Hvala vam.

Ena velika hvala vsem partnerjem, podpornikom in donatorjem, simpatizerjem, prostovoljcem ter ostalim posameznikom in organizacijam (kar 485 smo jih našeli v letu 2013!), s katerimi smo sodelovali pri izvajanju projektov. Tudi s pomočjo vašega znanja, časa, dobre volje in finančne podpore smo korak bliže naši viziji o trajnostni družbi. Hvala.

Uvodni nagovor predsednice uprave Violete Bulc

Spoštovani!

Naša tehnološko in avtokratsko naravnana civilizacija je izzvana s temeljnimi vzvodi, ki jih je sama razvila kot naslednji korak v svojem razvoju. Globalno povezovanje, pretok informacij in prilagajanje dinamičnim razmeram z vedno novimi inovativnimi rešitvami, je hkrati začelo vzpostavljati nova razmerja med akterji (nosilci finančnega kapitala, nosilci znanja in nosilci filozofskih ustrojev). Viri in nosilci moči se tako menjajo veliko bolj dinamično kot v preteklosti, vzpostavljajo se nove strukture mrež, ki so veliko bolj raznolike; mreže, ki vse bolj razumejo pomen tako človeškega kot strukturnega kapitala. Podobni vzorci obnašanja so vidni tako na globalni, kot na lokalni ravni; vse pogosteje se lokalno uspešen projekt prelije na globalni nivo in postane deleček nove globalne zavesti. Več …

Kaj je Umanotera in za kaj se zavzema?

Umanotera je bila ustanovljena leta 1994 z namenom, da bi podprla izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel trajnostnega razvoja. Delovati je začela leto kasneje, leta 1995. V 19 letih svojega obstoja je prerasla v strokovno organizacijo, ki s promoviranjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med delovanjem človeka in nosilno sposobnostjo okolja. Ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov. Več …

Na katere dosežke smo ponosni v letu 2013?

A kot je dejal že Albert Einstein: »Mnogo stvari, ki jih lahko preštejemo, ne šteje. Mnoge stvari, ki se jih ne da prešteti, pa resnično štejejo.« Navkljub težkim gospodarskim, političnim in socialnim razmeram smo v letu 2013 uspeli – dobesedno – spraviti v eter in uveljaviti idejo o zelenem razvojnem preboju. To nam je še posebej uspelo na dveh področjih: s prikazom potenciala javnofinančnih prihrankov pri okolju škodljivih subvencijah in s projektom Spodbujamo zelena delovna mesta. Delujemo profesionalno, transparentno in povezovalno, vestno računamo svoj ogljični odtis ter ostajamo še naprej zvesti svojim vrednotam.

Kakšno je bilo naše delo po projektih?

Izpostavljamo naše največje uspehe in mejnike pri posameznem projektu, ki smo ga začeli, nadaljevali ali uspešno zaključili v letu 2013. Umanotera je izvajalec projektov, kdo pa so njihovi sofinancerji, sponzorji, donatorji in naročniki, pa si lahko ogledate na tej spletni povezavi. Za več informacij o projektu kliknite na povezavo “več” ob njihovem naslovu.

1. Čista zmaga – Trajnostni športni dogodki (več … )

Namen projekta Čista zmaga je s športnimi dogodki doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij ter tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja. Tako organizirani dogodki prispevajo k zmanjševanju podnebnih sprememb, ohranjanju biotske raznovrstnosti, trajnostni mobilnosti, lokalni proizvodnji in potrošnji, energijski učinkovitosti, varovanju naravnih virov in zavarovanih območij, učinkoviti rabi vode, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, zmanjšanju količine odpadkov, boljšemu zdravju, vključevanju in podpori lokalnih skupnosti ter večji konkurenčnosti podjetij.

2. Dobre prakse: Slovenija znižuje CO2 (več … )

V projektu, ki smo ga nadaljevali iz leta poprej, smo ponovno iskali primere dobrih praks na področjih: (1) energeijska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energijska prenova stavb, (2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi, (3) ekološko kmetovanje, oskrbne mreže s sonaravno pridelano hrano, (4) trajnostni razvoj podeželja, (5) trajnostna mobilnost, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) prilagajanje na podnebne spremembe. Ciljni skupini projekta sta bili podjetja in občine.

Z navdihujočimi praksami smo dokazali, da ima Slovenija podjetja, organizacije in posameznike, ki so pogumno in inovativno pristopili k zniževanju izpustov  CO2. Dobre zgodbe s področja zniževanja izpustov nudijo številne ideje in rešitve tudi za soočenje z gospodarsko krizo, saj zmanjšujejo stroške in hkrati odpirajo priložnosti za gospodarski razvoj in nova delovna mesta. Z nadaljnjim širjenjem dobrih praks oz. njihovih posameznih elementov naša država lahko izpolni vse mednarodne obveznosti, lahko pa postane tudi ena od vodilnih.

