Kaj je ogljični odtis?

Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma organizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodek in izdelke ter posameznike (kalkulator za izračun ogljičnega odtisa za posameznike tukaj).

Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe. Merimo ga v tonah ekvivalenta CO2 (t CO2e).

Zakaj izračunati ogljični odtis?

Podjetja oz. organizacije se za izračun ogljičnega odtisa najpogosteje odločajo zaradi naslednjih razlogov:

 • z izpusti želijo natančneje in bolje upravljati – načrtovati ukrepe za zmanjšanje izpustov in stroškov;
 • želijo se primerjati s podjetji oz. organizacijami v svojem sektorju oz. panogi;
 • izračun ogljičnega odtisa potrebujejo za poročanje tretjim osebam;
 • želijo se izogniti tveganjem zaradi cene fosilnih goriv in ogljika;
 • izračun ogljičnega odtisa uporabljajo kot sredstvo za komuniciranje na trgu.

V Umanoteri poudarjamo, da je izračun ogljičnega odtisa zgolj začetek. Dejanski namen izračuna je, da podjetje oz. organizacija prepozna področja svoje dejavnosti, ki povzročajo največ izpustov TGP. To omogoča načrtovanje prioritetnih korakov za doseganje največjih učinkov pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Računanje ogljičnega odtisa je smiselno samo, če mu sledi zavezanost in delovanje za zmanjševanje izpustov in izboljšanje učinkovitosti. Izračun ogljičnega odtisa je lahko koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja organizacije.

Kje lahko izvem več?

 • Več o izračunu ogljičnega odtisa za podjetja in organizacije lahko preberete v publikaciji Ogljični odtis, Uvod za organizacije in podjetja.
 • Kako so to naredili drugi? Nekaj primerov izračunovogljičnega odtisa za podjetja, izdelke in dogodke iz Slovenije in Velike Britanije.
 • Protokol o toplogrednih plinih (angleško »The Greenhouse Gas Protocol«) je najbolj razširjeno mednarodno orodje za merjenje, poročanje in upravljanje z izpusti TGP. Na spletni strani orgso objavljene metodologije za izračun ogljičnega odtisa podjetja, življenjskega cikla produkta, vrednostne verige podjetja, mesta, projekta ipd. Protokol od leta 2001 razvijata World Resources Institute in World Business Council for Sustainable Development.
 • ISO 14064: Mednarodni standard za merjenje in poročanje o izpustih TGP za podjetja. Zgrajen je na načelih, ki so zasnovana v Protokolu o toplogrednih plinih. Več informacij na spletni strani org.
 • Ogljična nevtralnost: PAS 2060 in ISO 14068-1 sta procesna standarda, ki določata izkazovanje ogljične nevtralnosti. Več o standardu PAS 2060 tukaj in o ISO 14068-1 tukaj.
 • Ogljični odtis izdelkov in storitev: PAS 2050, GHG Protocol Product Standard in ISO 14067 so standardi za merjenje in poročanje o ogljičnem odtisu izdelkov in storitev v njihovem življenjskem ciklu. Več o standardu PAS 2050 tukaj, o GHG Protocol Product Standard tukaj in o ISO 14067 tukaj.
 • Priporočila za podjetja, ki želijo v EU tržiti svoje produkte kot okolju prijazne: Evropska komisija je predlagala metodologije za merjenje okoljskega odtisa produktov in okoljskega odtisa organizacij kot način merjenja okoljske uspešnosti (več tukaj).
 • Ogljična izravnava: Finančni instrument, ki omogoča denarno ovrednotenje in odkup izpustov TGP. Izravnava je pogosto sredstvo za doseganje ogljične nevtralnosti. Več o ogljični izravnavi v publikaciji »Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting«.
 • Pretvorbeni faktorji omogočajo preračun vhodnega podatka o porabljeni energiji (v kWh oziroma prostornini ali masi energenta) v količino izpustov TGP. Za električno energijo in daljinsko toploto v Sloveniji te faktorje objavlja Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (CEU IJS), za plinasta, tekoča in trdna goriva pa ARSO. Širok nabor pretvorbenih faktorjev za poročanje o izpustih TGP mednarodnih organizacij objavlja Ministrstvo za okolje, prehrano in podeželje Združenega kraljestva (Defra).

Dejavnosti Umanotere na področju ogljičnega odtisa

Leta 2007 smo prvi v Sloveniji izdelali, leta 2023 pa posodobili spletni kalkulator za izračun ogljičnega odtisa za posameznike.

Umanotera je v Slovenijo pripeljala slovenski izraz ogljični odtis kot prevod angleškega »carbon footprint«. Leta 2008 smo namreč med strokovnjaki na tem področju, nevladnimi organizacijami, novinarji, prevajalci, lektorji, študenti in drugimi izvedli anketo o slovenskih ustreznicah angleških besednih zvez, povezanih z besedo “carbon”. Po posvetu smo se odločili za naslednje prevode:

 • Carbon Footprint – ogljični odtis
 • Carbon Neutral – ogljično nevtralen
 • Carbon Offset – ogljična izravnava
 • Low-Carbon Society – nizkoogljična družba

Leta 2009 je Umanotera izdala dve publikaciji:

Od leta 2008 smo pripravili izračune ogljičnih odtisov za več kot 30 podjetij in organizacij iz javnega in nevladnega sektorja.

