Pridruži se: 

 

S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

S projektom naslavljamo (1) ključne deležnike skupnostnega upravljanja (občine, zadruge, podjetja, kmetije, civilne iniciative in lokalne pobude, nevladne organizacije), (2) organizacije in posameznike, ki lahko skupnostne projekte podpirajo (javni zavodi, strokovne inštitucije, gospodarski subjekti) ter (3) medije, ki so pomembni za informiranje širše javnosti.

3. faza projekta, ki smo jo izvajali Umanotera in Focus ter sta jo sofinancirala Eko sklad in MOP, je trajala od aprila 2018 do januarja 2019 ter je predstavljala nadaljevanje in nadgradnjo istoimenskega projekta, ki smo ga v prejšnjih letih izvajale organizacije Umanotera, Focus, PIC in IPoP. Aktivnosti skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri se nadaljujejo v okviru projekta CARE4CLIMATE (2019-2026).

Pripravili smo uporabna tiskana in video gradiva:

Vabljeni na spletno platformo Dovolj za vse, kjer so predstavljena vsa gradiva in zemljevid Slovenije z opisi 60 dobrih praks, ki se sproti nadgrajuje.

Ostali dokumenti projekta v obdobju april 2018 – januar 2019

Organizirali smo 3 strokovne ekskurzije z ogledom in predstavitvijo dobrih praks:

3. nacionalna konferenca: Načela ustvarjalne skupnosti v praksi (14. 11. 2018, Ljubljana)

* Predstavitve govorcev:

* Zapis delavniškega dela konference

Skupnostni projekti – pobude udeležencev

Fotografije z dogodka

Sporočilo za javnost

* Vabilo na dogodek

V letu 2018 je kot pilotna občina v projektu sodelovala Občina Žalec, sodelovanje pa je vključevalo pregled stanja in razvojnih priložnosti življenjskih virov v občini, analizo deležnikov, izvedbo 3 delavnic za lokalne akterje in pripravo priporočil občini za nadaljnje spodbujanje participativnih procesov in trajnostnega upravljanja z življenjskimi viri v občini. O delavnicah za pripravo turistične strategije občine smo pisali v sporočilu za javnost: Kakšen turizem si želimo v občini Žalec? (januar 2019)

**Vsi dogodki upoštevajo načela organizacije trajnostnih dogodkov. Udeleženci so tudi vabljeni, da se nam v tem duhu pridružijo in pridejo na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom (peš, s kolesom, z avtobusom ali vlakom).**

Več o ostalih rezultatih projekta je na voljo spodaj.

 

OZADJE

Življenjski viri in razvojne priložnosti

Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

 

Dokumenti projekta v obdobju marec – november 2017

2. Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem ≈

(7. 11. 2017, Ljubljana)

* Zapis in utrinki delavniškega dela konference

Fotografije z dogodka

* Predstavitve govorcev:

 • Annelore Raman, Oddelek za strategijo mesta Gent (povezava)
 • Manlio Mattia, župan občine Sutrio (povezava)
 • Mateja Zoratti, Mestna občina Nova Gorica (povezava)
 • Gregor Rožanc, Društvo Naturo, center za izkustveno učenje in aktivnosti na prostem (povezava)
 • Dejan Gorenc, Občina Postojna (povezava)
 • Renata Dobnikar, Ljudska univerza Kranj (povezava)

* Evalvacijsko poročilo konference

Vabilo na dogodek

Priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela (oktober 2017)

Priročnik za ureditev skupnostnega vrta (oktober 2017)

Spletna stran Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri: www.DovoljZaVse.si

 

 

Mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Na podlagi prejetih prijav je bilo mentoriranje izvedeno za vzpostavitev naslednjih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri:

