Zaključni račun za leto 2013 in spremljajoče sklepe je potrdila uprava na korespondenčni seji 24. marca 2014. Leta 2013 smo dosegli prihodke v vrednosti 312.847,76 EUR in odhodke v vrednosti 298.860,98 EUR, pri čemer je presežek prihodkov nad odhodki znašal 13.986,78 EUR. Celoten sklep uprave je dostopen na tej spletni povezavi.

V letu 2013 je bil naš razrez prihodkov takšen:

Viri.jpg

Odhodki pa so šli v letu 2013 v te smeri:

Odhodki.jpg

Celotna bilanca stanja je dostopna na tej spletni povezavi.