Izšel priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

20. junij 2013 – Umanotera v okviru projekta Čista zmaga objavila prvi slovenski priročnik s kriteriji za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov. Organizatorji športnih dogodkov in drugi deležniki v športni industriji v Sloveniji so pred pomembno odločitvijo: bodo zgolj opazovalci pozitivnih družbenih sprememb ali bodo pri njih tudi aktivno sodelovali? Potrebna je odločitev, volja in orodja. Slednja so zdaj organizatorjem športnih prireditev na voljo v Priročniku za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov.

Namen priročnika je predstaviti priložnosti in s številnimi vzorci, nasveti in zanimivostmi organizatorje motivirati ter jih podpreti v procesu povečevanja trajnostnosti njihovih športnih dogodkov. Njegov krovni namen pa je prispevati k trajnostnemu razvoju naše družbe.

Priročnik organizatorjem svetuje pri menedžmentu in izvedbi trajnostnega športnega dogodka. Na področju menedžmenta se posveti vzpostavitvi sistema vodenja, komuniciranju in naročanju. Izvedba se nanaša na področja družbene odgovornosti, prizorišča in infrastrukture, naravnega okolja, mobilnosti, energije, odpadkov, hrane in pijače ter vode.

Priročnik organizatorje vodi po tri-stopenjski shemi postopnega napredovanja. Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. Izvedba ukrepov na drugi stopnji poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. Ukrepi na tretji stopnji poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahtevajo še aktivno vključevanje ostalih deležnikov športnega dogodka (sponzorjev, lokalne skupnosti, dobaviteljev, udeležencev).

Poleg tega smo pripravili kriterije za trajnostne športne dogodke kot samostojno orodje, ki so namenjeni ocenjevanju športnih dogodkov glede na trajnostne elemente in se jih uporabi kot vir idej pri načrtovanju ali kot samoevalvacijsko orodje.

S to verzijo 1.0 se priročnik podaja v življenje, kjer ga čakajo številne priložnosti za izboljšave. S pomočjo odzivov tistih, ki ga boste uporabljali, ga bomo v naslednjih verzijah lahko izboljšali. Za vaše pripombe, predloge in kritike se priporočamo in se zanje vnaprej zahvaljujemo.

Priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

Kriteriji za trajnostne športne dogodke

www.cistazmaga.si

Končana prva etapa Čiste zmage

14. junij 2013 – V teh dneh se zaključuje prva etapa projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki si je od začetka leta 2012 prizadeval za uveljavitev načel trajnostnega razvoja pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji.

Umanotera je v okviru projekta med drugim pripravila nabor kriterijev za trajnostne športne dogodke, sodelovala kot zunanji svetovalec pri petih športnih dogodkih v različnih slovenskih regijah, izvedla delavnice za organizatorje in sponzorje športnih dogodkov ter pripravila Priročnik za implementacijo, poročanje in komuniciranje trajnostnih športnih dogodkov. Ob predstavitvi priročnika se je ekipa Čiste zmage ter ambasadorja trajnostnih športnih dogodkov Mitja Petkovšek in Franci Petek v Tivolskem gradu v Ljubljani na zaključni delavnici srečala s partnerji in organizatorji športnih dogodkov ter mediji.

Kot je na brifingu za medije povedala vodja projekta Čista zmaga Gaja Brecelj, so v okviru projekta delali na treh stebrih: (1) sistematičnem delu z organizatorji in drugimi deležniki športnih dogodkov v Slovenji, (2) ozaveščanju širše javnosti o pomenu trajnostnih športnih dogodkov kot mediju, ki prispeva k dolgoročnim spremembam v delovanju posameznikov in organizacij ter (3) vpetosti trajnostnih športnih dogodkov v zakonodajni okvir oz. nacionalne in lokalne politike. Brecljeva je kot pozitivno zapuščino projekta izpostavila prvi slovenski priročnik s kriteriji za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov, ki organizatorje vodi po tri-stopenjski shemi postopnega napredovanja. Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. Izvedba ukrepov na drugi stopnji poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. Ukrepi na tretji stopnji poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahtevajo še aktivno vključevanje ostalih deležnikov športnega dogodka (sponzorjev, lokalne skupnosti, dobaviteljev, udeležencev).

Veliko odmevnost je projekt Čista zmaga dosegel marca letos, ko je bila ekipa projekta svetovalec organizacijskemu komiteju svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici (OK Planica). Po besedah Tomija Trbovca iz OK Planica je bila letošnja Planica v smislu trajnostnega dogodka vsekakor korak naprej, najpomembnejše spoznanje pa je bilo, da so ključni pri načrtovanju in izvedbi ljudje, predvsem prebivalci gornje-savske doline. Trbovc je še napovedal, da bo vidik trajnostnega razvoja v Planici postal stalnica in bo tudi rdeča nit kandidature in morebitne izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2019.

