Skupnostni projekti: gradijo skupnosti in naslavljajo podnebne spremembe

Skupnostni sadovnjak na degradirani površini, skupnostna sončna elektrarna na stavbi krajevne skupnosti, stanovanjska zadruga, razpršeni hotel … To je le nekaj izmed skupnostnih projektov, ki so v nastajanju po Sloveniji. Okoljski organizaciji Umanotera in Focus ugotavljata, da idej in pobud za skupnostne projekte ne manjka, ker pa le-ti prvi na tak način naslavljajo izzive, se zaradi tega uresničujejo počasi in potrebujejo strokovno podporo.

Skupnostni projekti temeljijo na predpostavki, da si blaginje ne moremo zagotoviti kot posamezniki, ampak se moramo zanjo zavzeti kot skupnost. Posamezna lokalna skupnost sicer ne more rešiti problemov, kot so podnebne spremembe ali upadanje biotske raznovrstnosti, lahko pa prevzame svoj delež odgovornosti za »skupni pašnik«. Na tem temelji koncept trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE spodbujata Umanotera in Focus.

Skupnostni projekti prinašajo koristi za celotno skupnost in ne zgolj za nekaj posameznikov. Temeljijo na odnosih zaupanja, podpore in konsenza, omogočajo sodelovanje in komunikacijo ter so prilagojeni danostim lokalnega okolja in potrebam lokalne skupnosti. Kot pri vseh projektih pa je tudi pri skupnostnih projektih zelo pomembno vodenje. Zato sta bili v prvi polovici leta izvedeni dve usposabljanji za koordinatorje skupnostnih projektov, ki sta pritegnili veliko zanimanja.

 

15 projektov, 20 koordinatorjev

Predstavniki nevladnih organizacij, zadrug, občin, regionalnih razvojnih agencij in zainteresirani posamezniki so z mentorji razvijali projektne ideje na rednih individualnih srečanjih. Do zasnove konkretnih korakov so pripeljali 15 zelo zanimivih skupnostnih projektov, ki bodo povezali lokalne skupnosti in prispevali k blaženju podnebnih sprememb.

Skupnostni sadovnjak s starimi avtohtonimi sortami, prva stanovanjska zadruga s 100 člani, trajnostno upravljanje krajinskega parka, sončna zadruga na Primorskem, skupnostni zeleni prostor za mlade, razpršeni hotel v 21 vaseh na Kraškem robu … To je le nekaj izmed nastajajočih projektov, ki so med seboj sicer zelo različni, a imajo tudi veliko skupnega.

“Poleg zmanjševanja toplogrednih plinov in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje imajo skupnostni projekti tudi pomembne družbene koristi, kot so razvoj lokalnega gospodarstva, zelena delovna mesta, poleg tega pa se s skupnostnimi projekti krepijo tudi zlata vredne nematerialne koristi: povezanost skupnosti, solidarnost, strpnost, kreativnost, skupinska modrost,” pojasnjuje Gaja Brecelj iz Umanotere, ki je na usposabljanjih sodelovala v vlogi mentorice.

 

Prihodnost je v povezovanju

Posebno zanimanje so udeleženci izkazali za skupnostne energetske projekte, zlasti za skupnostne sončne elektrarne – na strehi krajevne skupnosti, na kmetijskih objektih, na mladinskem centru … “Posamezniki in skupnosti lahko tudi na področju energije prevzamemo aktivno vlogo in s tem sami naredimo veliko za okolje, pripomoremo k zmanjšanju rabe energije, k čistejši proizvodnji energije in k trajnostni energetski transformaciji,” izpostavlja Tomislav Tkalec iz Focusa, eden izmed mentorjev koordinatorjev skupnostnih energetskih projektov.

Večinoma avtorji idej s svojo skupnostjo orjejo ledino in je tovrstna mentorska podpora zanje še toliko bolj dragocena. Vsak izmed projektov, ki bo tudi s pomočjo na usposabljanju pridobljenega znanja uresničen v praksi, pa bo zelo pomemben zgled za nove skupnostne projekte. Trenutno kljub velikemu zanimanju sistemska podpora na nacionalnem nivoju manjka, vendar 20 »novih« koordinatorjev skupnostnih projektov potrjuje, da obstajata tako potreba kot motivacija za povezovanje za skupne koristi. Saj, kot pravi afriški pregovor: Če hočeš hiteti, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.”

 

Več o prvi in drugi izvedbi usposabljanja si lahko preberete med novicami na spletni strani www.dovoljzavse.si, skupnostne projekte pa izpostavljamo tudi na Facebook profilu Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti.

Usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov in upravljanje platforme Dovolj za vse izvajata okoljski nevladni organizaciji Umanotera in Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.