Letno poročilo 2012

Zahvaljujemo se vsem partnerjem, podpornikom in donatorjem, simpatizerjem, prostovoljcem ter ostalim posameznikom in organizacijam, ki so nam na različne načine pomagali pri izvajanju projektov. Z vašo pomočjo v obliki znanja, časa, dobre volje in finančne podpore smo korak bliže naši viziji o trajnostni družbi.

Uvodni nagovor predsednice uprave Violete Bulc

Leto 2012 je bilo izjemno leto. Odprlo je kanale za dialog o ključnih temah naše sedanjosti in prihodnosti. Podprlo je javen pogovor o korupciji in procese, ki so začeli postavljati nove vrednote za vse, ki so v vlogi skrbnikov demokracije in javnega dobrega. Podprlo je novo razumevanje vloge civilne družbe in nevladnih organizacij kot konstruktivnega soustvarjalca vizije in politik države. Spodbudilo je povezovanje akterjev v družbi na nov, nepredvidljiv način: viden, miroljuben, vztrajen, srčen. Več.

Kaj je Umanotera in za kaj se zavzema

Umanotera je bila ustanovljena leta 1994 z namenom, da bi podprla izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel trajnostnega razvoja. Delovati je začela leto kasneje, leta 1995. V 18 letih svojega obstoja je prerasla v strokovno organizacijo, ki s promoviranjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med delovanjem človeka in nosilno sposobnostjo okolja. Ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov. Več.

UMANOTERINI PROJEKTI V LETU 2012

Na področjih TEORIJE IN POLITIK

Plan B za Slovenijo, pobuda za trajnostni razvoj

Umanotera je na razpisu takratnega Ministrstva za javno upravo v okviru Evropskega socialnega sklada leta 2010 pridobila sredstva za vodenje vsebinske mreže okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo. Osrednji cilj projekta je bil doseči prepoznavnost kot osrednja slovenska vsebinska mreža za promocijo politik trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in EU ravni ter v Sloveniji vzpostaviti sistemsko okolje, ki bo zagotavljalo kontinuiteto delovanja okoljskih NVO in stalno rast njihove usposobljenosti. Več.

Zelena proračunska reforma

Krovni cilj projekta je bil vključitev zelene proračunske reforme v Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2015 skozi javno razpravo, ki bo prispevala tudi k usklajenosti delovanj pristojnih organov. Projekt je predstavil primere dobrih praks iz tujine, pripomogel k aktivnejši vključitvi zainteresirane javnosti v proces sprejemanja zelene proračunske reforme in s tem pripomogel k povečanju transparentnosti samega procesa. Več.

Zeleni razvojni preboj

Na konferenci Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj junija 2012 smo kot ključni področji delovanja prepoznali vključitev v proces priprave Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 (SRS) in programiranja EU skladov ter širitev mreže NVO na vse sektorje in s tem vzpostavitev platforme kritične mase, ki se je ne bo dalo spregledati. Iz tega je izšla kampanja Za zeleni razvojni preboj. Več.

Tretji člen

S projektom Tretji člen smo se v Umanoteri odzvali na pomanjkanje učinkovitih mehanizmov za sodelovanje slovenske civilne družbe pri političnem odločanju. Namen projekta je bil razviti spletna orodja za hitrejšo in preglednejšo demokracijo ter spodbuditi zanimanje za aktivno državljanstvo. Več.

Na področju PRAKSE

Evropska zelena pisarna (European Green Office – EGO)

V letu 2012 je Umanotera nadaljevala z aktivnostmi v projektu, ki ga je v partnerstvu z organizacijo KÖVET- Association for Sustainable Development iz Madžarske pričela v letu 2011. Gre za triletni projekt »Life Learning Programme – Network for Green Office Standardization in the EU«, ki se osredotoča na področje zelene pisarne. V projektu sodeluje7 profesionalnih organizacij iz 6 držav. Umanotera je v projekt vstopila kot partner. Več.

