Za uresničitev potenciala za zelena delovna mesta bo treba še marsikaj postoriti

Ljubljana, 15. 12. 2014 – Zelena delovna mesta bodo nastala le, če se bo razvilo zeleno gospodarstvo, so prepričani v Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. Zato so v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta pripravili konkretna priporočila najpomembnejšim deležnikom za nadaljnje ukrepe spodbujanja zelenih delovnih mest, vključno z možnostmi financiranja. Namenjena so vzpostavitvi podpornega okolja za zeleno gospodarstvo, širjenju mreže za izmenjavo dobrih praks ter spodbujanju njihovega prenosa.

Ključni dejavniki prehoda v zeleno, to je konkurenčno in nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri in prijaznejše do okolja, so izboljšanje prepoznavnosti koncepta zelenih delovnih mest in priložnosti, ki iz njih izhajajo, zapolnitev razkoraka med ponudbo in povpraševanjem znanj in spretnosti na trgu dela, razvoj ponudbe zelenih izdelkov in storitev ter povpraševanje po njih, vzpostavitev vzpodbudnega pravnega in fiskalnega okvirja ter mobilizacija sredstev iz zasebnih in javnih virov, predvsem iz evropskih skladov in programov.

Krovna potreba za izkoristek razvojnih potencialov in priložnosti pa je jasna trajnostna razvojna usmeritev države, ki bi poslala spodbuden signal celotni kaskadi deležnikov spodbujanja zelenih delovnih mest. »Potencial za zelena delovna mesta je v Sloveniji nedvomno velik. Prav tako nedvomno pa bo za njegovo uresničitev potrebno še marsikaj postoriti,« je prepričana Renata Karba, urednica priporočil, oblikovanih na podlagi potreb, ki so jih izrazili udeleženci 24 seminarjev za svetovalce zaposlitve, lokalne skupnosti in podjetja po vsej Sloveniji ter prispevkov strokovnih sodelavcev.

Uresničevanje potenciala zelenih delovnih mest je za Slovenijo pomembno zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje, povečanja konkurenčnosti gospodarstva ter zmanjšanja brezposelnosti. Zelena delovna mesta lahko igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli skoraj 100.000 delovnih mest, ki zeva med trenutno in ciljno 75-odstotno stopnjo zaposlenosti v starostni skupini 20–64 let do leta 2020. Področja, ki glede na sonaravni trajnostni kapital Slovenije obetajo največ, so ekološko kmetijstvo, gozdno-lesna veriga, ravnanje z odpadki, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije in trajnostni turizem. Splošnim priporočilom so zato avtorji dodali še predloge ukrepov na teh specifičnih področjih.

Priporočila so namenjena najpomembnejšim deležnikom spodbujanja zelenih delovnih mest od državne do lokalne ravni, inštitucijam na področju zaposlovanja, razvoja kadrov in štipendiranja, raziskav, razvoja in izobraževanja ter gospodarstvu, ki mora delovna mesta ustvariti (in za to potrebuje ustrezno podporo). K spodbujanju zelenih delovnih mest lahko z vključevanjem izobraževalnih in ozaveščevalnih vsebin ter promocijo dobrih praks zelenega gospodarstva pomembno prispevajo tudi mediji.

Dokument s priporočili za nadaljnje ukrepe je zadnji od rezultatov projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom, izvaja pa ga Umanotera. V okviru projekta je Umanotera izdala še analizo stanja in potencialov zelenih delovnih mest ter spletni katalog dobrih praks in izvedla dve nacionalni konferenci.

Celoten dokument s priporočili je objavljen na spletni strani: http://zelenadelovnamesta.si/upload/Priporo%C4%8Dila%20ZDM%202014.pdf