Izboljšamo razmere za delovanje NVO v Sloveniji
Vsaka razvita demokracija ima ob gospodarstvu in politiki dobro razvit tudi tretji, tako imenovani sektor nevladnih organizacij.  Nerazumevanje pomena nevladnih organizacij in pomanjkanje znanja za krepitev teh organizacij sta v Sloveniji povzročili finančno in kadrovsko podhranjenost in sistemsko neurejenost sektorja, ki različno združuje več kakor polovico prebivalstva. Poleg tega je med največkrat izpostavljenimi slabostmi sektorja neustrezna praksa glede zagotavljanja različnih virov financiranja,  slaba promocija dela NVO in s tem slaba razpoznavnost. Organiziranost sektorja (nerazvite informacijske, komunikacijske in odločevalske forme ter vsebine) je prav tako slaba in ni mehanizmov samopomoči (znotraj sektorja). Prav tako slaba je transparentnost delovanja in poslovanja.  Zaradi nizke ravni profesionalnosti in pomanjkanja sredstev pa je težava tudi v merjenju učinkovitosti in kakovosti posameznih NVO in sektorja. 

Z namenom, da se naslovijo omenjeni problemi NVO v Sloveniji je sklad Trust* Sloveniji za obdobje treh let namenil približno 1.250.000 dolarjev.. Prvi program, ki ga je podprl Trust, je bil Program Dobra družba, izvajala ga je Umanotera. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

Prednostne naloge programa
Podora političnim procesom v civilni družbi, kot na primer Pobudo za prihodnost NVO in njenih pogajanjih z vlado.

Uvrstitev nevladnega sektorja v razprave o razvojnih priložnostih Slovenije in spremljanje njihovega uresničevanja

Izboljšanje pogojev delovanja NVO, kot na primer  trajnejše, strokovno in finančno učinkovitejše zagotavljanje storitev izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za NVO.

Predstavitev zgodb zgodbe uspešnih NVO, prek njih pa tudi vse pozitivne razsežnosti delovanja nevladnega sektorja, da bi se javnost zavedela potrebe po zagotavljanju stabilnih razmer za delovanje NVO.

Spodbuditi vzpostavitev transparentnih in učinkovitih sistemov zbiranja in dodeljevanja sredstev nevladnim organizacijam na lokalni ravni in s tem zagotovil sredstva za dejavnosti, ki prispevajo k razvoju lokalne skupnosti na socialnem in kulturnem področju, okolja, prostočasnih dejavnosti, turizma ipd.

 

Program Dobra družba je potekal v 5 sklopih:

 

Projekt 1: Podpora Pobudi za prihodnost NVO
Program Dobra družba podpira trenutno najpomembnejši politični proces v civilni družbi, Pobudo za prihodnost NVO, pri njenih pogajanjih z vlado, in to tako, da poskuša doseči vključitev čim večjega števila organizacij in oblikovanje konsenza glede nadaljnjega razvoja sektorja. 

Pobuda za prihodnost NVO je skupina petdesetih posameznikov, ki so 2003 pripravili dokument “Strategija razvoja nevladnega sektorja 2003-2008” in izoblikovali skupino dvanajstih predstavnikov, od katerih se jih devet pogaja z vlado o nujnih spremembah za boljše delovanje tega sektorja. Skupina se zavzema za korenite sistemske spremembe v slovenskem prostoru za izboljšanje razmer za delovanje NVO.

Aktivnosti projekta 
Program Dobra družba v okviru projekta finančno poskrbi za tehnično podporo Pobudi, ki med drugim zajema serijo srečanj nevladnih organizacij na regionalni in lokalni  ravni, predstavitve pogajanj z vlado in poglobljeno iskanje skupnih rešitev, ki so predstavljene v predlogu dogovora z vlado. Eden od ciljev tega dela projekta je tudi oblikovanje širšega komunikacijskega prostora, v katerem imajo NVO možnost za izražanje svojega mnenja in pripomb do vsebin za dialog z vlado.

Več o Pobudi si lahko preberete na spletnih straneh www.cnvos.si in www.dodogovor.org.

 

Projekt 2: Izboljšanje pogojev delovanja NVO
V predlogu vsebin za “Dogovor o sodelovanju Vlada-NVO” lahko preberemo, da “za kakovostno opravljanje svojega dela, ki izhaja iz njihovega poslanstva, kot tudi za enakopravno sodelovanje v partnerskem odnosu z Vlado RS, morajo NVO izpolniti vrsto različnih pogojev, med katerimi je zagotavljanje potrebnih človeških virov eden od najpomembnejših. Pomanjkanje ustrezne kadrovske zasedenosti ter posledično tudi zmanjšana zmožnost hitrejšega razvoja in kvalitetnega in kontinuiranega delovanja predstavlja eno od najresnejših ovir na poti konstituiranja NVO sektorja v R Sloveniji kot dejanskega tretjega sektorja, ki bo zmožen uspešno in kvalitetno izvajati različne splošno koristne funkcije, ki jih državni organi in druge državne ustanove in organizacije opravljajo le deloma ali pa jih ne opravljajo”. 