 • Skupaj smo na 12 dogodkih in ogledih predstavili 20 dobrih praks, ki si jih je ogledalo 481 udeležencev.
 • V projektu je sodelovalo 51 partnerskih organizacij in podjetij
 • Ustvarili smo 20 kratkih video filmov
 • Na novinarski konferenci 5.3.2013 smo prvič javno predstavili izbrane dobre prakse
 • V Državnem svetu smo 26. 11. 2013 pripravili zaključni dogodek Slovenija znižuje CO2: znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzivi politike

3. EGO – Evropska zelena pisarna (več … )

Zaključili smo 3-letni mednarodni projekt Evropska zelena pisarna (EGO – European Green Office), ki je prispeval k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih organizacijah v okolju in človeku prijaznejše. “Vodje zelenih pisarn z njihovimi sodelavci in mentroji smo v preteklih mesecih v procesu vzpostavljanja zelene pisarne vložili veliko dela, kreativnosti, vztrajnosti in tudi duhovitosti. Strokovna srečanja v okviru mentorstva so bila vir navdiha in prijetne priložnosti za mreženje. Spotoma so na interaktiven način nastajala EGO orodja, s čimer je bila v okviru projekta za organizacije in podjetja, ki bodo vključena v proces ozelenjevanja, zasnovana dragocena zapuščina,” je ob tem povedala mentorica partnerskim podjetjem Špela Kern, ki je v okviru projekta pridobila naziv EGO mentor.

 • V projektu je sodelovalo 8 partnerskih podjetij in organizacij: Aerodrom Ljubljana, Britansko veleposlaništvo v Ljubljani, British Council, Center za ravoj Litija, Kemijski inštitut RS, Medium, Nova Ljubljanska banka, Zavarovalnica Triglav – vsi so prejeli EGO certifikat. Med dobitniki priznanj evropskega tekmovanja Evropske zelene pisarne je bil tudi Aerodrom Ljubljana, d.d., ki je bil nagrajen za svoj sistem za menedžment zelene pisarne.
 • Izvedli smo delavnice za usposabljanje EGO menedžerjev in 6-mesečno mentorstvo
 • Organizirali smo 5 dogodkov, kjer je skupaj sodelovali 71 ljudi:

24. januar 2013               EGO delavnica: izmenjava dobrih praks
27. februar 2013              EGO delavnica: komuniciranje v zeleni pisarni
4. april 2013                    EGO delavnica: Zeleno javno naročanje
21. maja 2013                 Podelitev EGO certifikatov in priznanj
25. oktober 2013             Predstavitev EGO programa za 2014

4. Spodbujamo zelena delovna mesta (več … )

Namen projekta Spodbujamo zelena delovna mesta je izboljšati razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti osveščenost o tem, kaj sploh so in kakšne razvojne priložnosti prinašajo.

 • Več kot 300 udeležencev je v živo in z videoprenosom sodelovalo na 1. nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta 7. 11. 2013. Udeležili so se je: predstavniki vlade, občin, podjetij, zadrug, svetovalci za zaposlitve, strokovno-interesna združenja, iskalci zaposlitve, nevladne organizacije.
 • Konferenco smo v živo prenašali po spletu na portalu Studio 12. Na dan prenosa je bilo po njihovih podatkih 467 obiskov, ocenjujejo, da jih je prenos spremljalo (vsaj deloma) med 150 in 200. Po dogodku (od 8. do 10. novembra) je stran obiskalo 150 ljudi. Po njihovem mnenju gre za presežek v vseh primerih, saj v povprečju njihove spletne prenose spremlja med 25 in 50 ljudi.

5. Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj (več … )

Mreža Plan B za Slovenijo omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in krepi usposobljenost okoljskih NVO, da lahko učinkoviteje delujejo na področju trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva ter z zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na okoljske in strateške politike v Sloveniji. Mreža, ki trenutno šteje 22 članic, služi tudi kot povezovalno telo tudi s splošno javnostjo, privatnim sektorjem, državnimi inštitucijami, mediji, itd.

