Posodobitev Načrta za okrevanje in odpornost: skupni odziv v sklopu javne obravnave

Organizacije delovne skupine za zeleni razvojni preboj mreže Plan B za Slovenijo in organizacije Mreže za prostor smo v sklopu enotedenskega javnega posvetovanja o posodobitvi Načrta za okrevanje in odpornost združile moči in oddale skupne pripombe in predloge na izhodiščna dokumenta za posodobitev načrta: https://bit.ly/414HPg8https://bit.ly/41AwTqr

 

Ozadje posodobitve načrta

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), na podlagi katerega bo Slovenija do konca leta 2026 predvidoma pridobila 1,49 milijarde evrov nepovratnih in 705 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji covid-19, med drugim tudi za zeleni prehod, je 2 leti po njegovem sprejemu v procesu posodobitve. Glavni razlogi za posodobitev načrta so:

  • zmanjšanje obsega nepovratnih sredstev za 287 milijonov evrov;
  • nepredvidljive okoliščine (npr. rast cen surovin), ki vplivajo na doseganje določenih mejnikov in ciljev načrta v danem časovnem okviru;
  • priprava novega poglavja REPowerEU, na podlagi katerega bo Slovenija lahko pridobila dodatnih 122 milijonov evrov nepovratnih sredstev za pospešitev zelenega prehoda in zajezitev energetske krize.

O posodobitvi načrta in nekaterih naših pričakovanjih smo že pisali.

Novo poglavje REPowerEU

Osnutek novega poglavja REPowerEU za Slovenijo, ki je bil predmet javne obravnave, vključuje reformni in investicijski del. Reformni del temelji na dveh novih zakonih, ki sta oba trenutno v procesu sprejemanja, in sicer Zakonu o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter Zakonu o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Z reformama povezani investicijski del predvideva štiri sklope investicij:

  • spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov ogrevanja na OVE (20 mio evrov);
  • URE, OVE in razogljičenje gospodarstva (42 mio evrov);
  • krepitev distribucijskega omrežja električne energije (20 mio evrov);
  • infrastruktura za alternativna goriva v prometu in brezemisijska mobilnost (40 mio evrov);

 

Glavni vsebinski poudarki odziva

skupnem odzivu nevladnih organizacij smo se na osnutek novega poglavja NOO odzvali v treh točkah. Izpostavili smo:

  • izrazit manko ukrepov za krepitev javnega potniškega prometa: kljub temu, da pripravljavci deklarativno prepoznavajo JPP kot hrbtenico trajnostne mobilnosti, obstoječi ukrepi temu ne sledijo in dajejo prioriteto elektrifikaciji osebnega voznega parka;
  • nujnost preusmeritve dela sredstev iz sklopa gospodarstvo za ukrepe pravičnega prehoda: zagotovitev obsežnih in celostnih podpor za učinkovito rabo energije in prehod na OVE za gospodinjstva z nizkimi dohodki, zlasti za energetsko revna gospodinjstva, ter znotraj tega podpora skupnostnim energetskim projektom;
  • potrebo po strožjih kriterijih za sofinanciranje naložb v URE, OVE in razogljičenje gospodarstva za večje učinke na razogljičenje in hkrati okoljsko vzdržnost naložb.

Odzvali smo se tudi na izhodišča za ostale posodobitve obstoječega NOO, čeprav ta niso bila dana v javno obravnavo. Med drugim smo izrazili nasprotovanje zmanjšanju obsega nepovratnih sredstev za trajnostno prenovo stavb (za 20 mio evrov), izpostavili nesprejemljivost zamika ukrepov za krepitev in integracijo JPP za leto in pol ter ponovno opozorili na problematičnost predvidenih ogromnih naložb v protipoplavne ukrepe (45 mio evrov nepovratnih in 280 mio evrov povratnih sredstev), ki bodo večinoma temeljili na tradicionalnih gradbenih posegih (betoniranje bregov vodotokov), namesto na sonaravnih pristopih.

 

Zapis je nastal v okviru projekta “V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje evropskih sredstev”, ki je del European Climate Initiative (EUKI, www.euki.de).

The project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).