Poročila o ogljičnem odtisu delovanja Umanotere redno objavljamo v letnih poročilih.

V letih 2009 in 2010 je Umanotera izvedla štiri enodnevne uvodne seminarje o ogljičnem odtisu za organizacije in v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne spremembe in Britanskim veleposlaništvom organizirala prvo konferenco o ogljičnem odtisu v Sloveniji (glej harmoniko spodaj), ki ji je v letu 2011 sledila konferenca o izračunavanju, zmanjševanju in komuniciranju ogljičnega odtisa v dobavni verigi.

V letu 2010 je Umanotera pripravila strokovne podlage za osnutek Zakona o podnebnih spremembah in Uredbe o ogljičnem odtisu.

Za informacije o ogljičnem odtisu pokličite pisarno Umanotere na 01 439 71 00 ali pišite na info@umanotera.org.

2. nacionalna strokovna konferenca Ogljični odtis kot merilo uspešnosti: Ogljični odtis v dobavni verigi, izračunavanje, zmanjševanje in komuniciranje.

Udeleženci 2. nacionalne strokovne konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti, ki se je odvila 17. novembra, so spoznali aktualne zakonodajne ureditve v zvezi z ogljičnim odtisom v Sloveniji in Evropski uniji, konferenca je ogljični odtis predstavila kot del strateškega mangementa v podjetjih – ogljični odtis v dobavni verigi, spregovorila je tudi o razlogih in glavnih dilemah pri poročanju in komuniciranju zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Konference so se udeležili vodilni delavci, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, energetske in okoljske menedžerje, vodje sistemov kakovosti, vodje komuniciranja in drugi strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja iz podjetij in javne uprave. 

Da bi prispevali svoj delež k boju proti podnebnim spremembam, se je za izravnavo izpustov toplogrednih plinov konference Umanotera povezala z organizacijo ClimateCare. Climate Care bo financiral projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek energetske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval z zniževanju globalnih emisij.

Razprave

Trendi glede ogljičnega odtisa v EU ter poenotenje metodologij izračunov ogljičnega odtisa v EU, Michele Galatola, Direktorat za okolje, Evropska komisija (videokonferenca v angleškem jeziku brez prevoda)

Podnebna politika in zakonodajni okvirji za ogljični odtis v Sloveniji, Jernej Stritih, Služba Vlade RS za podnebne spremembe

GHG Protokol: novi standard za dobavne verige in dobre prakse v javni upravi v ZDA, Cynthia Cummis, Mary Sotos, GHG Protocol pri World Resources Institute (videokonferenca v angleškem jeziku brez prevoda). Prezentacija Cynthie Cummis, prezentacija Mary Sotos.

Ogljični odtis v dobavni verigi, Gregor Pečnik, Best Foot Forward, Velika Britanija

Komuniciranje ogljičnega odtisa, Karmen Kogoj Ogris, Umanotera

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, Vida Ogorelec, Umanotera

Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z izvedeno konferenco. Ker na Umanoteri neprestano težimo h kakovosti našega delovanja in storitev nam bodo rezultati analize v pomoč pri organizaciji naslednjih dogodkov.

Ozadje

Ogljični odtis ni samo ocena stanja oziroma merjenje izpustov toplogrednih plinov podjetja in poročanje o meritvah, postavljen mora biti v širši, strateški okvir delovanja podjetja. Če želimo ogljični odtis zmanjšati, ga moramo predvsem razumeti in pravilno uporabljati. Zato je nujen vpogled tudi v dobavno verigo navzdol in navzgor.

Letos jeseni je pobuda Greenhouse Gas Protocol izdala dva nova, dolgo pričakovana standarda za izračun ogljičnega odtisa za izdelke, storitve in dobavne verige (GHG Protocol Standards for Product and Value Chain GHG assessments), British Standards Institution (BSI) pa je izdal revidirano verzijo standarda PAS 2050:2011. Evropska komisija je izdala osnutek poenotene metodologije EU za izračun okoljskega in ogljičnega odtisa. Objavljene so tudi prve informacije o francoskem nacionalnem eksperimentu za okoljsko označevanje, vključno s praktičnimi pristopi za komuniciranje.

Glede na dinamiko na področju razvoja standardov in izračunavanja ogljičnega odtisa v zadnjem letu je vse bolj jasno, da mora biti ogljični odtis vpet v vse poslovne procese. Tako je v pomoč vodstvu pri sprejemanju poslovnih odločitev in ga lahko podjetje tudi uspešno komunicira – poslovnim partnerjem, dobaviteljem, strankam in drugim deležnikom. Na ta način podjetje bolje obvladuje svoje stroške in tveganja ter krepi svoj položaj na trgu in družbeni ugled.