 • Mreža se je aktivno vključevala v proces priprave nove Strategije razvoja Slovenije, uveljavljali smo načela trajnostnega razvoja in partnerstva. S svojim sodelovanjem smo prispevali k večji preglednosti in odprtosti procesov ter kakovosti nastajajočih dokumentov. Več o strategiji razvoja Slovenije in programskih dokumentih 2014-2010 je na tej spletni povezavi.
 • Organizirali smo 5 mrežnih delavnic za nevladne organizacije, ki se jih je skupaj udeležilo 62 predstavnikov NVO:
  • Varstvo okolja – ne sežigalnicam
  • 10 tedenski tečaj Sponzorstva, donacije in drugi zasebni viri financiranja
  • Osnove okoljske zakonodaje na nacionalni in EU ravni (5 izvedb)
  • Celovita presoja vplivov na okolje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020
  • Partnerstva za trajnostni razvoj
 • Skupaj z regionalnimi razvojnimi agencijami smo organizirali 5 delavnic v okviru priprave Regionalnih razvojnih programov 2014 -2020 (ekološko kmetijstvo, samooskrba in razvoj podeželja; trajnostna mobilnost; učinkovita raba in obnovljivi viri energije ter les kot razvojna priložnost).

6. Tretji člen (več … )

Spletna skupnost Tretji člen je orodje za izvrševanje neposredne demokracije. Njeno poslanstvo je združiti in aktivirati državljane Slovenije, da bi skupaj oblikovali državo in družbo, kakršno si želimo. Da bi se zavzemali za poštenost in socialno pravičnost, varovali našo naravo in okolje ter krepili demokracijo.

Vladi smo predali 3 peticije, ki jih je podprlo 26.035 podpisnikov:

Poročilo Zelena proračunska reforma za Slovenijo je sprožilo zasedanje treh državnozborskih odborov (Odbor za finance in monetarno politiko, odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter odbor za infrastrukturo in prostor), ki so Vladi predlagali, da v okviru svojih pristojnosti preuči seznam okolju škodljivih subvencij ter do konca leta 2013 pripravi predlog postopnega zmanjševanja okolju škodljivih subvencij ob upoštevanju okoljskih ciljev države, makroekonomskih razmer ter kratkoročnega vpliva zmanjševanja teh subvencij na konkurenčnost. Seznam naj predvidi obseg letnega zmanjšanja okolju škodljivih subvencij v naslednjem 5-letnem obdobju.

Screenshot_TV_Dnevnik_RTV1.jpg

O kampanji Spremenimo minus v plus je poročala tudi nacionalna TV postaja.

7. Idejni načrt naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (več … )

Cilj projekta je bila priprava idejnega načrta naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pripravilo ga je (pod mentorstvom osmih na svojih področjih uveljavljenih mentorjev) 13 strokovnih prostovoljcev. Umanotera je s pomočjo prostovoljcev (mladi strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva in lesarstva) pripravila idejni načrt, izdelan na podlagi sodobnih principov, ki bodo pot naredili zanimivo in privlačno za  obiskovalce. Hkrati pa pot ne bo preveč motila podobe gozdnega prostora ter ogrožala ranljivih in zaščitenih ekosistemov. Strokovna področja, ki jih pot pokriva, so gozdarstvo, lesarstvo, arhitektura, krajinska arhitektura, botanika in zoologija.

 • Prostovoljci so skupaj opravili skoraj 600 ur strokovnega dela.
 • Na testnem dnevu smo postavili 6 poizkusnih tabel in 2 interaktivna objekta.
 • Izvedli smo tudi anketo; 100 anketirancev v povprečju (4,2/5) ocenjuje, da bodo ljudje z veseljem prebrali vsebine teh tabel. Po tem sklepamo, da je v interesu obiskovalcev krajinskega parka čim prejšnja postavitev naravoslovne učne poti na tem območju.
 • Poleg tega, da smo ustvarili idejni načrt naravoslovne učne poti, ki ga bomo v prihodnosti poskusili uresničiti, so se med prostovoljci, mentorji in ostalimi sodelujočimi pri projektu spletle strokovne in prijateljske vezi, ki bodo svoj učinek pokazale tudi na dolgi rok.

8. Koalicija za gozd (več … )

Umanotera je ena izmed ustanoviteljic Koalicije za gozd. Sestavljena je iz nevladnih organizacij in strokovnjakov, njen namen pa je zagotavljanje sonaravnega, večnamenskega in trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi v skladu z javnim interesom. Že decembra smo v okviru koalicije ministru za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Židanu poslali pismo, v katerem ga pozivamo k preudarni izbiri novega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

9. KRILCA, DARILA S ČAROBNO MOČJO (VEČ … )

Krilca so Umanoterina družbenoodgovorna, unikatna in trajnostna darila. Obdarovanec prejme čestitko z originalno ilustracijo, darovani denar pa gre v celoti za enega od dobrih namenov, ki ga kupec izbere sam: lahko pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, zmanjševanju revščine v državah globalnega juga, pomagamo v boju s podnebnimi spremembami, ali pa razveselimo otroka brez staršev.

