotno, izvaja sistematično razgradnjo in razvrednotenje inštitucij varstva okolja, kar daleč presega pristojnosti vlade za "uravnoteženja proračuna". Začelo se je z ukinitvijo Ministrstva za okolje in prostor, nadaljevalo z ukinitvijo Službe vlade za podnebne spremembe, Sveta za trajnostni razvoj in delovne skupine za zeleno davčno reformo, zdaj potekajo načrti za ukinitev Sveta za varstvo okolja. Nevladne organizacije z ukinitvijo teh inštitucij tudi izgubljajo svoje sogovornike, kar je zelo skrb vzbujajoče. "Vlada bi morala preseči preživeto miselnost o okolju kot zaviralcu razvoja in prepoznati velike priložnosti okoljevarstvenih ukrepov – za višjo kakovost življenja, spodbujanje konkurenčnosti in nova, zelena delovna mesta," je poudarila Brecljeva.

Gaja Brecelj je opozorila tudi na dve področji delovanja Evropske unije, ki pomenita za varstvo okolja in zeleni razvoj veliki priložnosti: (1) Sredstva strukturnih skladov v novem finančnem obdobju EU 2014-2020 bi morala biti v celoti namenjena doseganju strateških evropskih ciljev, med katerimi so v novem predlogu uredbe zapisani podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega prometa. Tako za Slovenijo kot za Unijo v celoti bi moralo biti 376 milijard EUR kohezijskih sredstev pomembna spodbuda za razvojni preskok tretje industrijske revolucije. (2) Dosledno uveljavljanje zelene proračunske reforme v Evropski uniji bi pomenil najbolj učinkovit inštrument okoljske politike. Komisar Potočnik je večkrat poudaril pomen ekonomskih instrumentov za doseganje okoljskih ciljev. Prav finančna kriza in konsolidacija EU bi morala biti priložnost, da se znotraj vseh evropskih institucij in vseh držav članic uveljavljajo elementi zelene proračunske reforme: ukinjanje okolju škodljivih subvencij, zeleno javno naročanje (ki marsikje prinaša že zanimive prihranke in spodbude zelenemu gospodarstvu), predvsem pa prenos davčnega bremena iz obdavčenja dela, kot vrednote, na obdavčenje onesnaženje okolja in črpanje neobnovljivih virov. Komisar Potočnik se je strinjal z nujnostjo zelene davčne reforme in poudaril vlogo EU pri njenem uveljavljanju.

Ustavimo poplavo oglasnih plakatov!

Spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen z novo kampanjo poziva k ustavitvi poplave oglasnih plakatov zunaj urbanih naselij. Umanotera je podpornik kampanje in vabi k podpisu poziva na spletni strani www.tretjiclen.si.

Število oglasnih plakatov kljub nasičenosti in vedno večjemu odporu javnosti nebrzdano raste. Podoba slovenskega podeželja se spreminja. V naši krajini ne prevladujejo več kozolci, gnezda štorkelj ali pogledi na vršace. Našo pokrajino vse bolj opredeljujejo vsiljiva oglasna sporočila, kot bi živeli v deželi nebrzdanega potrošništva in ne v državi aktivnih državljanov, kjer je javni interes pomembnejši od partikularnih interesov kapitala.

Slovenska država se je doslej uklanjala interesu oglaševanja. Oglasno poplavo dopušča z razdrobljeno in pomanjkljivo zakonodajo, katere izvajanje je praktično nemogoče nadzirati.  Podpisniki poziva od Vlade, Državnega zbora in pristojnih ministrov zahtevajo, da javni interes postavijo pred zasebnega ter pripravijo in sprejmejo vse potrebne ukrepe za ustavitev poplave oglaševanja zunaj mest.

Pridružite se pozivu na www.tretjiclen.si in sodelujte na Facebooku (http://sl-si.facebook.com/tretjiclen). Poziv posredujte tudi svojim prijateljem. Kot pravi geslo Tretjega člena: Naši glasovi so naša moč!

Sumi korupcije v povezavi s projektom TEŠ 6

Projekt TEŠ 6 je predmet več uradnih preiskav sumov korupcije, nasprotja interesov in drugih kršitev predpisov. Teh dejstev pri odločanju o državnem poroštvu poslanci ne smejo spregledati.

Koalicija Ustavimo TEŠ6! pred parlamentarno obravnavo zakona o državnem poroštvu za posojilo EIB za izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj poslance Državnega zbora seznanja z argumenti, zakaj odobritev državnega poroštva ni v javnem interesu.