Ambasador trajnostnih športnih dogodkov Franci Petek je ocenil, da je bil najpomembnejši uspeh letošnje planiške prireditve ta, da so ljudje začeli govori o trajnostnih temah, npr. o tem, da je možno Planico obiskati z vlakom. Dejal je, da je bilo zanj sodelovanje v projektu Čista zmaga velika čast, saj tudi sam v svojem življenju skuša čim bolj slediti načelom trajnostnega razvoja. Podobno je poudaril tudi Mitja Petkovšek, ki se je ekipi Čiste zmage kot ambasador športnih dogodkov pridružil prvi. Po njegovem mnenju pa bo v Sloveniji  potrebnega še veliko dela z organizatorji športnih dogodkov, ki naj napredujejo postopoma, korak ta korakom, da bo upoštevanje trajnostnih kriterijev postalo vsaj t.i. higienski minimum.

Ekipa Čiste zmage je tudi zaključni dogodek organizirala skladno z načeli trajnostnega razvoja. Udeležence dogodka so spodbujali, naj v Tivolski grad pridejo z javnim prevozom, kolesom ali peš. Dogodek bo iz naslova mobilnosti ogljično nevtralen, saj bo Umanotera zanj kupila ogljično izravnavo. Odpadki, ki so nastali med pripravo in izvedbo dogodka, so bili dosledno ločeni na predpisane frakcije. Hrana in hladne pijače so bili v celoti slovenskega izvora, sezonski in ekološko pridelani, kava in čaj pa sta bila iz sistema pravične trgovine. Hrana in pijača sta bili postreženi v kozarcih, posodi in s priborom za večkratno uporabo ter z manjšim priborom, ki je bil odložen med organske odpadke.

Spletna stran: www.cistazmaga.si

Projekt naravoslovne učne poti

12. junij 2013 – Pri projektu Idejni načrt naravoslovne učne poti smo v preteklih mesecih pospešeno pripravljali vsebine. Naši prostovoljci so se v okviru delovnih skupin za svoje naloge zelo zavzeli in za posamezne sklope učne poti so vsebine skoraj dokončane. Nekatere izmed njih so že vidne na blogu, večina pa bo objavljena postopoma v poletnih mesecih. Na nove objave se lahko tudi naročite preko e-pošte ali RSS-a. 

Na naravoslovni učni poti smo predvideli dva kraka: gozdno-lesnega in naravoslovno-biološkega:

  • V okviru gozdno-lesnega kraka pripravljamo splošne vsebine o gozdu, klimatskih spremembah in lesu. Dotaknili se bomo sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom v Sloveniji in institucij, ki te principe zagotavljajo in jih izvajajo v praksi. Obiskovalci naravoslovne učne poti bodo spoznali tudi pot lesa od drevesa do izdelka ter različne vrste izdelkov in energentov, ki jih je mogoče pridobiti iz lesa. Opisali bomo tudi, kako uporaba lesa znižuje ogljični odtis in povedali nekaj o razkroju lesa.
  • Naravoslovno-biološki krak bo govoril o dvoživkah, velikih zvereh in značilnih vrstah, ki so prisotne na območju krajinskega parka. V okviru tega sklopa bomo prikazali tudi razne zanimivosti, kot je gozdna glasba in geo-caching. Predstavili bomo tudi pomen območja za izobraževanje in znanost v biologiji, gozdarstvu, lesarstvu in drugih vedah.

Ena izmed najpomembnejših usmeritev pri načrtovanju poti je interaktivnost. Na poti načrtujemo številne interaktivne objekte, za nekatere imamo že izdelane prototipe. Značilnost našega pristopa je tudi močna informacijska podpora. V okviru naravoslovne učne poti je predvidena spletna stran z razširjenimi vsebinami (več teksta, video, dokumentarci, …) in mobilna aplikacija, ki bo popestrila in obogatila obisk poti.

V preteklih mesecih so se ekipi pridružili novi prostovoljci (vsi sodelujoči pri projektu so navedeni tu).S ciljem zagotavljanja uresničljivosti idejnega načrta učne poti smo se sestali s strokovnjaki iz Zavoda za varstvo narave in se pogovorili o sprejemljivosti načrtovanih objektov. Redno se usklajujemo tudi s predstavnikom Mestne občine Ljubljana.

Več o projektu na blogu http://ucnapot.wordpress.com/