Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna – domače branje za trajnostno naravnane občinarje

Z namenom podpreti občine, ki želijo spodbujati trajnosten, predvsem pa okoljsko vzdržnejši razvoj svojih lokalnih skupnosti, je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj pripravila Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna. Vanj so poleg mehanizmov ohranjanja visoke stopnje kakovosti lokalnega okolja vgrajeni vzvodi za povečanje energetske in prehranske samooskrbe, trajnostno rabo prostora, trajnostno mobilnost, spodbujanje zelenega, krožnega gospodarstva, trajnostne potrošnje in ustvarjanja zelenih delovnih mest ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Priročnik je pripravljen s trdnim prepričanjem, da varovanje okolja prinaša tudi gospodarske priložnosti in da ozelenitev občinskega proračuna poveča celovito blaginjo lokalne skupnosti. »Občine lahko bolje kot s socialnimi transferji izboljšajo življenjski standard, če ljudem omogočijo, da se oskrbijo s poceni energijo, si pridelajo hrano in živijo kakovostno brez lastnega avtomobila,« je izpostavila avtorica priročnika Renata Karba.

V priročnik so vključene številne domače in tuje dobre prakse, ki ilustrirajo pestrost pojavnih oblik in mehanizmov, ki sestavljajo sistem zelene reforme občinskega proračuna. Vsaka občina si izmed njih lahko izbere tiste, ki se najbolje prilegajo lokalnim potrebam, jih po potrebi modificira in uvaja postopoma. »Izkušnje občin kažejo, da ozelenitvenih ukrepov pogosto ni enostavno umeščati v slovenski visoko centralizirani in regulirani pravno-administrativni okvir. Po drugi strani pa koristi dobrih praks, ki so predstavljene v priročniku, kažejo pot k rešitvam in kličejo po posnemanju«, je še poudarila avtorica.

 

Zelena reforma občinskega proračuna je ukrep za izvajanje strategije trajnostnega razvoja lokalne skupnosti

V uvodnem poglavju priročnika je poudarjen pomen strateškega načrtovanja. Če naj je občinski proračun k trajnostnim ciljem in rezultatom usmerjen načrt porabe javnih sredstev, se mora lokalna skupnost o takšnih ciljih najprej dogovoriti.

 

Porabiti manj, porabiti bolje, zbrati več, zbrati bolje

Koncept zelene proračunske reforme je načeloma enostaven. Pomeni prilagoditev prihodkov in odhodkov proračuna tako, da ta podpira okoljsko vzdržen razvoj: spodbuja zmanjšanje rabe energije in surovin ter rabo obnovljivih virov, po drugi strani pa »kaznuje« onesnaževanje s škodljivimi izpusti in pretirano rabo naravnih virov. Priročnik z opisom ključnih podpornih ukrepov opisuje štiri temeljne strategije ozelenjevanja proračuna: porabiti manj, porabiti bolje, zbrati več in zbrati bolje.

Strategija »porabiti manj« vključuje ukrepe, ki zmanjšujejo škodljive vplive dejavnosti na okolje, hkrati pa ustvarjajo prihranke za občinsko blagajno. V prvi vrsti sem sodi zmanjšanje porabe energije, vode in drugih dobrin. Prihranki predstavljajo vir sredstev za poplačilo morebitnih potrebnih naložb v povečanje učinkovitosti in lahko zaženejo pozitivno povratno zanko, ko čedalje več prihrankov občini omogoča vedno več takšnih naložb, hkrati pa spodbudijo kroženje denarja v lokalnem okolju in preprečijo njegovo odtekanje na račune korporacij in v tujino. Porabiti manj se nanaša tudi na opustitev okolju škodljivih subvencij, na izogibanje nepotrebnim stroškom ter optimiziranje ekonomije obsega pri izvajanju nalog.

»Porabiti bolje« pomeni odhodke občinske blagajne usmeriti v čim učinkovitejše doseganje trajnostnih razvojnih ciljev lokalne skupnosti, tudi s pomočjo participativnega proračuna. Pomeni tudi s proračunskimi mehanizmi čim več finančnih tokov usmeriti nazaj v lokalno skupnost in s tem omogočiti višji standard prebivalcev občine, poleg tega pa spodbuditi zaključevanje snovnih in energetskih tokov znotraj lokalnega okolja in s tem povečevati stopnjo samooskrbe in odpornost lokalne skupnosti na zunanje pretrese. Občinske subvencije naj bi na lokalne potrebe odgovarjale bolje od državnih in evropskih.

»Zbrati bolje« pomeni upravljati s tistimi prihodki občinskega proračuna, ki jih občine lahko same predpisujejo (predvsem Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč), na način, da se spodbujajo za lokalno skupnost zaželene dejavnosti in finančno močneje obremeni poraba virov in škodljive emisije. Zbrati bolje pomeni tudi optimizirati finančne vire – vložiti energijo v pridobivanje sredstev za učinkovito naslavljanje izzivov in izkoriščanje razvojnih priložnosti lokalne skupnosti.

Strategija »zbrati več« pa je namenjena povečanju prihodkov občinske blagajne, s katerimi se omogočijo naložbe v trajnostni razvoj lokalne skupnosti. Državne in evropske politike se počasi, a vztrajno zelenijo in tako se obračajo tudi javnofinančni tokovi. Že do leta 2020, še bolj poudarjeno pa v naslednjem finančnem obdobju lahko pričakujemo, da bo evropska javna blagajna močno usmerjena v vzpostavljanje pametnih skupnosti, doseganje podnebno-energetskih ciljev, prilagajanje na podnebne spremembe ter spodbujanje krožnega gospodarstva, vključno s trajnostnim kmetijstvom. Med podpornimi ukrepi niso spregledani finančni modeli s participacijo občanov, nekoliko zamrl, pa še vedno obstoječ samoprispevek in sodobnejše množično financiranje. Kljub temu, da občine v aktualnem pravnem redu ne morejo izdajati obveznic, v priročniku tudi ta finančni mehanizem ni spregledan. Trg zelenih obveznic v svetu namreč hitro raste in predstavlja enega najustreznejših virov za financiranje komunalnih naložb Na tem področju je na potezi predvsem država.

 

Rdeča nit – medobčinsko sodelovanje in povezovanje

V številnih ukrepih za ozelenitev občinskih proračunov je vključeno priporočilo za medobčinsko sodelovanje in povezovanje. To ne samo zmanjšuje stroške, ampak tudi omogoča bolj funkcionalno in strokovno izvajanje nalog. Številne koristi povezovanja resno postavljajo pod vprašaj smiselnost predloga za spremembo Zakona o lokalni samoupravi, v katerem Ministrstvo za javno upravo predlaga zmanjšanje spodbud, ki so jih občine deležne za medobčinsko sodelovanje. Spodbude bi bilo potrebno še okrepiti.

—————————

Priročnik je objavljen na spletni strani projekta Ozelenjevanje občinskega proračuna.

 

 

 

Priročnik je izdan v okviru projekta Ozelenjevanje občinskega proračuna, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Priročnik je sofinanciral tudi Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

Sporočilo za javnost je objavljeno na tej spletni povezavi.