Krilca, darila s čarobno močjo

Umanotera že od leta 2007 izvaja projekt Krilca, darila s čarobno močjo. Gre za katalog družbeno odgovornih daril, ki zajema 14 paketov oziroma skupaj 42 daril iz različnih področij in geografskih območij. Namen Krilc je promovirati družbeno odgovorna darila v Sloveniji , na območju bivše Jugoslavije in državah globalnega juga ter na ta način omogočiti stalne prilive izbranim projektom na področju varovanja okolja in socialne pravičnosti, ki jih izvajajo partnerske organizacije. Več.

Čista zmaga, trajnostni športni dogodki

Umanotera je v letu 2012 pričela delovati na področju športa in športnih dogodkov. Namen projekta Čista zmaga, Trajnostni športni dogodki je preko športnih dogodkov doseči spremembe v ravnanju oziroma delovanju njihovih deležnikov (posameznikov in organizacij) in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja. Več.

Na področju IZOBRAŽEVANJA, OSVEŠČANJA in KOMUNICIRANJA

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je omogočil promocijo dobrih praks zniževanja izpustov in ustvarjanja drugih pozitivnih učinkov, razširjanje znanja in spodbudo za spremembe. Cilji projekta so bili pripraviti pregled obstoječih dobrih praks tako v Sloveniji kot v državah EU, jih predstaviti zainteresiranim javnostim, le-te spodbuditi k izvajanju aktivnosti blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter oblikovati priporočila za nadaljnje širjenje dobrih praks. Več.

Umanotera komunicira

Namen komuniciranja je uresničitev vizije in strateških ciljev Umanotere. Cilji komuniciranja so odzivnost na aktualno dogajanje, promocija in predstavljanje Umanotere, obveščanje in aktiviranje deležnikov terzagotavljanje njihovega sodelovanja pri aktivnostih Umanotere ter dvig prepoznavanosti/razumevanja trajnostnega razvoja in dobrih praks v družbi. Več.

Okoljski center

V letu 2012 je že peto leto deloval Okoljski center, katerega poslanstvo je povezovanje okoljskih nevladnih organizacij kot pomembnega akterja civilne družbe. Več.

SVETILNIK: MENEDŽMENT ORGANIZACIJE

Skrb za okolje

Na osnovi okoljske politike, ki jo je potrdilo vodstvo Umanotere, smo se zaposleni in zunanji sodelavci tudi v letu 2012 trudili za okolju čim bolj prijazno delovanje. Umanotera za zmanjševanje vpliva na okolje spoštuje ukrepe in aktivnosti, kolikor je le mogoče – vzpostavljen sistem »zelene pisarne« je kot sistem ravnanja z okoljem integriran v vsakdanje poslovanje in v dolgoročno načrtovanje Umanotere. Več v Okoljskem poročilu 2012.

Sistem kakovosti

V letu 2008 smo v Umanoteri začeli uvajati sistem kakovosti po metodi Pqasso (Practical Quality Assurance System for Small Organisations). Več.

Skrb za zaposlene

Umanotera razvoj zaposlenih in skrb zanje uvršča med eno od prioritet v sklopu kakovosti organizacije. Svojim sodelavcem zagotavlja prijetno delovno vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju ter soodločanju in soodgovornosti. Več.

Izobraževanja v letu 2012

  • Vse zaposlene: Izobraževanje o strateškem komuniciranju (na letnem srečanju v Marezigah oktobra 2012).
  • Renata Karba: Načrtovanje in izvedba spletnih kampanj; Delo moderatorja:vloga,tehnike in veščine
  • Nina Tome: Tečaj Microsoft Excel
  • Špela Kern: Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem

FINANČNO POROČILO

Zaključni račun za leto 2012 in  spremljajoče sklepe je potrdila uprava na korespondenčni seji 2. marca 2013. V letu 2012 so bili doseženi prihodki v vrednosti 311.173 EUR, odhodki v vrednosti 305.680 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 5.492 EUR. Več.