Uvajanje načel Zelene pisarne prinaša podjetjem in organizacijam, njihovim zaposlenim in družbi kot celoti vrsto koristi. Podjetje oz. organizacija, ki posluje po teh načelih, spodbuja učinkovito rabo energije in virov ter s tem zmanjšuje stroške, spodbuja inovativnost in vzpostavlja zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi. Z izboljševanjem okoljskih vidikov dejavnosti Zelena pisarna predstavlja enega od temeljev družbeno odgovorne poslovne podobe.

Uvajanje načel Zelene pisarne prinaša mnogotere koristi:

  • izboljšanje podobe vaše organizacije;
  • zmanjšanje stroškov z boljšo in učinkovitejšo rabo virov in z zmanjšanjem količine odpadkov;
  • spodbujanje in motivacija zaposlenih ter izboljšanje vzdušja med sodelavci;
  • pomoč pri upoštevanju evropske zakonodaje;
  • spodbujanje inovacij na področju zelenih storitev in izdelkov; nova spoznanja lahko vodijo k ustvarjanju boljših storitev in izdelkov.

Načela Zelene pisarne

Da bi postali Zelena pisarna, je treba slediti določenim načelom, ki se delijo na tista, ki so povezana z menedžmentom in tista, ki so povezana z izvedbo.

Orodja, ki so vam pri tem lahko v pomoč:

Načela menedžmenta

Okoljska zaveza in politika: Vodstvo se vidno in jasno zaveže, da ga zanima okoljska uspešnost organizacije, in da podpira okoljske ukrepe v pisarni. Pisarna mora imeti dokumentirano izjavo o okoljski politiki, ki jo je odobrilo najvišje vodstvo.

Okoljski cilji in akcijski načrt: Pisarna mora izbrati pomembna okoljska področja (okoljski vidiki / vplivi) ob upoštevanju posebnih značilnosti delovanja pisarne. Na podlagi teh podatkov mora določiti okoljske cilje in razviti jasen okoljski akcijski načrt. Okoljski cilji in akcijski načrt morajo jasno določiti, kako se bo okoljska uspešnost v prihodnje nenehno izboljševala in razvijala.

Vodja in ekipa zelene pisarne: Pisarna mora izbrati člane ekipe izmed osebja in vodjo izvajanja zelenih dejavnosti.

Dvig okoljske ozaveščenosti zaposlenih: Vsi zaposleni v pisarni se morajo zavedati postavljenih ciljev, sistema menedžmenta in ravnanja, ki se v pisarni spodbuja in podpira. Osebje je potrebno izobraziti, usposobiti in voditi tako, da vedo, kateri praktični ukrepi se nanašajo na njihovo delovno mesto oz. funkcijo.

Nadzor in spremljanje napredka: Pisarna mora redno spremljati in preverjati izpolnjevanje okoljskih ciljev in akcijskega načrta za okoljsko uspešnost. Opredeliti mora ključne kazalce za svoje dejavnosti, ki pomembno vplivajo na okolje, in jih redno spremljati.

Načela izvajanja

Zeleno naročanje: Pisarna mora določiti kriterije in postopke za zelena naročila pri naročanju pisarniškega materiala in storitev.

Izboljšanje energijske učinkovitosti: Pisarna mora določiti ukrepe za varčevanje z energijo in dokazati izvajanje ukrepov energijske učinkovitosti.

Zmanjšanje porabe naravnih virov in pisarniškega materiala: Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjšanje porabe naravnih virov in pisarniškega materiala, prilagojene značilnostim pisarne.

Zmanjšanje odpadkov in ločevanje: Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjševanje količine odpadkov in ločevanje odpadkov na izvoru, ki omogočajo visoko stopnjo predelave in skladnost z nacionalnimi predpisi.

Trajnostni transport in mobilnost: Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjšanje vplivov transporta in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Ustvarjanje zdravega pisarniškega okolja: Pisarna mora vzpostaviti ukrepe za oblikovanje in spodbujanje zdravega in družbeno odgovornega delovnega okolja (vključno z izdelavo redne ocene tveganja delovnih mest).

Projekt Evropska zelena pisarna

Decembra 2013 smo zaključili 3-letni mednarodni projekt Evropska zelena pisarna (EGO – European Green Office), ki je prispeval k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih organizacijah v okolju in človeku prijaznejše. Umanotera je bila slovenski partner v projektu, kjer smo v sodelovanju s partnerji iz šestih držav oblikovali orodja za usposabljanje v podjetjih in organizacijah: spletno stran in na njej dostopna orodja:

  • kalkulator za izračun ekološkega odtisa pisarne (spletni kalkulator za merjenje trenutnega stanja in napredka)
  • virtualna pisarna (spletna aplikacija za tiste, ki bi radi razumeli delovanje Evropske zelene pisarne)

Partnerji projekta v Sloveniji v letih 2012-13 so bili (po abecednem redu):

  • Aerodrom Ljubljana, d.d.
  • Britansko veleposlaništvo v Ljubljani
  • British Council
  • Center za razvoj Litija, d.o.o.
  • Kemijski inštitut RS
  • Medium d.o.o.
  • Nova Ljubljanska banka, d.d.
  • Zavarovalnica Triglav, d.d.

Dodatna gradiva projekta:

Med pripravljanjem projekta so partnerji mreže EGO zbrali več kot 50 pobud, oznak, standardov in sistemov certificiranja, povezanih z ustvarjanjem bolj zelenih delovnih prostorov. Spodaj nekaj pobud, kampanj, natečajev in priporočil,  povezanih z zelenimi pisarnami.

 

Kampanja: Teden zelene pisarne (VB)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje

Izvajalec: Avery

Teden zelene pisarne je poln zabavnih in zanimivih idej, kako ustvariti bolj zeleno pisarno. Ob spremljanju vsakodnevnega dogajanja lahko te okoljske ideje vključite v svoje delovanje. Že z majhnimi spremembami lahko vplivate na izboljšanje okolja. Vsi bi morali narediti vse, kar lahko, v vsakem od 52 tednov v letu. Za svoj teden zelene pisarne lahko izberete katerikoli teden v letu in si pomagate z dnevnimi temami iz projekta.

Splet: http://www.greenofficeweek.eu/

Smernice: Smernice za zeleno gradnjo (Belgija)

Glavna tema: gradnja (energija, voda, biotska raznovrstnost,…)

Izvajalec: IBGE (Bruseljska uprava za okolje in energijo)

Smernice za zeleno gradnjo so obsežen vir dobrih praks pri zeleni gradnji in obnovi zgradb v Bruslju.

Vodič ponuja praktične informacije o številnih vidikih trajnostne gradnje. Vsebuje informacije o vseh temah, ki imajo ključno vlogo pri doseganju okoljskih ciljev, kot so: energija, voda, materiali, zdravje in udobje. Vodič naj bi služil kot pomoč načrtovalcem, arhitektom in gradbenikom, saj ponuja vpogled v pristope in tehnologije, ki pomagajo k trajnostnemu razvoju znotraj gradbene panoge. Vsebuje tudi natančna osnovna pojasnila meril in tehnologije.

Splet: http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(1l5twabs4akof4nw5oagitq2))/guide.aspx

Smernice: Smernice za zelene pisarne (ZDA)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje,…

Izvajalec: Urad mesta Portland za trajnostni razvoj

Urad mesta Portland za trajnostni razvoj je objavil vodič, ki natančno navaja načine za zmanjšanje porabe virov in izboljšanje okoljske uspešnosti. Prvo poglavje ponuja pregled virov, ki jih uporabljajo pisarne: energijo za osvetljevanje, ogrevanje in hlajenje, gorivo za prevoz zaposlenih na delo, papir, voda,…. V naslednjih poglavjih najdemo navodila, kako zmanjšati porabo teh virov. Vsak del vsebuje tudi kratko študijo primera.

Vodič je bil objavljen leta 2002. Nekaj let mesto Portland izvaja tudi projekt Sustainability @ work, ki vključuje brezplačno svetovanje in certificiranje. Znotraj tega projekta so izdali še nekaj uporabnih vodičev, kot sta na primer »Green Team at Work« in »Green Office Checklist«.

