Gozdovi so šola trajnostnega razvoja v naravi. Predvsem to velja za slovenske gozdove, v katerih gojimo dolgo tradicijo večnamenskega, sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja. Zato so nam gozdne vsebine, vse od narodnogospodarskega pomena in pomena za biotsko raznovrstnost, pa do pomena za našo identiteto, pri srcu.

Gozd – naše skupno dobro

V začetku leta 2015 se je začel dolgo pričakovani proces novelacije slovenske zakonodaje, ki obravnava gozdove in gozdarstvo. Konec obdobja 20-letnih koncesij za izkoriščanje državnih gozdov se je hitro približeval, strokovna in politična razprava o novem modelu se je zagrevala, očitno je postajalo, da bo njen fokus na izkoriščanju lesa. Z namenom izboljšanja zavedanja o celovitem pomenu gozda za družbo ter vrednosti njegovih proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij smo v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15. januarja 2015 pripravili posvet z naslovom Gozd – naše skupno dobro. Posvet je naletel na izjemno veliko zanimanje, saj je bila dvorana Državnega sveta komaj dovolj velika za vse, ki so se ga želeli udeležiti. Razprava, v kateri so sodelovali predstavniki številnih in raznolikih interesnih skupin, je že nakazala, da je priprava nove gozdne zakonodaje tema, ki zahteva širok civilni dialog. Udeležence posveta je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta, ki je med drugim poudaril, da kvalitetna zakonodaja lahko nastane le kot rezultat kvalitetne interakcije med izvršilno in zakonodajno oblastjo ter civilno družbo.

Vabilo s programom je na tej spletni povezavi. Svoje strokovne poglede na gozd so na dogodku predstavili (za ogled kliknite na posameznega predavatelja):

Sporočilo za javnost ob dogodku je na voljo tukaj.

Zapis razprave je na voljo na tej povezavi.

Povzetki predstavitev: 

Koalicija za gozd

Umanotera je bila v letu 2013 ena izmed ustanoviteljic Koalicije za gozd, ki povezuje nevladne in strokovne organizacije ter posameznike, ki se zavedajo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije v dobrobit vseh njenih prebivalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Koalicija se zavzema za sonaravno, večnamensko in trajnostno gospodarjenje s slovenskimi gozdovi v skladu z javnim interesom. Pri svojem delovanju se osredotoča na vplivanje na politike in monitoring izvrševanja sprejetih politik.

Koalicija deluje skladno z Ustanovno listino, ki opredeljuje poslanstvo in način delovanja ter pogoje za članstvo. Transparentnost delovanja je zagotovljena preko dobro obiskane spletne strani. Komuniciranje med člani, predvsem za izmenjavo informacij in usklajevanje stališč, pa poteka s pomočjo spletnih orodij za skupinsko delo.

Delovanja Koalicije za gozd na področju civilnega dialoga

Aktivnosti Koalicije za gozd na področju vplivanja na politike ter delovanje inštitucij na področju gozdov in gozdarstva so navedene v Kronologiji na spletni strani Koalicije za gozd.

Članice Koalicije za gozd so:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Prosilva Slovenija

 

 

 

EGP-in-NOR

za_gozd_cel

Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

—-
Dodatne informacije: koordinatorica koalicije Renata Karba, Umanotera, renata@umanotera.org, 01 439 4890