 • Prodali smo 436 daril, partnerske organizacije pa so prejele 8.966,60 EUR. Najbolj priljubljena so bila darila Čarobne krošnje, 100% smeh in Zavojček sreče. Poročilo je na tej spletni povezavi.
 • Od novembra 2007 do februarja 2014 je bilo prodanih 7.412 daril iz kataloga Krilca. Skupaj smo partnerskim organizacijam nakazali 161.467,24 EUR.
 • Z njimi smo prhutali tudi na tradicionalnem pletenju adventnih venčkov 26. 11. 2013 v Waldorfski šoli.

10. Sustainability / Trajnostni razvoj: od formalnih zavez k vplivnim dejanjem (več … )

Namen programa je omogočiti udeležencem, da ovrednotijo svoj odnos do trajnostnega razvoja, in jih spodbuditi k dejavnosti.

 • Pripravili smo 60-minutni slide-show in 90-minutno interaktivno delavnico
 • Izvedli smo 6 izvedb, na katerih je bilo skupaj 200 udeležencev
 • Sodelovalo je 6 partnerskih organizacij

11. GPP 2020: Zeleno javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo (več …)

Projekt GPP 2020 – Promocija zelenega javnega naročanja v podporo doseganju ciljev EU 2020 je evropskih projekt, kjer sodeluje 19 partnerjev iz 10 evropskih držav, ki se je začel maja 2013 in bo trajal tri leta. Namen projekta GPP 2020 je povečati izvajanje zelenih javnih naročil v sodelujočih državah, krepiti usposobljenost javnih naročnikov za izvajanje zelenega javnega naročanja ter izvesti večje število zelenih javnih naročil s poudarkom na energijski učinkovitosti.

 • Izdelovali smo predloge okoljskih zahtev za pet izdelkov: prenosne računalnike, opremo za slikovno obdelavo (tiskalniki in kopirni stroji), elektriko, papir in pnevmatike. Večina dela na projektu prihaja v letu 2014.

12. Pomoč pri izvajanju projekta CEC5 (več … )

Umanotera je opravljala zunanjo pomoč pri izvajanju aktivnosti projekta CEC5 za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje med oktobrom 2013 in marcem 2014. Ker se je glavnina projekta dogajala v letu 2014, se bomo z dosežki pohvalili prihodnje leto.

13. Spoznaj svoj življenjski slog (več … )

Namen evropskega projekta, v katerem Umanotera sodeluje kot podizvajalec Andragoškega centra Slovenije, je osveščanje za  trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle (angl. 2nd Chance Education). Sodelujejo še organizacije za izobraževanje odraslih in nevladne organizacije iz Nemčije, Avstrije in Estonije.

 • V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi izobraževalnega modula z naslovom Ne varčuj z (lastno) energijo, ki obravnava različne vidike porabe in varčevanja z energijo ter globalno povezanost. Pripravili smo učno gradivo ter izvedli spopolnjevanje izobraževalcev odraslih, ki so mentorji v programu PUM (Programsko učenje za mlade).

Finančno poročilo

Zaključni račun za leto 2013 in spremljajoče sklepe je potrdila uprava na korespondenčni seji 24. marca 2014. Leta 2013 smo dosegli prihodke v vrednosti 312.847,76 EUR in odhodke v vrednosti 298.860,98 EUR, pri čemer je presežek prihodkov nad odhodki znašal 13.986,78 EUR. Več …

In kakšen je naš pogled naprej?

V 2014 korakamo z veliko optimizma in spodbudnih napovedi. Osvežili smo svojo ekipo (pridružili so se nam novi sodelavci Andrej, Iva in na začetku 2014 Matej, novim izzivom naproti sta odšli Karmen in Špela) in celostno grafično podobo. Čaka nas glavnina dela na projektu Spodbujamo zelena delovna mesta, v okviru katerega smo že objavili analizo, veselimo pa se seminarjev, natečaja, zaključnega dogodka, priporočil in kataloga dobrih praks. Nadaljevali bomo s projektom EGO v partnerstvu s Planet GV, k sodelovanju v programu pa vabimo podjetja in organizacije, s katerimi nas povezujejo vrednote spoštovanja do okolja in narave, sodelovanja, pozitivna motivacija za reševanje problemov, ustvarjalnost, vodenje z zgledom in celovit pogled. Okrepili bomo Zeleni razvojni preboj in njegov duh še bolj razširili v slovenski družbi – kar bo ob novih finančnih perspektivah še kako aktualno, utrdili Koalicijo za gozd, še bolj bomo razprli Krilca, čaka nas še veliko PUM delavnic. Še naprej bomo krepili mrežo nevladnih organizacij in koordinirali skupno vključevanje v različne procese na nacionalni in evropski ravni. In seveda ne bomo prenehali z budnim spremljanjem ter bdenjem nad slovensko politiko in njenim udejanjanjem vizije trajnostnega razvoja.