Program Dobra družba s tem namenom oblikuje pogojev za trajnejše, strokovno in finančno učinkovitejše zagotavljanje storitev izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za NVO.

Aktivnosti 
Projekt Izboljšanje pogojev delovanja NVO se tako začne s projektno nalogo, katere smisel je analiza o stanju ponudbe in povpraševanja glede tovrstnih storitev.  Na podlagi te analize je pripravljen finančno večji projekt, ki se poteguje za sredstva na razpisih EU. Če je prijava uspešna, bo 85 % sredstev za izvedbo celotnega projekta zagotovljenih iz sredstev EU.

S projektom, kjer sodeluje pet partnerjev iz Slovenije, eden iz Slovaške in eden iz Velike Britanije  bo izvedenih sedem nalog, in sicer: analiza o stanju ponudbe in povpraševanja glede storitev izobraževanja, usposabljanja in svetovanja; vzpostavitev mehanizmov za trajnejše zagotavljanje storitve izobraževanja svetovanja in usposabljanja za NVO; priprava evropskega standarda za svetovalce NVO; priprava izobraževalnega programa za svetovalce; testiranje enega programa; priprava akcijskega načrta za izvajanje storitve izobraževanja svetovanja in usposabljanja za NVO; zviševanje ozaveščenosti o kulturi vseživljenjskega učenja med predstavniki NVO.

 

Projekt 3: Izbor najbolj navdihujočih primerov delovanja nevladnih organizacij v Sloveniji
V vseh analizah delovanja nevladnih organizacij v Sloveniji je kot slabost izpostavljena slaba prepoznavnost teh organizacij in slaba medijska zastopanost. Javnost tako ni seznanjena s pozitivni učinki aktivnosti, ki jih izvajajo te organizacije. Zato imajo te organizacije majhno podporo tako v obliki finančnih prispevkov kot prostovoljnega dela. 

Program Dobra družba širši javnosti predstavi zgodbe uspešnih NVO in uspešnih partnerstev NVO s podjetji, prek zgodb pa tudi vse pozitivne razsežnosti delovanja nevladnega sektorja. S tem želimo, da se javnost zaveda potrebe po zagotavljanju stabilnih razmer za delovanje NVO. Projekt služi kot podlaga za vse preostale projekte, poleg tega pa se navezuje tudi na projekt Uvrstitev nevladnega sektorja v razprave o razvojnih priložnostih Slovenije, v okviru katerega smo že začeli z ozaveščanjem novinarjev o problematiki NVO.

Aktivnosti 
V okviru projekta Navdihujočih 5 nevladne organizacije povabimo, naj predstavijo primer svojega samostojnega ali partnerskega delovanja, predvsem z vidika učinkov na svoje člane in/ali širšo družbo. Oblikovan je nagradni sklad in dve najboljši zgodbi prejmeta denarno nagrado, tri pa v obliki neposredne strokovne pomoči oziroma izobraževanja. Vseh pet zgodb je objavljenih v partnerskem mediju (Ona, Delo).

Nagrajenci 2005
Za najbolj navdihujoče primere so bili izbrani in s 600.000 sit nagrajeni:

– LIGA PROTI EPILEPSIJI: društvo, ki z domiselnimi akcijami strokovno in požrtvovalno pomaga bolnikom premagati težave z epilepsijo;

– MOZAIK: društvo, ki z obujanjem tradicionalnih načinov gradnje omogoča socialno vključevanje brezposelnih v SV regiji;

– ŠILA: šola improvizacije pri KUD France Prešeren, ki s pomočjo razvoja njihove možnosti izražanja spodbuja ustvarjalnost mladih.

Praktične nagrade so prejeli:

– EUROPA DONNA, slovensko združenje za boj proti raku dojk;

– LUTRA, inštitut za ohranjanje naravne dediščine;

– SVIT, društvo za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog.

Nagrajenci 2006

S 600.000 sit so bili nagrajeni:

– Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja, Društvo ženska svetovalnica

– Projekt Hiša svetov, Humanitas, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti

– Projekt Levjesrčni – tabor za žalujoče otroke, Slovensko društvo HOSPIC

Praktične nagrade so prejeli:

– Virtualna (po)svetovalnica Med.Over.Net, Zavod za izboljšanje kakovosti življenja – Med.Over.net

– Mednarodni projekt Fužinski letni kamp, Združenje staršev in otrok SEZAM

– Projekt Pleši z glavo, Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt

Nagrajenci 2007

Tričlanska ocenjevalna skupina je odločila, da denarne nagrade po 2.500 evrov, ki jih je prispeval sklad Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, prejmeta projekta Mama Zofa – telefon za svetovanje, podporo in pomoč v obporodnih stiskah (Združenje Naravni začetki) in Gledališke delavnice v vlogi socialne integracije (Društvo Taka Tuka). Bon za tisk v vrednosti 500 evrov, ki ga podarja podjetje Medium, prejme projekt Skala – mladinska ulična vzgoja (Skala), bon v vrednosti 400 evrov za nakup knjig, ki ga podarja Mladinska knjiga Založba, prejme projekt Aktivnosti ZPS ob prevzemu evra (Zveza potrošnikov Slovenije), bon za tečaj Retorike 1, ki ga podarja Glotta Nova, pa projekt Tri srca za vidro(Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine v sodelovanju s podjetjem Radenska d.d.).