Umanotera je novembra 2010 organizirala prvo strokovno konferenco z naslovom Ogljični odtis kot merilo uspešnosti, kjer se je zbralo okoli 100 udeležencev iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, izobraževalnih ustanov, občin, ipd. Udeleženci konference so se seznanili z načrti Evropske komisije na področju zakonodajnega urejanja ogljičnega odtisa, osnutkom slovenskega podnebnega zakona, dobrimi praksami na področju izračuna ogljičnega odtisa ter z dilemami in izzivi prihodnosti. Evalvacija in odziv na lansko konferenco ter vedno večja dinamika uporabe ogljičnega odtisa v mednarodnem prostoru dokazujeta, da se ogljičnemu odtisu kot enemu izmed orodij za ocenjevanje količine toplogrednih plinov izdelka ali organizacije v prihodnje zagotovo ne bomo mogli izogniti.

Več o ogljičnem odtisu izveste tukaj.

2. nacionalno konferenco Ogljični odtis kot merilo uspešnosti je izvedla Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne sprememembe, Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani in Ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani.

spvs.jpgBE.jpg US_EMBASSY.jpg

Medijski sponzor

energetika.jpg

Na konferenci Ogljični odtis kot merilo uspešnosti se je 16. novembra v Grand hotelu Union Business v Ljubljani zbralo okoli 100 udeležencev iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, izobraževalnih ustanov, občin, ipd. V prvem plenarnem delu so razpravljalci predstavili načrte Evropske unije na področju zakonodajnega urejanja ogljičnega odtisa, osnutek slovenskega podnebnega zakona, dobre prakse na področju izračuna ogljičnega odtisa ter dileme in izzive prihodnosti.

Razpravljalci v dopoldanskem delu:

Pavel Misiga, Direktorat za okolje, Evropska komisija: Poenotenje metodologij izračunov ogljičnega odtisa v EU

Jernej Stritih, Služba Vlade za podnebne spremembe: Podnebna politika in zakonodajni okvirji za ogljični odtis v Sloveniji

Špela Kern, Umanotera: Standardi za ogljični odtis organizacij, izdelkov in storitev ter ogljično nevtralnost

Vida Ogorelec, Umanotera: Senčna cena ogljika in ogljična izravnava-dileme in izzivi

Gregor Pečnik, Best Foot Forward, Velika Britanija: Ogljični odtis v praksi v Veliki Britaniji

Polona Briški, Trimo Trebnje: CO2 odtis proizvodov Trimo Trebnje

V popoldanskih delavnicah so se udeleženci  strinjali, da je nujno pravo ravnovesje med zakonodajno regulativo in tržnimi zahtevami. Večina se jih je zavzela, naj bo izračun ogljičnega odtisa prostovoljen, poudarili so tudi potrebo po poenotenju standardov in metodologij  ter vzpostavitev enotne uradne baze podatkov, iz katere bo moč črpati podatke, potrebne za izračun ogljičnega odtisa.

Udeležence smo povprašali tudi za mnenje – evalvacijo konference in pripravili analizo odgovorov.

Prispevek Studia 12.

Ozadje:

Ogljični odtis (carbon footprint) je merilo za vpliv na okolje, ki ga imajo človekove aktivnosti, pri katerih prihaja do emisij toplogrednih plinov. Izražen je v tonah CO2 in je uporaben za določanje vpliva na podnebne spremembe posameznikov, organizacij ali držav. Za podjetje oz. organizacijo je izračun ogljičnega odtisa začetek upravljanja z energetsko učinkovitostjo in vplivi na okolje. Dejanski namen ugotavljanje ogljičnega odtisa je, da organizacija razpozna področja svoje dejavnosti, ki so najbolj energetsko potratna in okolju škodljiva in potem načrtuje prioritetne korake za doseganje največjih učinkov pri povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Ogljični odtis je ključni element vsakega celovitega sistema upravljanja z vplivi na okolje: omogoča spremljanje napredka in primerjave znotraj primerljivih dejavnosti in »benchmarking«.

Da bi prispevala svoj delež k boju proti podnebnim spremembam, se je za izravnavo izpustov toplogrednih plinov konference Umanotera povezala z organizacijo ClimateCare. Climate Care bo financiral projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek energetske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval z zniževanju globalnih emisij.

Več na http://www.jpmorganclimatecare.com/

Več o terminologiji – prevajanju “carbon footprint.”

Več v publikacijah Ogljični odtis – uvod za podjetja in organizacije ter Ogljični odtis – primeri iz prakse.
O ogljičnem odtisu piše tudi Guardian.

Izvajalec konference:

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
p.p. 4440, 1000 Ljubljana, www.umanotera.org

Partnerja:

Služba Vlade RS za podnebne spremembe

Britansko veleposlaništvo v Ljubljani

Sponzor:   

Xerox Slovenija, d.o.o., www.xerox.com         

Medium, d.o.o., www.medium.si 

Donator telekonference z Brusljem je bil Telekom Slovenije d.d.

  
Medijski partner:

Energetika.net