V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja za lažji dostop do želenih informacij.

Poslanstvo in vizija Umanotere sta na področju trajnostnega razvoja in ne klasičnega okoljevarstva. To pomeni, da si prizadevamo za razvojni model, kjer je spoštovanje potencialov naravnih virov in omejitev okolja vključeno v vseh dejavnostih že v izvoru, ne pa na koncu, ko problemi nastanejo – ko preostane le še »varstvo« – okolja in narave. Zanima nas prednostno dolgoročen, celovit pogled, etična odgovornost do generacij, ki prihajajo in do drugih živih bitij. Več …

Umanotera veliko večino sredstev za svoje delovanje pridobi za projekte na razpisih, kjer so naši programi in poraba financ zelo namenski in strogo nadzorovani. Izjema so npr. donacije – predvsem posameznikov v okviru namenitve 0,5% dohodnine za nevladne organizacije (v letu 2017 cca 2.500 eur), kar pomeni, da določeno število posameznikov prepoznava in ceni delo Umanotere. Ta sredstva so za nas izjemno dragocena, saj so ena redkih, s katerimi svobodno razpolagamo za izvedbo programa.

Večino sredstev v zadnjih letih smo pridobili na naslednjih razpisih iz nacionalnih in mednarodnih virov:

  • Norveški sklad (EEA Grants),
  • Švicarski sklad za NVO,
  • program EU Leonardo,
  • funacija Trust for the Civil Society,
  • partnerstvo Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Vlade RS (ki ga financira EU),
  • ter Evropski socialni sklad,
  • Ministrstvo za okolje in prostor.

Delež sredstev iz slovenskega proračuna v celotni bilanci prihodkov Umanotere je relativno majhen. Finančna poročila in bilance redno sproti objavljamo na spletu in ministrstvu, pristojnem za okolje, v skladu z zakonom o ustanovah (fundacijah), po katerem smo registrirani.

Podatke, ki so objavljeni na Supervizorju, je potrebno tolmačiti z razumevanjem, da so pogosto ministrstva le posredniki za sredstva iz EU, sklada EEA Grants in Švicarske vlade. Hkrati je Umanotera bila že peto leto koordinatorica mreže Plan B za Slovenijo in je npr. leta 2012 več kot polovico dotacije iz sklada ESS bilo namenjeno partnerskim organizacijam iz mreže in podizvajalcem za izvedbo programa.

Umanoterina strateška področja delovanja in cilji:

 1. Okoljsko-vzdržna družba: Slovenija izpolni svojo odgovornost za globalno okoljsko ravnotežje, predvsem na področju podnebja in biotske raznovrstnosti.
 2. Socialno-pravična družba: Slovenija aktivno sodeluje pri reševanju lokalnih in globalnih problemov ter si prizadeva za družbo trajne blaginje za vse (družba, ki jo definirajo ustreznejši in bolj celoviti kazalniki razvoja od BDP-ja, pravični odnosi, odgovornost in omogočanje enakih priložnosti za vse, brez bogatenja na račun izkoriščanja).
 3. Lokalno-samooskrbna družba: Osnovne potrebe Slovenije so do leta 2030 pokrite z lokalnimi viri (energija, hrana, voda in drugi viri) v okviru njihove nosilne sposobnosti.
 4. Odprta družba: V Sloveniji je uveljavljena participatorna demokracija. Da bi bile sprejete odločitve v javnem interesu, so procesi odločanja odprti in temeljijo na vključevanju civilne družbe. Nevladni sektor je enakovreden javnemu in zasebnemu.

Naše strategije za doseganje strateških ciljev

 1. Teorija in politika
 2. Praksa
 3. Informiranje, izobraževanje, ozaveščanje

Nad-strategija, ki je integrirana v ostale: Povezovanje.

Delujemo predvsem na nacionalni ravni in se povezujemo s sorodnimi organizacijami v Sloveniji. Več …