27. septembra 2018 smo na konferenci na Gozdarskem inštitutu in Zavodu za gozdove Slovenije predstavili kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji, ki smo ga poimenovali »Obisk v naravi«. Smernice temeljijo na že uveljavljenem, a ne zapisanem konsenzu slovenske družbe in je neke vrste dogovor med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo v naravi, ostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami. Cilj kodeksa je bolje informirati obiskovalce narave ter turiste, kako se v Sloveniji obnašamo v naravi.

Zgodovina – razvoj kodeksa

Na pobudo Zveze tabornikov Slovenije smo se 12. maja 2017 prvič sestali predstavniki civilno družbenih organizacij, ki se ukvarjamo z rekreacijo in vzgojo v naravi (PZS, LZS, RZS, SKM, ZSKSS, ZTS), turizmom (TZS) in varstvom okolja (Umanotera), predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ter Zavoda za gozdove Slovenije.

Na prvem sestanku smo govorili o pomenu prostega dostopa do narave za rekreacijo in turizem, o pomenu vzgoje in odgovornosti organizacij, ki se ukvarjajo z rekreacijo, partnerstvu med obiskovalci, lastniki in državnimi organi pri ohranjanju narave. Ocenili smo, da Slovenija ponuja izjemne možnosti za obiskovanje narave in da je sedanja ureditev področja, ne glede na nekatere negativne izkušnje in pojave, relativno dobra. To je v veliki meri zasluga pripravljenosti lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč, da sprejemajo prost dostop obiskovalcev in vzgojnega dela v rekreacijskih organizacijah pri vzpostavljanju pravil obnašanja v naravi. Strinjali pa smo se, da takšnega stanja ne smemo jemati za samoumevno in da bi bilo koristno okrepiti družbeni dialog in oblikovanje družbenih norm na tem področju.

Dogovorili smo se, da bomo civilnodružbene organizacije v odprtem dialogu z lastniki, državnimi organi in siceršnjo javnostjo na podlagi že obstoječih norm skušale oblikovati kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji, ki bo predstavljal enotno podlago za vzgojo obiskovalcev narave in za obveščanje turistov.

Zveza tabornikov Slovenije je bila pooblaščena, da kot pobudnica vodi ta proces. Tako smo se v maju 2017 dogovorili, da bomo vzpostavili programski odbor, v katerem bodo sodelovali predstavniki vključenih organizacij in ustanov, poleg prvotnih pobudnikov pa smo v procesu priprave kodeksa pritegnili tudi druge.

Do septembra 2018 se je programski odbor povečal na skupaj 27 sodelujočih organizacij, ustanov in projektov, ki skupaj pripravili kodeks »Obisk v naravi«.

Obisk v naravi – Kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji

Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celin­sko regijo Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S sistemskim varstvom in izvajanjem številnih aktivnosti že­limo zagotoviti, da bi sedanje generacije, ki živijo na tem prostoru, izboljšale svoj odnos do narave in jo posledično ohranjale. Več kot tri četrtine zemljišč je v zasebni lasti, a je vsem dovoljen spoštljiv obisk gozdov, rek, gora in morja ter uporaba poti. Podajanje v naravo na oddih in rekreacijo ima na območju Slovenije dolgo tradicijo, za dober zgled pa skrbi vrsta organizacij.

Obiskovanje narave in uživanje njenih dobrobiti je vse bolj priljubljeno. Domačim se pridružujejo tuji obiskovalci, prav tako se povečuje ponudba za tiste, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas v naravi. Da bi naravo in njene dobrobiti ohranili za nas in prihodnje rodove, se je treba močno potruditi.

Zapisani kodeks predstavlja usme­ritve, ki spoštujejo zakonodajo ter temeljijo na tradiciji in ravnanjih, izoblikovanih skozi čas. Usmeritve so zapisane splošno in poljudno, tako da jih lahko uporablja vsak.

Kodeks je bil pripravljen na pobudo Zveze tabornikov Slovenije, oblikovale in podpisale pa smo ga naslednje organizacije (po abecednem vrstnem redu):

Za spletno uporabo je kodeks dostopen tu:

Če želite kodeks pri svojem delu uporabljati v tiskani verziji, se za datoteko, primerno za tisk, obrnite na komunikacije@taborniki.si.