Kaj pa industrija? > priporočila za izboljšanje sistemskega okolja

Umanotera je danes na odločevalce naslovila priporočila za izboljšanje zakonodajnega okolja s ciljem zmanjšanja rabe energije v slovenski industriji. Umanotera v priporočilih predlaga, naj se razogljičenje industrije v Sloveniji postavi za enega izmed osrednjih ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, preoblikuje dajatve na energente za industrijske porabnike ter pristopi k izvedbi zelene proračunske reforme in podjetjem zagotovi finančno ter organizacijsko podporo za prestrukturiranje. Industrija v Sloveniji je za prometom drugi največji porabnik energije v Sloveniji, glavnino energije pa porabi manjše število podjetij iz energetsko intenzivnih dejavnosti. V Umanoteri pričakujejo, da bodo ta podjetja bistveno okrepila aktivnosti za zmanjšanje porabe energije in tako prispevala k skupnemu cilju preprečitve podnebnega zloma.

V luči podnebne krize, v kateri se nahajamo, in doseganja cilja omejitve segrevanja na 1.5 °C nad predindustrijskim obdobjem bo morala tudi industrija v Sloveniji prispevati svoj delež v zmanjšanju porabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Industrija v Sloveniji danes porabi kar slabo polovico vse porabljene električne energije in približno sedemdeset odstotkov zemeljskega plina. Ob tem pa je še posebej skrb vzbujajoča pasivna vloga države v tem sektorju. Zato naj, skladno z osrednjim načelom energetske unije – »energijska učinkovitost na prvem mestu«, Ministrstvo za infrastrukturo zmanjšanje rabe energije v industriji postavi kot enega izmed osrednjih ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo pripraviti načrt, kako ta cilj doseči.

Andrej Gnezda iz Umanotere je dejal: »Ministrstvo za gospodarstvo je pred šestimi leti v industrijsko politiko zapisalo cilj prestrukturiranja obstoječe industrije v energetsko, materialno, okoljsko in družbeno učinkovito industrijo. A do danes v tej smeri še ni bil storjen niti en resen korak

V sklopu tega bo potrebno preoblikovati obstoječe ugodnejše obravnave največjih industrijskih porabnikov energije, ko gre za energetsko okoljske dajatve, in izvesti celovito zeleno proračunsko reformo. Energetsko intenzivna industrija je vsako leto deležna vsaj 50 milijonov evrov olajšav, pri čemer ostaja skupna višina prihranka zaradi ugodnejših trošarin za največje porabnike neznana. Poleg tega Slovenija vsako leto za spodbujanje rabe fosilnih goriv nameni 150 milijonov evrov, kar presega znesek, ki ga namenimo za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Okoljsko energetske dajatve so se izkazale kot eno bolj učinkovitih orodij v spodbujanju želenega ravnanja deležnikov.

Andrej Gnezda je dodal: »Največji porabniki energije v Sloveniji vsako leto prejmejo več deset milijonov evrov spodbud samo zato, ker porabijo ogromno energije. Nihče pa ne preverja, kaj so storili za zmanjšanje porabe energije.«

V Umanoteri pričakujejo, da bo država po večletnih obljubah in zavlačevanju končno pristopila k ukinitvi okolju škodljivih subvencij ter prenehala z javnim denarjem spodbujati okolju škodljivo ravnanje.

 

Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za spodbujanje učinkovite rabe energije v industriji so za prenos na voljo tukaj.

Smernice za učinkovito rabo energije v industriji so za prenos na voljo tukaj.

Poročilo Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji je za prenos na voljo tukaj.

Sporočila mladih političnim in gospodarskim odločevalcem (PDF in video) so na voljo na tej spletni strani.

 

Več informacij: Andrej Gnezda, 01 439 7100, andrej@umanotera.org, www.umanotera.org.

 

 

 

Projekt Klima za podnebje izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor.