STANJE SREDSTEV IN VIROV NA DAN 31.12.2012

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Družba ima v lasti osnovna sredstva v skupni revalorizirani nabavni vrednosti 231 EUR. Odpisanost osnovnih sredstev je 99,18%. Osnovna sredstva so posamično amortizirana po enakomerni časovni metodi. V letu 2012 ni bila opravljena revalorizacija. Med letom ni bilo opravljenih nakupov osnovnih sredstev .

Denarna sredstva in kratkoročne terjatve

Stanje denarnih sredstev in terjatev v bilanci stanja je 67.601 EUR. Denarna sredstva na poslovnem računu v vrednosti 63.914 EUR so enaka stanju na bančnem izpisku dne 31.12.2012.

Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v skupni vrednosti 3.191 EUR so odprte terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev. Terjatve iz naslova plačila obresti znašajo 4,94 eur. Terjatve za vstopni ddv znaša 124,82 EUR(računi prejeti v januarju 2012). Druge terjatve znašajo 366,58 EUR.

Kratkoročno odloženi stroški v višini 721,45 EUR (račun prejet v letu 2012, vendar se nanaša na strošek leta 2013).

Kratkoročne obveznosti

Odprte obveznosti so znašale 43.403,93 EUR.

V letu 2012 je pravna oseba obračunala izstopni DDV od prodaje blaga in storitev v vrednosti 12.052,00 EUR ter obračunala vstopni DDV od prejetih računov v vrednosti 4.437,00 EUR.

Izplačano je bilo za 21.369,10 EUR neto avtorskih honorarjev.

Konec leta 2012 so bili oblikovani kratkoročno odloženi prihodki v vrednosti 31.561,32 EUR. Prihodki so bili odloženi na podlagi sklepa za projekte, ki bodo izvedeni v letu 2013.

Kapital in poslovni izid, prenesen v naslednje leto

Kapital Umanotere je sestavljen iz trajnih vlog domačih oseb v vrednosti 1335,34 EUR ter obračunanerevalorizacije osnovnih sredstev v vrednosti 482,86 EUR.

Presežek odhodkov v vrednosti 8.230,99 EUR je sestavljen iz presežkov odhodkov preteklih let in presežka prihodkov tekočega leta.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2012 je bilo doseženo 311.173 EUR prihodkov in 305.681 EUR odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je bilo doseženo za 0,9% manj prihodkov in za 1,26% manj odhodkov.

Po davčni bilanci pravna oseba nima ugotovljene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb.

ZAPOSLENI

V letu 2012, preračunano iz ur, so bili povprečno redno zaposleni 5,91 delavci. Izplačana je bila povprečna mesečna bruto plača na delavca v vrednosti 1.322,14 EUR.

Podrobnosti v Bilanci stanja na dan 31.12.2012.