Splet: https://www.pcc.edu/about/sustainability/green-office/

Smernice: California Institute of Technology (ZDA)

Glavna tema: odpadki,  papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje

Izvajalec: California Institute of Technology

California Institute of Technology (Caltech) je pripravil trajnostne smernice s kontrolnim seznamom za zeleno pisarno. Z zmanjševanjem okoljskega vpliva želi izboljšati svoje osnovno poslanstvo  – izobraževanje in raziskovanje.

Splet: http://sustainability.caltech.edu/materials

Smernice: Vodič za zelene sestanke (po vsem svetu)

Glavna tema: sestanki in konference

Izvajalec: UNEP

Vodič je namenjen prirediteljem majhnih in srednje velikih sestankov (do 100 udeležencev). Vsebuje nasvete, kako sestanke ali majhne konference organizirati na način, da bodo bolj zeleni. Uporaben je za vse organizacije, ne le tiste znotraj ZN. Vodič je razdeljen na dva dela: »kaj je treba vedeti« in »kaj storiti«.

Poglavje »kaj je treba vedeti« vsebuje informativen uvod v koncepta globalnega segrevanja in trajnostnega razvoja ter ustvarjanja okoljsko nevtralnih dogodkov. Za načrtovalce dogodkov, ki sodelujejo s strankami, resnično zavezanimi načelom trajnostnega razvoja, vodič ponuja tudi poglavje o vodenju in komuniciranju. To poglavje ponuja smernice za postopno uveljavljanje nadzora, merjenja in poročanja o dejanskih okoljskih rezultatih.

Poglavje »kaj narediti« vsebuje številne smernice in kontrolne sezname, ki zagotavljajo načrtovalcem dogodkov, da ne spregledajo nobene priložnosti. To poglavje vsebuje tudi obsežen obrazec za ocenjevanje in nadzor.

Splet: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/Green_Meeting_Guide_WEB.pdf

Smernice: Vodič dobrih praks za prirejanje uradnih srečanj (Belgija)

Glavna tema: sestanki in konference

Izvajalec: belgijsko predsedstvo Evropski Uniji

Belgija je ob svojem predsedovanju EU leta 2010 izdala smernice za trajnostna uradna srečanja.

Podpisana je bila tudi listina o trajnostnem predsedovanju, ki vsebuje dobre prakse in kontrolni seznam skupaj s kalkulatorjem ogljičnega odtisa.

Smernice pokrivajo različne teme: gostinske storitve,  mobilnost, prireditveni prostor, namestitve in izvor materialov, ki prispevajo k »družbenim, okoljskim in gospodarskim vidikom trajnostnega razvoja«, h konceptu, ki je eden od temeljev Lizbonske pogodbe.

Splet: http://www.sppdd.be/

Smernice: Procura + (Evropa)

Glavna tema: zeleno naročanje

Izvajalec: Iclei

Procura + je pobuda za podporo javnim službam pri spodbujanju zelenega naročanja in za pomoč pri promoviranju teh dejavnosti.

Kampanjo je leta 2004 začel Iclei – združenje lokalnih vlad za trajnostni razvoj . Projekt naj bi spodbudil zeleno javno naročanje. S sodelovanjem v kampanji lahko javne službe prispevajo k rastočemu mednarodnemu gibanju in pomagajo k spremembam na trgu.

Splet: http://procuraplus.org/

Smernice: Zeleno javno naročanje (Evropa)

Glavna tema: zeleno javno naročanje

Izvajalec: Evropska komisija

Zeleno javno naročanje je proces, v katerem si javne službe prizadevajo za naročanje dobrin, storitev in del z zmanjšanim okoljskim vplivom v primerjavi z dobrinami, storitvami in deli, ki bi jih naročili običajno.

Evropska komisija je pripravila smernice za zeleno javno naročanje. Smernice naj bi pokrivale vse procedure javnega naročanja, nad in pod mejami, ki jih definirajo direktive o javnem naročanju.

Smernice vsebujejo informacije o tem, kako zmanjšati okoljski vpliv, ki ga povzroča poraba javnega sektorja in o tem, kako spodbujati inovacije na področju tehnologij, izdelkov in storitev.

Splet: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Znak: Enterprise Ecodynamique (Belgija)

Izvajalec: IBGE (uprava mesta Bruselj za okolje in energijo)

Oznaka za ekodinamična podjetja, ki jo je IBGE ustvaril leta 1999, potrjuje podjetjem v Bruslju delovanje na podlagi dobrih okoljskih praks. Glavni poudarek je na ravnanju z odpadki, porabi energije in učinkoviti rabi virov.

