Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

Umanotera je letošnjo jesen pričela s projektom Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni.

S projektom želimo podpreti lokalne skupnosti za prispevanje k prehodu v trajnostno družbo z zeleno reformo občinskih proračunov. S promocijo njenih gospodarskih, okoljskih in socialnih učinkov ter sodelovanjem s pristojnimi državnimi organi in deležniki bo projekt tlakoval pot tudi za hitrejše napredovanje zelene proračunske reforme na državni ravni ter s tem za trajnostne strukturne reforme, ki bodo prispevale k celoviti in trajni blaginji za vse.

 

In o čem govorimo, ko rečemo »zelena proračunska reforma«?

Zeleno proračunsko reformo (ZPR) lahko opredelimo kot reformo, ki obsega prilagoditev vseh javnofinančnih postavk, bodisi na prihodkovni ali odhodkovni strani, z upoštevanjem merila trajnostnosti. Zajema odpravo okolju škodljivih subvencij, spodbude za zelene investicije in zeleno javno naročanje ter reformo davčnega sistema – dvig okoljskih dajatev ter preusmeritev obdavčenja iz dobrega (delo) na slabo (poraba virov in emisije).

»Zeleno« v tem kontekstu pomeni (1) okolju manj škodljivo (glede emisij v vodo, zrak in tla, odpadkov, škodljivih vplivov na biotsko in habitatno raznovrstnost) in (2) z manj izčrpavanja naravnih virov (surovin, energentov, vode, rodovitne prsti ipd.), poleg tega pa tudi (3) socialno pravično.

 

Več o projektu in aktivnostih je na voljo tukaj.

 

nos_640x200 

 

 

LOGO_MOP_SLO

 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.