Umanotera že vrsto let izvaja predavanja in delavnice za mlade, izobraževalce, podjetja, občine, nevladne organizacije itd., na katerih izpostavljamo izzive sodobnega sveta in skupaj iščemo rešitve zanje. Udeležence aktivno vključujemo, jih spodbujamo h kritičnemu razmišljanju ter jim skozi interaktiven proces predstavimo orodja za nadaljnje raziskovanje obravnavane teme.

Interaktivna predavanja o različnih temah trajnostnega razvoja izvajamo tudi na spletnih aplikacijah Zoom, MS Teams itd.

Za delavnice v trajanju do 2 šolski uri je okvirna cena 200/300 EUR (v živo/na spletu) + potni stroški (kilometrina) za delavnice izven Ljubljane + DDV. Za šole in nevladne organizacije ponujamo nižjo ceno storitev.

Spodaj je navedenih nekaj tipičnih primerov delavnic, ki pa jih lahko prilagodimo tudi na potrebe vaše skupine (trajanje, stopnja zahtevnosti, vsebina …).

Za pripravo končne ponudbe in več informacij se obrnite na info@umanotera.org ali 01 439 7100.

Podnebje nas vse povezuje

Delavnica vsebuje interaktivno predavanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju ter razpravo, ki spodbuja udeležence k razmisleku ter bolj okoljsko in družbeno odgovornemu delovanju. V vizualno bogati predstavitvi udeleženci spoznajo pojav globalnega segrevanja in vpliv podnebnih sprememb na naravno in družbeno okolje ter naša življenja. Udeleženci spoznajo posledice podnebnih sprememb, kot so ekstremni vremenski pojavi (močna neurja, vročinski valovi, poplave, suše), dvig gladine in zakisljevanje oceanov, izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, pomanjkanje vode, okoljske migracije in okoljski begunci itd. V drugem delu se z udeleženci osredotočamo na rešitve – spoznamo dobre prakse in se vprašamo, kaj lahko naredimo kot aktivni posamezniki in kot skupnost.

 • Primerno za: mlade od 14. leta starosti, učitelje, mentorje, izobraževalce, podjetja, organizacije, javno upravo ter splošno javnost
 • Pripomočki: projektor in računalnik
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Trajanje: 2 šolski uri

Podnebju prijazen meni – kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijazen način?

Interaktivna delavnica je namenjena vsem, ki bi se želeli naučiti več o tem, kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijaznejši način, poudarek pa je na iskanju rešitev – na ravni posameznikov pa tudi na ravni skupnosti. Na delavnici se udeleženci v prvem delu spoznajo z vplivom proizvodnje in potrošnje hrane na podnebje ter nato razpravljajo o vodilih podnebju prijaznejšega prehranjevanja. V drugem delu delavnice se osredotočamo na rešitve – kako se lahko tudi sami s podnebju prijazno hrano oskrbimo, kakšne nizkoogljične alternative za prehranske odločitve posameznikov že obstajajo, skupaj pa iščemo tudi pobude na tem področju. Delavnico zaključimo s skupinskim razmislekom, v katerem udeleženci delavnice naučeno uporabijo na praktičnem primeru.

 • Primerno za: mlade od 14. leta starosti, učitelje, mentorje
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 30
 • Trajanje: 2 šolski uri

Sodelovalna igra na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane [po vzoru sobe pobega]

Namen interaktivne sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način poučiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami ter jih hkrati opolnomočiti na tem področju. Udeleženci_ke v prvem delu delavnice v 4 skupinah prek skupinskega reševanja izzivov igre spoznajo načela podnebju prijaznejšega prehranjevanja ter razmišljajo o tem, kaj lahko na tem področju naredijo sami. Vsak izmed izzivov igre, ki ga morajo rešiti za možnost napredovanja, namreč predstavlja eno izmed načel podnebju prijaznejše hrane. Po koncu igre sledi krajše predavanje o prepletenosti podnebne krize in sistema oskrbe s hrano, temelji pa na vsebinah, ki jih učenci spoznajo med igro.

 • Primerno za: učence zadnjih razredov osnovnih šol in srednješolce
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki
 • Priporočeno število sodelujočih: do 30
 • Trajanje: 2 šolski uri

Trajnostni dogodki

Delavnica je namenjena vsem, ki prirejajo dogodke (športne, kulturne, kongresne) različnih velikosti. Delavnica obravnava glavne vplive dogodkov na okolje in družbo. Predstavimo definicije in dobre prakse ter menedžment, izvedbo in komuniciranje trajnostnega dogodka. Metodologija: Čista zmaga.