Ta oznaka naj bi poudarila povezavo med okoljem in gospodarstvom in spodbudila prostovoljno zavezo podjetij k izboljševanju okoljske učinkovitosti ter postopnemu premiku k trajnostnemu razvoju.

Ker oznaka poudarja postopne spremembe, jo podeljujejo na treh ravneh, od ene do treh zvezdic.

Oznako je prejelo že več kot 190 podjetij, med njimi številne pisarne.

Splet: http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/Informer.aspx?id=2266

Znak: WWF Green Office Label (Finska)

Izvajalec: WWF

Znak Zelena pisarna, ki jo je WWF oblikoval  leta 1997, je enostaven sistem ravnanja z okoljem. Cilj je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in okoljski vpliv pisarn. Znak je primeren za pisarne (velike ali majhne) v zasebnih podjetjih, javnem sektorju ali v drugih organizacijah.

Na Finskem lahko znak Zelena pisarna uporablja 160 organizacij (podatek je iz februarja 2011). Mrežo zelenih pisarn so nedavno razširili na Vietnam, Indonezijo in Pakistan.

Splet: : http://wwf.fi/en/our-earth/green-office/

Znak: City of Portland Sustainability @ work programme

Izvajalec: mesto Portland (ZDA)

Pred nekaj leti je mesto Portland začelo s projektom Sustainability @ work, ki ponuja brezplačno svetovanje in certificiranje. Možne so tri stopnje označevanja, ki potrjujejo pozitiven vpliv podjetja na okolje in družbo. Označevanje omogoča podjetjem deliti svoje dosežke z zaposlenimi in uporabniki, ter unovčiti svoj uspeh. Znotraj projekta je bilo izdanih nekaj uporabnih vodičev, kot sta »Green Team at Work« in »Green Office Checklist«.

Znak: Green Office Challenge (ZDA)

Izvajalec: Chicago Climate Action Plan

Mesto Chicago želi, da bi lastniki podjetij in menedžerji v mestnem poslovnem središču prevzeli vodilno vlogo pri spodbujanju okoljske učinkovitosti. Del strategije je tudi projekt »Green Office Challenge«, ki naj bi pomagal zmanjšati količino onesnaževalcev, ki prispevajo h globalnemu segrevanju. Projekt je tekmovanje za lastnike poslovnih prostorov in najemnike pisarn, ki udeležence nagrajuje za prizadevanja na okoljskem področju. Nagrada pomeni tudi župansko in medijsko priznanje. Tekmovanje udeležencem pomaga na poti k trajnostnemu delovanju in posredno tudi pri pridobivanju certifikata za zeleno gradnjo, ki ga podeljujeta sistema ocenjevanja ENERGY STAR in LEED.

Splet: http://www.chicagogreenofficechallenge.org/

Znak : San Francisco Green Business Program (ZDA)

Program »San Francisco Green Business« je brezplačen, podjetjem pa podeljuje znak na podlagi skladnosti s standardi programa in vsem ostalimi uporabnimi okoljskimi standardi. Standarde programa so razvili na podlagi izkušenj industrijskih strokovnjakov, podjetij, strokovnjakov za preprečevanje onesnaževanja, mestnih inšpektorjev in trgovskih združenj. Standardi temeljijo na osnovI, ki jo je postavila »Association of Bay Area Governments«, na področju San Francisca pa so podrobneje prilagojena lokalnim posebnostim in okoljskim storitvam, ki so v mestu dosegljiva podjetjem. Program »SF Green Business« išče tudi povratne informacije o standardih na javnih delavnicah, ki jih prirejajo v vseh poslovnih sektorjih. Progam je namenjen pisarnam in drugim sektorjem, npr. gostinskim storitvam,  trgovini, hotelirstvu, čistilnicam,…

Splet: http://www.sfgreenbusiness.org

Certifikat: BREEAM (po vsem svetu)

Izvajalec: Building Research Establishment, Velika Britanija

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je certifikat za gradbeno infrastrukturo, vzpostavljen leta 1990. BREEAM je orodje za prostovoljno izmero trajnosti novih nestanovanjskih stavb v Veliki Britaniji. Standarde vseskozi obnavljajo v skladu z gradbenimi zakoni v Veliki Britaniji, obsežno prenovo je certifikat doživel leta 2008, odkar se tudi imenuje BREEAM 2008. Od tega leta certifikat omogoča lastnikom, uporabnikom in načrtovalcem stavb, da ocenjujejo in izboljšujejo okoljsko učinkovitost stavbe skozi vso njeno življenjsko dobo. Certifikat je z leti rastel po vsebini, iz Velike Britanije pa se je razširil po vsem svetu. Od leta 1990 je certifikat prejelo 200.000 stavb, ocenili so jih že milijon.

Splet: http://www.breeam.org/

Certifikat: LEED (ZDA)

Izvajalec: U.S. Green Building Council (USGBC)

LEED je mednarodni certifikat za zeleno gradnjo, ki potrjuje, da je bila stavba načrtovana in zgrajena z namenom, da bi izboljšala učinkovitost na vseh ravneh, ki se nanašajo na okolje (učinkovitost rabe vode, prihranek energije, zmanjšanje izpustov CO2, izboljšanje kakovosti notranjega okolja, učinkovito ravnanje z viri,…)

Certifikat LEED, ki ga je razvil »U.S. Green Building Council«, zagotavlja lastnikom natančen okvir za prepoznavanje praktičnih in merljivih zelenih rešitev za gradnjo, načrtovanje, delovanje in vzdrževanje.

Certifikat LEED je dovolj prilagodljiv, da ga lahko uporabljamo za vse vrste stavb (tako poslovne kot stanovanjske) in v celotnem življenjskem obdobju zgradb (načrtovanje, izgradnja, delovanje, vzdrževanje,…) Certifikat »LEED for Neighbourhood Developmen«t pa razširja koristi standarda prek odtisa stavba do okolja, v stavba katerem stoji.

Splet: http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19

Certifikat: Bâtiment exemplaire (Belgija)

Izvajalec: IBGE (Brusseles Administration for Environment and Energy)

Bruseljska regija podeljuje certifikat »Bâtiment exemplaires »z namenom spodbujanja gradnje in prenove visoko okoljsko učinkovitih stavb.

Cilj je dokazati, da so taki projekti v mestu mogoči. Med letoma 2007 in 2009 je v pod okriljem »Batiment exemplaire« 117 od 172 zgradb prejelo 18,5 milijona evrov subvencije. Leta 2007 Bruselj ni imel nobene pasivne zgradbe, z uveljavitvijo certifikata Batiment exemplaire jih bo do leta 2013 dobil za 80.000 m2.

Splet: http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-batiments-exemplaires

Standard: ISO 14001 (po vsem svetu)

Izvajalec: Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organisation for Standardisation)

Družina certifikatov ISO 14000 pokriva različne vidike ravnanja z okoljem. ISO 14001:2004 vsebuje zahteve za ravnanje upravljanja z okoljem, ISO 14004:2004pa smernice. Glavna filozofija je, da so zahteve enake za vse organizacije, ne glede na njihovo aktivnost. To ustvarja skupni okvir za sporazumevanje o vprašanjih ravnanja z okoljem med organizacijami in njihovimi strankami, upravljavci, javnostjo in ostalimi deležniki.

Splet: http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials

Standard: EMAS (Evropa in svet)

Izvajalec : Evropska komisija

»Eco-Management and Audit Scheme« (EMAS) je orodje za podjetja in druge organizacije, s katerim ocenjujejo, poročajo in izboljšujejo svojo okoljsko učinkovitost. Shema je podjetjem na voljo od leta 1995 in je bila prvotno omejena na podjetja v industriji. Od leta 2001 je EMAS odprt vsem gospodarskim sektorjem, tudi javnim in zasebnim storitvam.

Shema EMAS je leta 2009 doživela že drugo prenovo. Regulativa evropskega parlamenta in sveta št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v EMAS je bila objavljena 22. decembra 2009, v veljavi pa je od 11. januarja 2011.

Leta 2012 je bilo v shemo EMAS vključenih 4.500 organizacij na približno 8.000 lokacijah, med njimi so tudi številne pisarne.

Splet: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm