Umanotera je od marca 2012 do avgusta 2013 izvajala projekt Čista zmaga – trajnostni športni dogodki. Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Trajnostne prakse pri organizaciji športnih dogodkov prispevajo k zmanjševanju podnebnih sprememb, k ohranjanju biotske raznovrstnosti, trajnostni mobilnosti, lokalni proizvodnji in potrošnji, energetski učinkovitosti, varovanju naravnih virov in zavarovanih območij, učinkoviti rabi vode, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, zmanjšanju količine odpadkov, boljšemu zdravju, vključevanju in podpori lokalnih skupnosti in večji konkurenčnosti podjetij.

V okviru projekta smo pripravili:

   • spletno mesto, namenjeno prirediteljem in udeležencem športnih dogodkov (www.cistazmaga.si).

Projektu so se priključili trije ambasadorji trajnostnih športnih dogodkov (Franci Petek, Mitja Petkovšek, Katarina Venturini).

V okviru projekta smo bili v vlogi svetovalca za trajnostne elemente pri naslednjih športnih dogodkih:

Pomemben del projekta je tudi delo na politikah in vplivanje na odločevalce. S sistemsko spremembo in trajnostno organizacijo športnih dogodkov v praksi lahko pomembno prispevamo k prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo ter postavimo Slovenijo med tiste napredne države, ki se inovativno in odzivajo na zahteve današnjega časa.

Kaj je trajnostni športni dogodek?

Trajnostni športni dogodek je dogodek, ki zadovoljuje sedanje potrebe (organizatorjev, udeležencev, obiskovalcev, sponzorjev, dobaviteljev produktov in storitev, pa tudi lokalne skupnosti in družbe v celoti), ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. Naslavlja področja okolja ter družbenega in gospodarskega razvoja. Njegovo poslanstvo je zmanjšati negativne vplive in povečati koristi za okolje in družbo ter ustvari pozitivno zapuščino za sedanje in prihodnje generacije. Trajnostni športni dogodki prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Organizacija in izvedba trajnostnega športnega dogodka vključujeta prizadevanja za zmanjšanje okoljskega odtisa (vpliv na podnebje, zrak, vodo, tla, naravne vire, živalstvo, rastlinstvo in ljudi), razvoj zelenega in pravičnega gospodarstva (zeleni kriteriji za naročanje, zaščita delavskih pravic, pravično plačilo) ter spoštovanje interesov lokalnih skupnosti in družbe kot celote (socialna in potrošniška vprašanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse, ne glede na spol, narodnost, versko prepričanje, ekonomsko sposobnost ter telesno ali duševno hendikepiranost).

Še pomembnejša od neposrednega okoljskega in družbenega odtisa dogodka pa je priložnost, da na trajnostnih športnih dogodkih vsi deležniki od organizatorjev, sponzorjev, udeležencev, obiskovalcev, dobaviteljev, itd. pridejo v stik s trajnostnimi praksami – jih opazujejo, izkusijo in po možnosti prenesejo v svoje vsakodnevno ravnanje. Trajnostni športni dogodki tako niso samo pomemben napredek v industriji dogodkov, ampak prinašajo gospodarske in družbene koristi na vseh nivojih in so učinkovit komunikacijski kanal za trajnostne prakse.

Športni dogodki so trajnostni, če v največji možni meri prispevajo k:

  • preprečevanju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje;
  • varovanju narave in ohranjanju biotske raznovrstnosti;
  • varčni in učinkoviti rabi vode in energije ter snovni učinkovitosti;
  • uporabi obnovljivih virov energije in surovin;
  • spoštovanju živali in njihovih habitatov;
  • blaginji lokalne skupnosti in širše družbe;
  • zdravju, varnosti in inkluzivnosti;
  • spoštovanju delavskih pravic in spodbujanju izobraževanja, raziskav, inovativnosti in kreativnosti;
  • zaščiti naravne in kulturne dediščine ter
   • razvoju trajnostne proizvodnje in potrošnje.

Več informacij: Gaja Brecelj, 01 439 7100 in info@umanotera.org.

Projekt je bil podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji, delno je bil financiran s strani Zavarovalnice Triglav in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Partner projekta ČISTA ZMAGA je bil AISTS – International Academy of SportsScienceandTechnology.