Strateški načrt skupne kmetijske politike v javni razpravi brez okoljskega poročila

Umanotera je 20.7.2021 kot koordinator mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila zahtevo za razgrnitev okoljskega poročila za predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027, ki je v javni obravnavi do 15.8.2021. Strateški načrt vsebuje ključne strateške usmeritve za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) v Republiki Sloveniji in bo pomembno vplival na stanje okolja in narave v naši državi.

Organizacije, ki smo članice mreže Plan B za Slovenijo, strateške dokumente spremljamo in komentiramo s stališča varstva okolja, narave, zagotavljanja trajnostnega razvoja, s posebno pozornostjo na oceni predvidenih vplivov načrtovanih ukrepov na biodiverziteto in podnebne spremembe. Brez osnutka okoljskega poročila predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike ne moremo celovito komentirati.

Ministrstvo za okolje in prostor je že leta 2020 izdalo odločbo, da je za strateški načrt skupne kmetijske politike treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave[1]. Za izdelavo okoljskega poročila, ki vrednoti vplive načrta na okolje in naravo in je jedro celovite presoje vplivov na okolje, je zadolžen pripravljavec strateškega načrta, konkretno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V skladu z Zakonom o varstvu okolja bi morala biti osnutek okoljskega poročila in predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike objavljena skupaj, vendar osnutek okoljskega poročila ni razgrnjen za javno razpravo. Javnost se tako ne more seznaniti z oceno vplivov izvedbe Strateškega načrta na okolje in naravo, kar strokovnim okoljskim organizacijam onemogoča vrednotenje bodoče kmetijske politike.

Kmetijska politika je ena pomembnejših, ki vpliva tako na upad biodiverzitete kot na podnebne spremembe ter okolje nasploh. V mreži Plan B za Slovenijo smo zato od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevali, da razgrnjejo tudi osnutek okoljskega poročila in od tedaj dalje določijo še 30 dni javne razprave na oba dokumenta oziroma če okoljskega poročila še ni, umaknejo javno razpravo, ki teče.

 

[1] Odločba št. 35409-22/2020/20, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/CPVO/Odlocbe/drugo/I-stopnja/2020/01.pdf.