 • Primerno za: podjetja in organizacije ter javno upravo
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Trajanje: najmanj 120 minut

Zelena pisarna

Na delavnici z udeleženci prepoznavamo vplive pisarniške dejavnosti na okolje in predstavimo načela zelene pisarne. Skupaj načrtujemo ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, predstavimo načine spremljanja učinkov ukrepov ter podamo vodila za komuniciranje zelene pisarne. Metodologija: European Green Office.

 • Primerno za: podjetja in organizacije ter javno upravo
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, tabla, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 30
 • Trajanje: najmanj 90 minut

Zelena delovna mesta

Delavnica se osredotoča na zelena delovna mesta v Sloveniji – katera so, zakaj so pomembna in kakšne so priložnosti, ki iz njih izvirajo. Z udeleženci uvodoma razmišljamo o tem, kaj zelena delovna mesta so in kaj niso. Na najbolj perspektivnih področjih, kjer se lahko v Sloveniji razvije največ zelenih delovnih mest (trajnostni turizem, gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki in socialno podjetništvo), spoznamo uspešne zgodbe lokalnih skupnosti, podjetij in kmetij. V drugem delu skupaj z udeleženci v interaktivnem procesu iščemo naravne, človeške in ostale lokalne vire ter identificiramo zelena delovna mesta, ki iz njih izhajajo. Udeležence spodbudimo k razmisleku o svojem idealnem zelenem delovnem mestu, ki izhaja iz njihovega notranjega ognja ter obenem prispeva k družbeni pravičnosti in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

 • Primerno za: mlade od 14. leta starosti, izobraževalce, občine, razvojne agencije
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, tabla, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 40
 • Trajanje: 2 šolski uri

Kakšen turizem si želimo v naši lokalni skupnosti?

Glavni namen delavnice je spodbujanje razprave o željah in potrebah lokalne skupnosti za razvoj turizma ter izbor želenega tipa turizma in turistične ponudbe. Na delavnici v spodbudnem in ustvarjalnem okolju odkrivamo vire in potenciale za razvoj turizma, ki obstajajo v lokalnem okolju; spoznavamo uspešne domače in tuje prakse na področju turizma, ki so usmerjene v ustvarjanje trajnih koristi za lokalno in širšo skupnost; na vključujoč način iščemo priložnosti in oblikujemo usmeritve za aktivnosti deležnikov pri spodbujanju razvoja turizma. Koncept delavnice se prilagaja trenutnemu stanju ključnih procesov, ki se odvijajo v lokalni skupnosti.

 • Primerno za: občine in občinske javne zavode, krajevne skupnosti in druge oblike organiziranja lokalnih skupnosti,  razvojne agencije, strokovne inštitucije, civilnodružbene organizacije, civilne iniciative, občane in  vse, ki so zainteresirani za razvoj trajnostnega turizma v lokalnem okolju ali regiji
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, table, papir, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 50
 • Trajanje: priporočljivi sta 2 delavnici po 4 ure

Spoznaj svoj življenjski slog na primeru vode kot skupne dobrine

Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana na primeru vode – dostop do vodnih virov in njihov pomen, nevidna voda, proizvodnja dobrin in poraba vode (vodni odtis), neenak dostop do vode po svetu, voda kot tržno blago ali človekova pravica. Z delavnico želimo okrepiti zavedanje o vseobči funkciji vode kot dragocenega vira v našem vsakdanjem življenju. V vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

 • Primerno za: mlade od 12. leta starosti, izobraževalce
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, tabla, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 30
 • Trajanje: 2 šolski uri

Spoznaj svoj življenjski slog na primeru življenjskega cikla mobilnega telefona

Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana na primeru življenjskega cikla mobilnega oziroma pametnega telefona – od pridobivanja surovin, izdelave, uporabe, do odlaganja oziroma reciklaže. V posameznih etapah delavnice se udeleženci spoznajo z ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi posledicami izčrpavanja naravnih virov (surovin), delovnimi pogoji v ekonomsko manj razvitih državah, delavskimi pravicami, vplivom pametnih telefonov na medosebne odnose (predvsem med mladimi) ter problemom odpadkov v potrošniški družbi. V vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

 • Primerno za: mlade od 12. leta starosti, izobraževalce
 • Pripomočki: projektor in računalnik, papir in svinčniki, tabla, post-it listki, flomastri
 • Priporočeno število sodelujočih: do 30
 • Trajanje: 2 šolski uri