Tretji člen in 28 nevladnih organizacij začeli z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic

7. maj 2013 –  28 nevladnih organizacij v okviru Spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen je začelo z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic. Z akcijo želijo vplivati na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki prav zdaj vodi sporen postopek za širitev seznama lovnih vrst.

Poziv je nastal kot odgovor civilne družbe na aktualne predloge za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Ti med drugim vsebujejo podaljšanje obstoječih lovnih dob in razširitev seznama lovnih vrst z osmimi vrstami ptic, ki so v Sloveniji zavarovane, kar pet od teh pa najdemo na Rdečemu seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

Tomaž Mihelič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, pojasnjuje: »Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje kljub nasprotovanju civilne družbe in velikemu medijskemu odzivu nadaljujejo s postopki spremembe lovskih predpisov. Obstoječi predlogi Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove in podjetja Erico d.o.o. so naravovarstveno in etično nesprejemljivi, zato jim v DOPPSu ostro nasprotujemo. Za lov na te vrste ni nobenega ekološkega razloga. Gre za vrste, ki ne delajo gospodarske škode in pri katerih umetno uravnavanje populacije ni potrebno, zato bi šlo pri lovu nanje zgolj za ubijanje za zabavo in osebno okoriščanje.«

Da so aktualni predlogi sprememb naravovarstveno sporni, poudarja tudi Peter Trontelj iz Biotehniške fakultete: »Kar štiri od predlaganih zavarovanih vrst ptic sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji: kreheljc in sloka sta močno ogroženi, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki Slovenije. Obstaja resna bojazen, da bi uvedba lova nanje te vrste potisnila čez rob izumrtja pri nas.« Čeprav bi lov na te vrste potekal predvsem v času njihove selitve čez Slovenijo, je ohranjanje mirnih območij za počivališča ptic selivk nujno potrebno. Lov in posledično vznemirjanje na selitvi sta dodatna kritična dejavnika ogrožanja že tako majhne in upadajoče populacije.

Pobudniki pristojnega ministra pozivajo, da se zavzame za odpravo lova ptic za zabavo in prepreči uvrstitev zavarovanih vrst med lovno divjad. Koordinatorica skupnosti Tretji člen dr. Renata Karba iz Umanotere je ob tej priložnosti povedala: »Biotska raznovrstnost je eno od največjih bogastev naše države. Je naša skupna naravna dediščina in njeno uničevanje v imenu partikularnih zasebnih interesov je nesprejemljivo. Ptice so v naši družbi prepoznane kot ambasadorji ohranjene narave. Stanje populacij ptic je pokazatelj ohranjenosti habitatov, kar je ne nazadnje razvidno tudi v evropskem pravnem redu. Je pa tudi indikator civiliziranosti družbe. Lov na ptice brez jasnih in strokovno utemeljenih razlogov po našem mnenju ne sodi v sodobno družbo.«

Ob vprašanju upravičenosti lova na ptice sodelujoče organizacije izpostavljajo tudi etični vidik lova. Petra Mohar, Društvo za zaščito živali Ljubljana: »Prerasli smo antropocentričen, vzvišen odnos do živali in narave. Družba živali ne vidi več le kot stvari, namenjene zadovoljevanju človekovih potreb, zato so nekateri vzgibi za lov postali nesprejemljivi. Po našem mnenju je upravičen le lov, za katerega je možno dokazati, da je nujen za ohranjanje habitatov, preprečevanja širjenja bolezni ipd. Poleg tega je pomembno, da je žival usmrčena čim hitreje in s čim manj trpljenja. «

Slikovno gradivo in besedilo peticije je dostopno na spletni strani www.tretjiclen.si/slo/ptici.

Predani podpisi za zeleni razvojni preboj

6. maj 2013 – Konec aprila smo poziv za zeleni razvojni preboj končno predali vladi na najvišji ravni. Predsednica vlade Alenka Bratušek je sprejela 10.358 podpisov (skupaj z osebnimi sporočili) in seznam 195 organizacij, podjetij, občin, združenj in agencij, ki so se pozivu pridružile.

S predajo podpisov je kampanja, ki smo jo zastavili s pozivom vladi za zeleni razvojni preboj, formalno zaključena. Kaj smo z njo v preteklega pol leta dosegli?

  • Zeleni razvojni preboj se je v družbi uveljavil kot pozitivna vizija razvoja za Slovenijo in je bil deležen velike pozornosti medijev.
  • V osnutku izhodišč za Strategijo razvoja Slovenije je področje »Zeleno« uvrščeno kot eno od petih prednostih področij.
  • S predlogom sedmih programov zelenega razvojnega preboja smo konstruktivno prispevali k iskanju rešitve za dolgoročni izhod iz krize.
  • Pozornost javnosti smo usmerili na primere dobrih praks v podjetjih, občinah itd., kjer programi zelenega razvojnega preboja že ‘živijo’. To je dragoceno predvsem v procesu regionalnega razvojnega načrtovanja za novo finančno perspektivo.
  • Sinergijski gospodarski, socialni in okoljski učinki programov zelenega razvojnega preboja so prepoznani in odločevalci jih ne bi smeli več spregledati.

S predajo podpisov se je Tretjemu členu iztekel mandat, ki ste nam ga podelili z vašo podporo pozivu vladi za zeleni razvojni preboj, seveda pa z delom nadaljujemo. V okviru mreže Plan B za Slovenijo se vključujemo v pripravo regijskih razvojnih programov, programe zelenega razvojnega preboja predstavljamo na dogodkih na lokalni, regionalni in državni ravni, aktivno sodelujemo v posvetovalnem procesu za pripravo Strategije razvoja Slovenije, ki ga koordinira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pripravljamo pripombe na osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij za obdobje 2014–2017.

Upanje za zeleni razvojni preboj je zdaj v največji meri usmerjeno v družbeno podrast: v napredna podjetja, organizacije in občine, ki v čedalje večjem številu prepoznavajo vitalnost njegovih programov. Zato načrtujemo tudi tesnejše mrežno povezovanje partnerjev zelenega razvojnega preboja.