 

Projekt 4: Vzpostavitev lokalnih skladov
Ena največjih ovir za razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji je zagotovo pomanjkanje finančnih virov, ki bi tem organizacijam omogočale normalno delovanje in razvoj. Obstajajo trije glavni viri financiranja NVO: dotacije države v obliki subvencij ali plačil na podlagi različnih pogodb, zasebni prispevki in donacije (v obliki daril, volil…) posameznikov ali pravnih oseb, plačila za proizvode ali storitve, ki jih NVO prodajajo na trgu. V okviru procesa pogajanj z Vlado za sistemske rešitve se pogajalska skupina zavzema predvsem za izboljšanje sistema financiranja s strani države. S programom Dobra družba se lotimo izboljšanja financiranja s strani drugih akterjev v družbi, posameznikov, občin in gospodarstva. Glavni namen pa je izboljšati stanje NVO na lokalni ravni.

Program Dobra družba spodbuja nastajanje transparentnih in učinkovitih sistemov zbiranja in dodeljevanja sredstev nevladnim organizacijam na lokalni ravni in s tem zagotavlja sredstva za dejavnosti, ki prispevajo k razvoju lokalne skupnosti na socialenem in kulturnem področju, okolja, prostočasnih dejavnosti, turizma ipd.

Aktivnosti 
Projekt Vzpostavitev lokalnih skladov na javnem razpisu poišče izvajalca, ki pripravi pregled obstoječih domačih in tujih praks zbiranja finančnih in drugih virov za delovanje NVO in predlaga izboljšave. Rezultati pregleda so strokovni in širši javnosti predstavljeni na nacionalni konferenci.

Konferenci sledi razpis, na katerem bo izbranih osem do deset potencialnih lokalnih skladov. Izbranim skladom Projekt Vzpostavitev lokalnih skladov pomaga strokovno in finančno, trije najboljši skladi pa prejmejo dodatna sredstva za opravljanje temeljne dejavnosti.Vzporedno teče priprava priročnika za delovanje skladov.

 

Projekt 5: Uvrstitev nevladnega sektorja v razprave o razvojnih priložnostih Slovenije
V Sloveniji je prepoznavnost nevladnih organizacij v družbi še vedno precej slaba, ker koncept tega sektorja ni dobro razumljen, njegova vloga pri oblikovanju politik in sprejemanju odločitev pa ni niti definirana niti cenjena.  Nevladne organizacije so ujete v začaran krog nizke prepoznavnosti njihove vloge in pomena in posledično pomanjkanja virov (materialnih in nematerialnih) za njihovo profesionalizacijo, preživetje in možno širitev sektorja. Politiki zato le površno namenjajo pozornost predstavnikom civilne družbe in njihovi vlogi v političnem procesu in nevladnega sektorja  ne prepoznajo kot potencialnega zaveznika ali vsaj enakovrednega partnerja v določenih procesih/na določenih področjih. 

Program Dobra družba zato slovenske politične stranke pozove, naj v delovanju NVO v Sloveniji spoznajo pomembno politično temo in odlično razvojno priložnost za Slovenijo. Projekt v medsebojno interakcijo vplete politične stranke, NVO in javnost.

Aktivnosti 
Med političnimi strankami izvedemo anketo o pomenu NVO in o načinih reševanja problematike tretjega sektorja v Sloveniji.

Poročilo je obdelano in poslano nevladnim organizacijam in javnosti, pred volitvami pa bo ob pregledu volilnih programov strank poskrbimo tudi za analizo resnosti deklarativnih mnenj strank.

Med predvolilnimi aktivnostmi so vse teme, pomembne za NVO, predstavljene tudi medijem; njihov cilj je vplivati na to, da problematika tretjega sektorja postane redna tema soočenj strank pred volitvami. Tudi NVO so povabljene, da postavijo vprašanja političnim strankam.

Po oblikovanju nove vlade jih predstavniki NVO spremljamo in upoštevamo rezultate, ko strankam držimo ogledalo, ki je javno objavljeno pred lokalnimi volitvami/na sredini mandata nove vlade leta 2006.

 

 

 

 

 

*Sklad Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (na kratko: Trust) je bil ustanovljen, da podpre razvoj civilne družbe v Bolgariji, Češki republiki, Madžarski, Poljski, Romuniji, Slovaški in v Sloveniji. Temeljni cilj delovanja sklada je podpora oblikovanju nevladnega sektorja, da bo zmožen dolgoročnega obstoja in razvoja.