 • »Da bi bilo dovolj igre za vse«, doživljajsko igrišče v Kranju (prijavitelj Društvo Natura) (poročilo o mentoriranju)
 • Skupnostni vrt na grajskem dvorišču za ranljive skupine prebivalcev (prijavitelj Občina Škofja Loka) (poročilo o mentoriranju)
 • »Začuti legende. Bodi legenda« kolesarska pot mimo gradov v okolici Postojne, ki združuje lokalno ponudbo (prijavitelj Občina Postojna) (poročilo o mentoriranju)
 • Razpršeni hotel (prijavitelj Občina Ankaran) (poročilo o mentoriranju)
 • Oživitev prostorov izbranih krajevnih skupnosti v skupnostne prostore v Kranju (prijavitelj Ljudska univerza Kranj) (poročilo o mentoriranju)
 • Pilotni projekt za spodbuditev skupnostnega odločanja o bodoči rabi obalne ceste Koper –Izola (prijavitelj Kulturno izobraževalno društvo Pina) (poročilo o mentoriranju)

Mentoriranci so bili izbrani na podlagi prijave in izbora s strani projektne skupine. Mentoriranje je bilo namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in je potekalo od julija do novembra 2017.

 

Regijske delavnice (maj – junij, september – oktober 2017)

Maja in junija smo v Mariboru, Kopru, Kranju, Zagorju ob Savi, Postojni in Ankaranu, septembra in oktobra pa v Postojni izvedli delavnice Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki so bile namenjene širjenju razumevanja koncepta skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in njegove relevantnosti za Slovenijo, širjenju dobrih praks, informiranju, mreženju in iskanju priložnosti za konkretne skupnostne projekte v lokalnih okoljih. Delavnic se je udeležilo 220 občanov in predstavnikov občin, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij ter podjetij, ki so jih ocenili kot za lokalne skupnosti zelo dobrodošle, v veliki večini (97,6 %) pa so jim presegle ali zadovoljile pričakovanja.

Vabila in prijavnice:

Delavnice so upoštevale načela organizacije trajnostnih dogodkov. Udeleženci so bili vabljeni, da se nam v tem duhu pridružijo in pridejo na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom (peš, s kolesom, z avtobusom ali vlakom).

Infolist projekta Dovolj za vse

 

Dokumenti projekta v obdobju marec 2016 – januar 2017

Priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne, januar 2017

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora, januar 2017

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo, januar 2017

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov, januar 2017

Analiza pravnega okvira za skupnostne projekte (september 2016)

Pilotni projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Predstavitev izbranih skupnostnih projektov v MO Nova Gorica (31. 1. 2017) (vabilo)

O izbranih projektih v Mestni občini Nova Gorica (12.12.2016)

Poročilo o delavnici v Novi Gorici (povezava) (23. 11. 2016)

Vabilo na delavnico o skupnostnih projektih v Novi Gorici (povezava) (15. 11. 2016)

Vabilo na delavnico SUŽV za NVO-je v Novi Gorici (17.10.2016)

Rezultati izbora občin, ki so se prijavile za sodelovanje v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini (avgust 2016)

Vabilo občinam k prijavi interesa za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini (maj 2016)

Vodnik in dobre prakse

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki utemeljuje koncept na področjih OVE, URE, prostor, prehranska samooskrba in lokalno krožno gospodarstvo ter vključuje opise 60 dobrih praks (junij 2016)

Katalog dobrih praks s podrobnimi opisi 12 dobrih praks (julij 2016)

1. Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

(17. 6. 2016, Ljubljana)

Zapis delavniškega dela konference

* Fotografije z dogodka (povezava)

* Posnetek konference:

* Predstavitve govorcev:

 • Molly Walsh, Friends of the Earth (povezava)
 • Rupert Gole, župan Občine Šentrupert (povezava)
 • Alenka Korenjak, članica društva ProstoRož (povezava)
 • Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora (povezava)
 • Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS (povezava)
 • Renata Karba, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (povezava)
 • Matej Praper, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo (povezava)
 • Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj (povezava)

Evalvacijsko poročilo konference

Vabilo na dogodek