Infografika: Podnebne spremembe in projekcije za Slovenijo (za prenos na voljo tukaj) (viri)
Letak “Kaj lahko storim za blaženje podnebnih sprememb” je za prenos na voljo tukaj.

(Sporočilo za javnost)

Aktualno – Mladi za svojo podnebno prihodnost

Izšel katalog mladinskih podnebnih projektov (september 2019) (prenos tukaj)

Kaj mladi iz vse Slovenije sporočajo odločevalcem glede podnebnih sprememb?

Video >> Kaj lahko storim za blaženje podnebnih sprememb:

Greta Thunberg – govor na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP24) – slovenski podnapisi

Izvedena usposabljanja o podnebnih spremembah za izobraževalce (16. oktober 2018, od 9. do 15. ure: Maribor in 23. oktober 2018, od 9. do 15. ure: Koper). Gradiva:

Izvedena usposabljanja za mlade:

 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, 25. 9. 2018
 • Osnovna šola Milana Šuštaršiča, 26. 9. 2018
 • Osnovna šola Olge Meglič na Ptuju – 1, 16. 11. 2018
 • Osnovna šola Olge Meglič na Ptuju – 2, 16. 11. 2018
 • I. gimnazija Celje, 5. 12. 2018
 • Gimnazija Ledina, 6. 12. 2018
 • PUM-O, Andragoški zavod Maribor, 6. 12. 2018
 • Srednja ekonomska šola Maribor, 6. 12. 2018
 • Fakulteta za dizajn, 10. 12. 2018
 • PUM-O Škofja Loka, 11. 12. 2018
 • Izobraževalni center Memory Koper, 23. 1. 2019
 • PUM-O Celje, 28. 1. 2019
 • Šolski center Velenje, 30. 1. 2019
 • Biotehniška šola Maribor, 4. 2. 2019
 • Univerza na Primorskem Fakultete za humanistične študije, 25. 2. 2019
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana – 1, 11. 3. 2019
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana – 2, 11. 3. 2019
 • Prva Gimnazija Maribor, 15. 4. 2019
 • OŠ in SŠ Piran, 18. 4. 2019
 • Ekonomska šola Celje, 23. 4. 2019

Aktualno – Kampanja za nizkoogljično gospodarstvo

Učinkovita raba energije za podjetja vse bolj predstavlja pomembno konkurenčno prednost, saj ob rastočih cenah energije znižuje stroške poslovanja, kar je še posebej pomembno v energetsko intenzivnih industrijah. V Umanoteri smo pripravili pregled ukrepov, s katerimi so podjetja znižala lastno rabo energije, in politik, s katerimi države na sistemski ravni spodbujajo naložbe v energetsko učinkovitost. Dokument z naslovom Ukrepi in politike za učinkovito rabo energije v industriji: primeri iz prakse najdete na tej povezavi.

 

 

ENERGETSKO INTENZIVNA INDUSTRIJA V SLOVENIJI: poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta

Dokument povzema trende v porabi energije v energetsko intenzivni industriji od pričetka krize dalje in prispevek energetsko intenzivne industrije v ustvarjanju dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu. V dokumentu opozarjamo tudi na številne olajšave in subvencije pri nakupih energentov, ki veljajo za manjše število podjetij, velikih porabnikov energije in nestimulativno naravnanost teh politik.

Dokument je na voljo tukaj.

Sporočilo za javnost: Kaj pa industrija?

 

 

V Sloveniji se glavnina podnebno-energetskih politik in ukrepov osredotoča na učinkovito rabo energije v stavbah in pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter deloma na promet, kmetijstvo in odpadke. Medtem pa industrija, ki po porabi energije zaseda drugo mesto v Sloveniji, v razpravah in politikah ostaja bolj ali manj prezrta. Brez sodelovanja in ukrepov v industriji Slovenija energetskih in podnebnih ciljev ne bo dosegla. Zato predlagamo smernice za podjetja, ki se vežejo na rabo energije.

Smernice za učinkovito rabo energije smo junija 2019 naslovili na največje porabnike energije v Sloveniji (sporočilo za javnost).

