Umanotera nasprotuje izdaji okoljevarstvenega soglasja za Magna Nukleus

V Umanoteri smo v sodelovanju s petimi nevladnimi organizacijami (s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja) na ARSO posredovali mnenja in pripombe na Poročilo o vplivih na okolje, ki je bilo predloženo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus. Nevladne organizacije smo ob posredovanju pripomb podale tudi zahtevo za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za omenjeni projekt, saj ocenjujemo vpliv nameravanega posega na okolje in zdravje ter premoženje ljudi kot zelo velik.

V dopisu smo izrazile nasprotovanje izdaji okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg, saj menimo, da postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter da vplivi nameravanega posega na okolje niso sprejemljivi. Zahtevo za vstop v postopek skupaj s posredovanimi pripombami najdete na tej povezavi. V procesu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja pričakujemo, da bodo ti vplivi korektno in skladno s predpisi analizirani ter ovrednoteni, tako da bo omogočena kvalificirana odločitev glede izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki jo bo na koncu sprejel ARSO.

V pripombah smo opozorili na necelovitost presoje vplivov na okolje, saj Poročilo o vplivih na okolje za industrijski obrat Magna Nukleus ne vsebuje opredelitve, opisa in presoje vpliva vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. Prav tako smo opozorili na nezanesljivost opredelitve območja, na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, saj ocenjujemo, da je območje vpliva, na katerem bo industrijski obrat Magna Nukleus povzročal obremenitve okolja, širše od območja, opredeljenega v Poročilu o vplivih na okolje. V pripombah smo izrazili tudi mnenje, da je vpliv posega in celotni vpliv obravnavanega posega in z njim povezanih aktivnosti na kakovost zraka v času obratovanja v Poročilu o vplivih na okolje podcenjen.

Pri podaji pripomb na osnutek okoljevarstvenega soglasja pa tudi nikakor nismo mogli zanemariti vpliva nameravanega posega na trajno izgubo kmetijskih zemljišč. Ta je sicer posledica sprejema Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica. Na spornost t.i. Lex Magna smo v mreži Plan B za Slovenijo v sodelovanju z mrežo za prostor že opozorili tik pred njegovim sprejetjem na Vladi. Obe mreži sta takrat vladi sporočili tudi nestrinjanje s pristopom umeščanja ene investicije z zakonom, ki ruši tako sistem prostorskega načrtovanja kot varstva okolja. Zaradi sprejetja zakona po hitrem postopku, ki ga je predlagala vlada in sprejel državni zbor, možnosti za strokovni in civilnodružbeni dialog do faze izdajanja okoljevarstvenega soglasja ni bilo. Skladno s svojim poslanstvom delovanja v javnem interesu smo zato vstopili v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja.

 

Na kratko: zakaj nasprotujemo izdaji okoljevarstvenega soglasja za Magna Nukleus

  1. Vlogo za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja vlagamo (skupaj z drugimi organizacijami s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja), ker ocenjujemo vpliv nameravanega posega na okolje in zdravje ter premoženje ljudi kot zelo velik. Želimo, da se v procesu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ti vplivi korektno in skladno s predpisi analizirajo in ovrednotijo, tako da bo omogočena kvalificirana odločitev glede izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki jo bo na koncu sprejel ARSO. To je normalen del postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki ga predpisuje Zakon o varstvu okolja in h kateremu je ARSO pozval z javnim naznanilom.
  2. V postopek se vključujemo tudi, ker menimo, da ima nameravani poseg izgradnje avtomobilske lakirnice tudi velike širše vplive, ki so nasprotni prizadevanjem za trajnostni razvoj države Slovenije in njeni zeleni gospodarski usmeritvi in zato nesprejemljivi. Takšno je npr. trajno uničenje 100 ha najkakovostnejših kmetijskih zemljišč.
  3. Menimo, da ni racionalno v Mestni občini Maribor iz javnega denarja plačevati ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka (območje Mestne občine Maribor spada med območja največje obremenjenosti z delci PM10), po drugi strani pa iz iste javne malhe subvencionirati postavitev industrijskega obrata v neposredni bližini, ki ima velike industrijske emisije onesnaževal v zrak, poleg tega pa bo povečal prometno obremenitev zaradi stalnega transportiranja karoserij med Magninima obratoma v Gradcu in občini Hoče-Slivnica.
  4. Mreža nevladnih organizacij na področju varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta odklonilno stališče do postavitve industrijskega obrata na najboljši kmetijski zemlji sredi vodovarstvenega območja Vladi RS, pristojnim ministrstvom in javnosti sporočili v najzgodnejših fazah, tj. ko je vlada 10. novembra 2016 prvič obravnavala osnutek Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica. Obe mreži sta takrat vladi sporočili tudi nestrinjanje s pristopom umeščanja ene investicije z zakonom, ki ruši tako sistem prostorskega načrtovanja kot varstva okolja.Ob sprejetju zakona po hitrem postopku možnosti za strokovni in civilnodružbeni dialog ni bilo, zato je zdaj priložnost za uradno sodelovanje, ki smo jo skladno s svojim poslanstvom delovanja v javnem interesu izkoristili.
  5. Vlada je nezanesljiv partner (tujim) investitorjem, saj je s forsiranjem hitrega postopka sprejetja Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica onemogočila pravočasen strokovni in civilnodružbeni dialog. Državni zbor je nezanesljiv partner (tujim) investitorjem, ker je pristal na vladno nesmiselno utemeljitev hitrega zakonodajnega postopka s trditvijo, da je v nasprotnem primeru ogroženo delovanje države. To ocenjujemo kot zlorabo pravnega sistema.