Poročilo Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor

V Sloveniji je razkorak med predvolilnimi zavezami in zakonodajo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter njihovim izvajanjem precejšen. To je eno glavnih sporočil poročila »Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor«, ki ga je v sodelovanju s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Ogledalo vladi 2010 dokazuje, da je neizvajanje sprejetih programov na področju varstva okolja ena največjih težav slovenske okoljevarstvene politike. Zaradi pomanjkljivega izvajanja okoljske zakonodaje proti Sloveniji že teče vrsta postopkov v okviru Evropske unije, zato državi grozijo sankcije. Še pomembneje pa je, da s takšnim razkorakom med zavezami in dejanji ne bomo dosegli prehoda v družbo, ki bi jo želeli in morali zapustiti zanamcem – nizkoogljično družbo z dobro ohranjenim stanjem naravnega okolja. Vlada bi morala končno preseči preživeto miselnost o okolju kot zaviralcu razvoja in prepoznati velike priložnosti okoljevarstvenih ukrepov: za višjo kakovost življenja, za spodbujanje večje konkurenčnosti in za nova, zelena delovna mesta.

Ogledalo vladi 2010 kaže nespodbudno stanje pri področjih prometa, energetike in sistemov za ravnanje z okoljem, kjer Slovenija glede na povprečje Evropske unije zaseda zelo slabo mesto. Problemi so opazni tudi na področjih odpadkov in kakovosti zraka ter pri prehodu v trajnostno kmetijstvo in na področju podnebnih sprememb (tako pri ukrepih prilagajanja nanje kot pri ukrepih za zmanjševanje izpustov). Kot pomemben napredek so avtorji poročila izpostavili sprejetje Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, ki je načelno usmeritev za zeleno javno naročanje operacionaliziral, in podatek, da so bila letos med industrijskimi napravami izdana vsa dovoljenja IPPC. Slovenija je tudi na področju čistilnih naprav dosegla velik napredek. Od leta 2000 do leta 2009 se je število čistilnih naprav več kot podvojilo. Povečuje se tako količina odpadne vode iz gospodinjstev, ki konča na čistilnih napravah, kot tudi stopnja njenega čiščenja.

Celotno poročilo Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor.

Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj skupaj s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo. Pri izdelavi nabora indikatorjev in pripravi poročila so sodelovali naslednji člani nevladnih organizacij: Anamarija Slabe (Inštitut za trajnostni razvoj), Primož Kmecl (DOPPS), Lidija Živčič, Živa Gobbo (Focus društvo za sonaraven razvoj), Matej Ogrin (Cipra Slovenija), Tomaž Dintinjana (Slovenski E-forum) in Vida Ogorelec, Nina Štros, Nina Tome, Nina Berovič, Gaja Brecelj (Umanotera).

Pregled ocen po področjih in kazalnikih

Prehod v nizkoogljično družbo in podnebne spremembe
1. Nacionalni okviri za prehod v nizkoogljično družbo smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
1.1 Izpusti toplogrednih plinov smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
1.2 Izpusti toplogrednih plinov po sektorjih smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
1.3 Ogljična intenzivnost gospodarstva smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
1.4 Zadostnost in izvajanje zakonodajnih in programskih podnebnih ukrepov smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
1.5 Financiranje podnebnih ukrepov v državah v razvoju smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
2. Prilagajanje na podnebne spremembe smajli_dol.jpg
2.1 Nacionalne strategije prilagajanja smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
2.2 Izvajanje strategij prilagajanja smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
2.3 Škoda zaradi ekstremnih vremenskih pogojev smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
3. Trajnostna energetika smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
3.1 Energetska učinkovitost – prihranki energije smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
3.2 Energetska intenzivnost gospodarstva smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
3.3 Raba obnovljivih virov energije (OVE) smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
3.4 Financiranje obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
4. Trajnostna mobilnost smajli_dol.jpgsmajli_dol.jpgpuscica_dol.jpg
4.1 Delež vlaganj v prometno infrastrukturo smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
4.2 Rast kolesarskega omrežja smajli_dol.jpg pikica.jpg
4.3 Delež kopnih poti po prometnih sistemih smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
4.4 Stopnja motorizacije smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
4.5 Razmerje med rastjo prometa in BDP smajli_dol.jpgsmajli_dol.jpgpuscica_dol.jpg
Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
5. Voda kot strateški vir smajli_naravnost.jpg l
5.1 Obremenjevanje voda iz gospodinjstev smajli_gor.jpg puscila_gor.jpg
5.2 Doseganje dobrega stanja površinskih voda smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
5.3 Kakovost in dostopnost pitne vode smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
5.4 Raba vode v kmetijstvu smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
5.5 Participacija javnosti pri odločanju na področju voda smajli_dol.jpg pikica.jpg
6. Trajnostno kmetijstvo smajli_dol.jpg
6.1 Stopnja prehranske samozadostnosti države smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
6.2 Obseg kmetijskih zemljišč na prebivalca smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
6.3 Delež vseh kmetijskih zemljišč in delež obdelovalnih kmetijskih zemljišč v nadzorovanem ekološkem kmetijstvu (in preusmerjanju vanj) smajli_dol.jpg
7. Gensko spremenjeni organizmi smajli_naravnost.jpg
7.1 Zakonodaja s področja GSO – ocena procesa in rezultatov priprave zakonodaje smajli_naravnost.jpg
7.2 Obstoj varnostnih pridržkov smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
7.3 Glasovanje Slovenije pri temah GSO na ravni EU smajli_gor.jpg
8. Ohranjanje narave smajli_dol.jpg
8.1 Populacije ptic na posebnih območjih varstva (Natura 2000) smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
8.2 Splošno razširjene vrste ptic kmetijske krajine smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
8.3 Ugodno ohranitveno stanje ptic na posebnih območjih varstva smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
9. Odpadki smajli_dol.jpg pikica.jpg
9.1 Količina nastalih odpadkov smajli_dol.jpgsmajli_dol.jpgpuscica_dol.jpg
9.2 Ravnanje z odpadki smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
9.3 Ozaveščevalni ukrepi za uveljavljanje trajnostnega ravnanja z odpadki smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
9.4 Odlagališča komunalnih odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem smajli_dol.jpgsmajli_dol.jpgpikica.jpg
10. Kakovost zraka v mestih smajli_dol.jpgsmajli_dol.jpgpuscila_gor.jpg
10.1 Onesnaženost z dušikovimi dioksidi (NOx) smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
10.2 Onesnaženost z ozonom (O3) smajli_dol.jpgsmajli_dol.jpgpikica.jpg
10.3 Onesnaženost z delci (PM 10) smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
Horizontalna področja
11. Program varstva okolja in poročilo o stanju smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
11.1 Spremljanje izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg
11.2 Poročanje o stanju varstva okolja smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
12. Industrijsko onesnaževanje smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
12.1 Izvajanje direktive za celovito preprečevanje in nadzor onesnaženja smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
12.2 Uvajanje sistemov za okolju prijaznejše delovanje podjetij smajli_dol.jpg puscica_dol.jpg
13. Varstvo okolja v razvojnem sodelovanju smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
13.1 Okoljska komponenta v politikah razvojnega sodelovanja smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
13.2 Izdatki za okoljske projekte smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
13.3 Okoljski kriteriji v projektih razvojnega sodelovanja smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
14. Javna uprava kot zgled smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
14.1 Politika za zeleno javno naročanje smajli_gor.jpg puscila_gor.jpg
14.2 Delež zelenih javnih naročil v vseh javnih naročilih smajli_naravnost.jpg pikica.jpg
14.3 Sistemi ravnanja z okoljem v ministrstvih in v vladnih službah smajli_naravnost.jpg puscila_gor.jpg
14.4 Energetske izkaznice v javnih stavbah smajli_dol.jpg puscila_gor.jpg

