Katalog dobrih praks zelenih delovnih mest: kjer je volja, tam je pot

Ljubljana, 3. 12. 2014 – Umanotera je izdala katalog 25 slovenskih in tujih dobrih praks na področju zelenih delovnih mest, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja, sistemski spremembi in povezovanju ter krepitvi trajnostnih produktov, storitev in ponudnikov. Dokument je temeljni kamen za nadaljevanje širjenja zavesti o pomenu zelenih delovnih mest v slovenski družbi.

Dobre prakse so bile izbrane v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta na šestih področjih: ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gozdno-lesna veriga, učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, trajnostni turizem in socialno podjetništvo. Poleg tega so v katalogu tudi tri nagrajene prakse z natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. Dobre prakse je izbrala strokovna komisija v sestavi Renata Karba, Anamarija Slabe, Marinka Vovk, Goran Miloševič, Boris Rantaša, Bojan Žnidaršič.

»Te dobre prakse dokazujejo, da številne praktične rešitve na terenu že obstajajo in izkazujejo svoj potencial za prispevanje h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. V njih so vgrajene dragocene izkušnje, ki kažejo, da v primeru, da obstaja volja, obstaja tudi pot,« je povedala Gaja Brecelj, vodja projekta Spodbujamo zelena delovna mesta.

Izbrane dobre prakse ustvarjajo prihranke in nova delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov ter zvišujejo kakovost bivanja. Nekatere dobre prakse so ZDM ustvarile na novih področjih, nekatere so ozelenile obstoječa. Pri nekaterih gre za okolju prijaznejše produkte, pri drugih za učinkovitejše proizvodne procese. Nekatere so ustvarile neposredna delovna mesta, druge na njihovo vzpostavljanje vplivajo posredno (prek skupnega trženja, politik, svetovanja, izobraževanja ipd.). Nekatere ustvarjajo pomembne zelene izvozne priložnosti.

Katalog je eden od ključnih dokumentov projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom, izvajala pa ga je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Pred katalogom so v okviru projekta izdelali še Analizo o potencialih, stanju in dobrih praksah na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji, izvedli dve nacionalni konferenci novembra lani in letos ter 24 seminarjev v vseh slovenskih regijah za podjetja in lokalne skupnosti na eni ter za svetovalce za zaposlitev na drugi strani in iz njih pripravili dva e-seminarja za občine in podjetja.

Projekt sicer nadaljuje partnerstvo na področju komuniciranja evropskih vsebin, ki se je izvajalo v okviru projekta Slovenija znižuje CO2 – dobre prakse. V letih 2012 in 2013 sta bila predstavljena kataloga dobrih praks, ki pomembno znižujejo izpuste CO2 ter hkrati prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja (Katalog 2012, Katalog 2013).

Celoten katalog je na voljo na spletni strani www.zelenadelovnamesta.si.