 

>> Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za spodbujanje učinkovite rabe energije v industriji (tukaj)

 

O projektu

S projektom želimo prispevati k vzpostavljanju podporne družbene klime za oblikovanje, sprejetje in izvajanje ambicioznih, stroškovno učinkovitih in pravičnih ukrepov za doseganje nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 in 2030.

Aktivnosti

(1) Kampanja Mladi za svojo podnebno prihodnost zajema aktivnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja za izobraževalce in mlade (srednješolce in mlajše odrasle), katerih rezultat bodo tudi podnebna sporočila mladih. Izobraževanja za izobraževalce bodo vsebovala ozaveščanje o podnebnih spremembah ter usposabljanje za mentorstvo mladinskih podnebnih projektov. Pripravljen bo letak “Kaj lahko storim?”, mlade pa bomo spodbudili, da pripravijo sporočila odločevalcem s pričakovanji v zvezi z ukrepi za zmanjšanje emisij TGP, ki jih bomo preko medijev posredovali odločevalcem in jih uporabili v komunikacijskih aktivnostih.

(2) V kampanji za nizkoogljično gospodarstvo bomo pripravili informacije o porabi energije v slovenskem gospodarstvu. Identificirali, opisali in promovirali bomo dobre prakse ukrepov za povečanje URE v podjetjih in sistemskih spodbud. Iz primerov dobrih praks bomo izluščili smernice ter priporočila in jih posredovali podjetjem ter pristojnim resorjem oz. občinam. Preko medijev bomo s pobudo seznanili širšo javnost, v komuniciranju priporočil pa bomo uporabili tudi sporočila mladih.

(3) V podporo bomo izvajali aktivnosti informiranja, pripravljena bo tudi infografika. Povezanost aktivnosti bomo vzdrževali z upravljanjem spletnega mesta, vidnost bomo povečevali v družabnih medijih in s predstavitvami na dogodkih v organizaciji drugih.

Ozadje

Obdobje izvajanja projekta bo na področju podnebnih sprememb za Slovenijo pomembno na več ravneh: (1) približevali se bomo ciljni ravnini na poti k doseganju podnebnih ciljev do leta 2020 in potrebno bo vzdrževati tempo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP). (2) to obdobje bo zaznamovano s pripravo Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2030, ki bo predstavljal osrednji nacionalni načrt za doseganje zavezujočega nacionalnega cilja zmanjšanja emisij TGP do 2030 v ne-ETS sektorju (predvidoma 15 % glede na leto 2005). (3) Približevala se bo veljavnost reformiranega evropskega sistema za trgovanje z izpusti (ETS), ki bo podjetja z največjimi izpusti TGP močneje kot doslej spodbujal k njihovemu zmanjševanju.

Zadnja evropska raziskava javnega mnenja o podnebnih spremembah (Eurobarometer, 2017) je pokazala, da nekateri trendi na področju podnebne ozaveščenosti v slovenski javnosti niso dobri. Na drugi strani so ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb v gospodarskem sektorju v veliki meri odvisni od davčne in subvencijske politike države. Država s fiskalno politiko doslej še ni uvedla učinkovitih spodbud za trajnostno energetsko prestrukturiranje podjetij, zato energetska intenzivnost v Sloveniji ostaja visoka in negativno vpliva na konkurenčnost podjetij in dolgoročno varnost delovnih mest. Izpusti TGP podjetij predstavljajo velik delež nacionalnih izpustov. Anketa SODO (2017) s pregledom rezultatov večletnega spremljanja stališč managerjev do URE in OVE je pokazala, da je med v raziskavi sodelujočimi podjetji v letu 2017 imelo le 23 % sprejeto strategijo ali načrt za varčevanje z električno energijo.

Ker bi slabšanje stanja ozaveščenosti o podnebnih spremembah v slovenski družbi lahko imelo škodljive posledice tudi na politično oportunost oz. ambicioznost podnebnih politik, si bo projekt prizadeval nasloviti zgoraj opisane vrzeli.

Trajanje: Projekt traja od 23. julija 2018 do 15. oktobra 2019.

Kontakt: Gaja Brecelj, vodja projekta, gaja@umanotera.org.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.