Več informacij je na voljo na gaja@umanotera.org, 01 439 4895.

Rezultati projekta, v sklopu katerega je Umanotera spremljala vključevanje civilne družbe v procese priprave vladnih gradiv, kažejo na to, da pripravljalci zakonov javnost redko vključujejo v svoje procese. Tako imamo v Sloveniji zelo nizko raven demokratičnih procesov, ki jih je za večjo učinkovitost zakonodaje in povečano blaginjo družbe potrebno občutno izboljšati.

Rezultati tega v Sloveniji in tujini edinstvega pilotnega projekta razkrivajo nasprotujočo si sliko: glede na proučevane sklope raziskave lahko ugotovimo, da je praksa vključevanja civilne družbe v procese priprave vladnih gradiv po posameznih ministrstvih precej raznolika. Skupna končna ocena pa kaže na slabo stanjeglede vključevanja civilne družbe v Sloveniji. Vendar posamezna ministrstva v nekaterih primerih dosegajo obetavne rezultate. Končna zbirna ocena ˝prav dobro˝ gre dvema ministrstvoma, in sicer Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvu za kulturo.

Vključevanje civilne družbe so sodelavci Umanotere skupaj s prostovoljci spremljali po vnaprej pripravljeni metodologiji od 1. 5. 2006 do 31. 12. 2006. Metodologija, ki je poleg pridobljenih rezultatov ena ključnih prednosti sedaj objavljenega poročila, je bila skrbno pripravljena v skladu s svetovnimi trendi vključevanja javnosti. Po tej metodologijo na podlagi 10 indikatorjev tudi merjeno vključevanje civilne družbe v pripravo aktov vlade v okviru vseh 15 ministrstev Vlade RS in 3 vladnih služb (Urad za narodnosti, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj) ter na primeru 45 predlogov vladnih aktov.

Sklepno poročilo projekta Ogledalo vladi 2006, ki je v celoti objavljeno na spletni strani Umanotere, pripravljalcem aktov ne nastavlja le ogledala sedanjega stanja, ampak vsebuje tudi priporočila za boljše delovanje. Priporočila so pripravljena z namenom povečanja kulture dialoge in stopnje vključevanja javnosti v procese priprave zakonodaje, da bi se ta raven dvignila na nivo, kot ga poznajo v tujini.

Pri izvedbi projekta je sodeloval Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), ki je skupaj z državnim sekretarjem na Ministrstu za javno upravo mag. Roman Repom tudi sodeloval na novinarski konferenci v Cankarjevem domu. Umanotera je pripravila novinarsko konferenco v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, ker je ta resor zadolžen za spodbujanje procesov za vključevanje javnosti v postopke priprave vladnih gradiv v Sloveniji.

Projekt Ogledalo vladi 2006 je neodvisno delo Umanotere, saj je bil financiran v sklopu programa Dobra družba, ki ga financira Trust for civil society in CEE.

Celotno poročilo si lahko ogledate tukaj :  Umanotera Poroca.pdf

The summary of the Umanotera Report “Mirror to the government 2006”:   Umanotera Poroca angl. web.pdfČe želite dobiti stiskan izvod povzetka poročila ali bi želeli dobiti dodatne informacije, se obrnite na telefon 01 439-71-00 .

Za podrobne informacije o predstavitvi projekta kliknite tukaj:

Analiza volilnih programov strank: ostrzek analiza vprasalnika strank.pdf

Analiza implementacijskega deficita zakonodaje na področju varstva okolja in narave za obdobje 2000 – 2002: 2000-2001_ostrzek_povzetek.pdf