V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja za lažji dostop do želenih informacij.

Poslanstvo in vizija Umanotere sta na področju trajnostnega razvoja in ne klasičnega okoljevarstva. To pomeni, da si prizadevamo za razvojni model, kjer je spoštovanje potencialov naravnih virov in omejitev okolja vključeno v vseh dejavnostih že v izvoru, ne pa na koncu, ko problemi nastanejo – ko preostane le še »varstvo« – okolja in narave. Zanima nas prednostno dolgoročen, celovit pogled, etična odgovornost do generacij, ki prihajajo in do drugih živih bitij. Več …

Umanotera veliko večino sredstev za svoje delovanje pridobi za projekte na razpisih, kjer so naši programi in poraba financ zelo namenski in strogo nadzorovani. Izjema so sredstva, ki jih pridobimo za konkretno storitev, in pa donacije – predvsem posameznikov v okviru namenitve 1 % dohodnine za nevladne organizacije (v letu 2019 je to pomenilo pribl. 2.600 eur), kar pomeni, da določeno število posameznikov prepoznava in ceni delo Umanotere. Te donacije so za nas izjemno dragocena sredstva, saj so ena redkih, s katerimi svobodno razpolagamo in nam tako omogočajo dodatno delo na politikah in lahko zagotavljajo obvezno sofinanciranje projektov.

Večino sredstev v zadnjih letih smo pridobili na naslednjih razpisih iz nacionalnih in mednarodnih virov:

  • Evropska komisija, Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) iz evropskega programa LIFE,
  • Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
  • Evropski socialni sklad,
  • Ministrstvo za javno upravo,
  • Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost iz programa EUKI.
 • Finančna poročila in bilance redno objavljamo na naši spletni strani in vsako leto tudi ministrstvu, pristojnemu za okolje, v skladu z zakonom o ustanovah (fundacijah), po katerem smo registrirani.

  Podatke, ki so objavljeni na Supervizorju, je potrebno tolmačiti z razumevanjem, da so pogosto ministrstva le posredniki za sredstva iz EU (npr. Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad, kjer Supervizor prikaže prihodke s strani Ministrstva za javno uprave, dejansko pa kar 80 % teh sredstev pride iz Evropskega socialnega sklada). Hkrati je Umanotera že od leta 2009 koordinatorica mreže Plan B za Slovenijo in tako več kot polovico prejetih sredstev nameni partnerskim organizacijam iz mreže in podizvajalcem za izvedbo programa (finančna poročila projekta).

Umanoterina strateška področja delovanja in cilji:

 1. Okoljsko-vzdržna družba: Slovenija izpolni svojo odgovornost za globalno okoljsko ravnotežje, predvsem na področju podnebja in biotske raznovrstnosti.
 2. Socialno-pravična družba: Slovenija aktivno sodeluje pri reševanju lokalnih in globalnih problemov ter si prizadeva za družbo trajne blaginje za vse (družba, ki jo definirajo ustreznejši in bolj celoviti kazalniki razvoja od BDP-ja, pravični odnosi, odgovornost in omogočanje enakih priložnosti za vse, brez bogatenja na račun izkoriščanja).
 3. Lokalno-samooskrbna družba: Osnovne potrebe Slovenije so do leta 2030 pokrite z lokalnimi viri (energija, hrana, voda in drugi viri) v okviru njihove nosilne sposobnosti.
 4. Odprta družba: V Sloveniji je uveljavljena participatorna demokracija. Da bi bile sprejete odločitve v javnem interesu, so procesi odločanja odprti in temeljijo na vključevanju civilne družbe. Nevladni sektor je enakovreden javnemu in zasebnemu.

Naše strategije za doseganje strateških ciljev

 1. Teorija in politika
 2. Praksa
 3. Informiranje, izobraževanje, ozaveščanje

Nad-strategija, ki je integrirana v ostale: Povezovanje.

Delujemo predvsem na nacionalni ravni in se povezujemo s sorodnimi organizacijami v Sloveniji. Več …