O projektu

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb (Beyond the tales), v katerem bomo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. Splošen cilj projekta je usmerjen k mladinskim delavcem z namenom posredovanja znanja in informacij, usmerjenih v pridobivanje in krepitev kompetenc in kritičnega razumevanja podnebnih migracij. Skozi izobraževalno-osveščevalni projekt želimo spodbujati in krepiti povezovanje in solidarnost med mladinskimi delavci in mladimi ter širiti razumevanje, solidarnost, in spodbujati k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo. Pomemben projektni cilj pa je tudi izvajanje komunikacijskega načrta, preko katerega bomo s projektnimi vsebinami seznanili širšo javnost in spodbudili javni diskurz o podnebnih migracijah, ki so trenutno spregledana tema.

Aktualno

  • Fokusna skupina in smernice za mladinsko delo

Aprila 2022 so bile v okviru projekta organizirane fokusne skupine z aktivistkami, begunci, mladinskimi delavkami in učitelji. Beseda je tekla o medpovezanosti podnebnih sprememb, okoljske krize in podnebnih migracij. Udeleženci so razmišljali o tem, kako izredne podnebne razmere in porast okoljskih gibanj vplivajo na njihovo delo in razpravljali o tem, kako vidijo povezavo med podnebno krizo in migracijami.

Podnebne spremembe so tema, ki jo je potrebno nasloviti tudi v mladinskem delu, da bodo mladi opolnomočeni za soočanje z izzivi prihodnosti, ki bodo izhajali iz tega. V fokusnih skupinah, ki so jih organizirali vsi projektni partnerji, so tako nastale Smernice za mladinsko delo: Vključevanje mladih v podnebne migracije. Mladinskim delavcem lahko pomagajo pri naslavljanju kompleksnosti podnebnih migracij pri delu z mladimi.

  • Infolisti s smernicami za bolj zeleno in vključujoče (delovno) okolje 

V sklopu projekta so bili pripravljeni infolisti z oprijemljivimi smernicami za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v delovne in organizacijske strukture. Infolisti so naloženi na spletni strani projekta Onkraj zgodb. Namenjeni so tako notranjemu opolnomočenju kot tudi opolnomočenju drugih organizacij v različnih sektorjih (nevladni, javni, zasebni).

Infolisti:

Zeleni sistem delovanja in organizacija trajnostnih dogodkov

Nediskriminacija in naslavljanje družbenih neenakosti

Participativna demokracija in medsektorski dialog

Digitalno učenje in vpliv digitalnih tehnologij na okolje?

Globalno učenje

  • Notranje opolnomočenje in medsebojno izobraževanje partnerskih organizacij

Vsaka izmed petih partnerskih organizacij bo v okviru prve izmed projektnih aktivnosti pripravila in vodila eno usposabljanje oziroma srečanje, s katerim bomo okrepili zmogljivosti sodelujočih organizacij v projektnem konzorciju. Prvo srečanje, na katerem je sodelavka Umanotere Gaja Brecelj pripravila predavanje o zelenem sistemu delovanja organizacij in trajnostni organizaciji dogodkov, se je odvijalo 15. februarja 2022.

Z zelenim sistemom delovanja organizacij tako lahko sprejmemo marsikatero odločitev – na področju mobilnosti zaposlenih, nabave, odpadkov, dogodkov – s katero zmanjšamo ogljični odtis organizacije. Veliko lahko naredimo tudi z notranjo in zunanjo komunikacijo organizacije, ki krepi zavezo k zmanjšanju emisij, hkrati pa motivira druge, da si tudi sami prizadevajo za vzpostavljanje okolju prijaznejših praks znotraj svojih organizacij. Več o predavanju si preberite na povezavi tukaj.

Projektne aktivnosti 

  • Krepitev zmogljivosti organizacij v konzorciju (cikel usposabljanj znotraj projektnega konzorcija ter priprava infolistov)
  • Kvalitativna raziskava o potrebah mladinskih delavcev v Sloveniji, Španiji, Avstriji ter Bosni in Hercegovini (orodja, metodologija, potek in gradiva, ki bi jih mladinski delavci in ostali izobraževalci ob naslavljanju podnebnih sprememb, migracij skozi prizmo globalnega učenja potrebovali pri svojem delu z mladimi)
  • Priprava spletnega usposabljanja s tremi moduli o globalnem učenju, podnebnih migracijah in aktivizmu mladih
  • Izdaja knjižice z zgodbami Onkraj zgodb

Ciljne skupine projekta so mladinski delavci (junior in senior) in ostali izobraževalci, ki bodo gradiva uporabljali pri svojem delu z mladimi, organizacije iz NVO sektorja in aktivisti, ki imajo široko mrežo deležnikov, ki bi jih projektni rezultati zanimali, prostovoljci v sorodnih organizacijah, mladi (študentje novinarstva, okoljskih programov…) in okoljske iniciative (Fridays for future, Mladi za podnebno pravičnost…), migrantske iniciative ter mediji.

Trajanje projekta: 3. 1. 2022 – 2. 1. 2024

Projektni konzorcij: Projekt vodi društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje, poleg Umanotere pa so partnerji še Südwind (Avstrija), LDA Mostar (BIH) in Ceps Projectes Sociales (Španija).

Kontakt: Nika Tavčar, vodja projekta, nika@umanotera.org

Viri financiranja: Erasmus+ (Evropska Komisija)