Umanotera že vrsto let izvaja delavnice za mlade, podjetja, občine, nevladne organizacije, mentorje, na katerih izpostavljamo izzive sodobnega sveta in skupaj iščemo rešitve zanje. Udeležence na delavnicah aktivno vključujemo, jih spodbujamo h kritičnemu razmišljanju ter jim skozi interaktiven proces predstavimo orodja za nadaljnje raziskovanje obravnavane teme.

Spodaj je navedenih nekaj osnovnih delavnic, ki pa jih lahko prilagodimo tudi na potrebe vaše skupine (časovne omejitve, število udeležencev, vsebina …).

Cena, ki je navedena brez DDV, je okvirna, za več informacij pa se obrnite na info@umanotera.org ali 01 439 7100.

 

 

Zelena delovna mesta

Delavnica se osredotoča na zelena delovna mesta v Sloveniji – katera so, zakaj so pomembna in kakšne so priložnosti, ki iz njih izvirajo. Z udeleženci uvodoma razmišljamo o tem, kaj zelena delovna mesta so in kaj niso. Na najbolj perspektivnih področjih, kjer se lahko v Sloveniji razvije največ zelenih delovnih mest (trajnostni turizem, gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki in socialno podjetništvo), spoznamo uspešne zgodbe lokalnih skupnosti, podjetij in kmetij. V drugem delu skupaj z udeleženci v interaktivnem procesu iščemo naravne, človeške in ostale lokalne vire ter identificiramo zelena delovna mesta, ki iz njih izhajajo. Udeležence spodbudimo k razmisleku o svojem idealnem zelenem delovnem mestu, ki izhaja iz njihovega notranjega ognja ter obenem prispeva k družbeni pravičnosti in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

 • Primerno za: skupine od 14. leta starosti ter učitelje, mentorje, občine, razvojne agencije
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
 • Trajanje: 2 šolski uri

 

Podnebje nas vse povezuje

Delavnica vsebuje interaktivno predavanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju ter razpravo, ki spodbuja udeležence k razmisleku ter bolj okoljsko in družbeno odgovornemu delovanju. V vizualno bogati predstavitvi udeleženci spoznajo pojav globalnega segrevanja in vpliv podnebnih sprememb na naravno in družbeno okolje ter naša življenja. Udeleženci spoznajo posledice podnebnih sprememb, kot so ekstremni vremenski pojavi (močna neurja, vročinski valovi, poplave), okoljski begunci, pomanjkanje vode ter zmanjšanje rastlinskih in živalskih vrst. V drugem delu se z udeleženci osredotočamo na rešitve – spoznamo dobre prakse in se vprašamo, kaj lahko naredimo kot aktivni posamezniki in kot skupnost.

 • Primerno za: mlade od 14. leta starosti, učitelje, mentorje
 • Pripomočki: projektor in računalnik
 • Priporočeno število sodelujočih: do 60
 • Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
 • Trajanje: 2 šolski uri

 

Spoznaj svoj življenjski slog na primeru življenjskega cikla mobilnega telefona

Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana na primeru življenjskega cikla mobilnega oziroma pametnega telefona – od pridobivanja surovin, izdelave, uporabe, do odlaganja oziroma reciklaže. V posameznih etapah delavnice se udeleženci spoznajo z ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi posledicami izčrpavanja naravnih virov (surovin), delovnimi pogoji v ekonomsko manj razvitih državah, delavskimi pravicami, vplivom pametnih telefonov na medosebne odnose (predvsem med mladimi) ter problemom odpadkov v potrošniški družbi. V vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

 • Primerno za: mlade od 12. leta starosti, učitelje, mentorje
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
 • Trajanje: 2 šolski uri

 

Spoznaj svoj življenjski slog na primeru tekstila

Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana na primeru tekstila – od proizvajanja bombaža, izdelave, uporabe, do odlaganja oziroma reciklaže. V posameznih etapah delavnice se udeleženci spoznajo z ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi posledicami pridobivanja osnovne surovine, delovnimi pogoji v ekonomsko manj razvitih državah, delavskimi pravicami, marketinških trikih in vplivom tekstilne industrije na odnose med mladimi ter problemom odpadkov v potrošniški družbi. V vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

 • Primerno za: mlade od 12. leta starosti, učitelje, mentorje
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
 • Trajanje: 2 šolski uri

 

Spoznaj svoj življenjski slog na primeru vode kot skupne dobrine

Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana na primeru vode – dostop do vodnih virov in njihov pomen, nevidna voda, proizvodnja dobrin in poraba vode (vodni odtis), neenak dostop do vode po svetu, voda kot tržno blago ali človekova pravica. Z delavnico želimo okrepiti zavedanje o vseobči funkciji vode kot dragocenega vira v našem vsakdanjem življenju. V vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

 • Primerno za: mlade od 12. leta starosti, učitelje, mentorje
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
 • Trajanje: 2 šolski uri

 

Kakšen turizem si želimo v naši lokalni skupnosti?

Glavni namen delavnice je spodbujanje razprave o željah in potrebah lokalne skupnosti za razvoj turizma ter izbor želenega tipa turizma in turistične ponudbe. Na delavnici v spodbudnem in ustvarjalnem okolju odkrivamo vire in potenciale za razvoj turizma, ki obstajajo v občini; spoznavamo uspešne domače in tuje prakse na področju turizma, ki so usmerjene v ustvarjanje trajnih koristi za lokalno in širšo skupnost; na vključujoč način iščemo priložnosti in oblikujemo usmeritve za aktivnosti deležnikov pri spodbujanju razvoja turizma. Koncept delavnice se prilagaja trenutnemu stanju ključnih procesov, ki se odvijajo v občini.

 • Primerno za: občine in občinske javne zavode, krajevne skupnosti in druge oblike organiziranja lokalnih skupnosti,  razvojne agencije, strokovne inštitucije, civilnodružbene organizacije, civilne iniciative, občane in  vse, ki so zainteresirani za razvoj trajnostnega turizma v lokalnem okolju ali regiji
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 50
 • Trajanje: priporočljivi sta 2 delavnici po 4 ure
 • Okvirna cena: po dogovoru (glede na trajanje)


Trajnostni dogodki

Delavnica je namenjena vsem, ki prirejajo dogodke (športne, kulturne, kongresne) različnih velikosti: posameznikom, društvom, zvezam, organizacijam ali podjetjem. Delavnica obravnava glavne vplive dogodkov na okolje in družbo, pregled definicije in dobrih praks ter menedžment, izvedbo in komuniciranje trajnostnega dogodka. Metodologija: Čista zmaga.

 • Primerno za: predstavnike NVO, podjetij in organizacij ter javne uprave, posameznikom
 • Pripomočki: projektor in računalnik, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 60
 • Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
 • Trajanje: najmanj 120 minut

 

Zelena pisarnasvetovanje pri uvajanju zelene pisarne v podjetja in organizacije

Predstavitev načel zelene pisarne, mentoriranje vodje zelene pisarne, pregled okoljskih vplivov pisarniške dejavnosti, načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje, spremljanje učinkov, komuniciranje zelene pisarne. Metodologija: European Green Office.

 • Primerno za: predstavnike podjetij in organizacij
 • Pripomočki: projektor in računalnik
 • Priporočeno število sodelujočih: do 60
 • Okvirna cena za predstavitev načel zelene pisarne: 150 EUR + potni stroški (kilometrina)
  (Okvirna cena za svetovanje: po dogovoru)
 • Trajanje: najmanj 60 minut

 

Nevladne organizacije Umanotera, Buna, Smetumet in Humanitas smo pripravile skupni katalog Delavnice za sole.