Odpadki: problem ali izziv? Poročilo o izvajanju zakonodaje in doseganju strateških ciljev

odpadki problem ali izziv naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Poročilo je rezultat večmesečnega zbiranja podatkov, poizvedovanj, intervjujev in raziskav o stanju na področju izvajanja pravilnikov o ravnanju in odlaganju odpadkov ter ugotavljanja doseganja ciljev iz strateških usmeritev ravnanja z odpadki in nacionalnega programa varstva okolja. Odločitev za preverjanje izvajanja pravilnika o ravnanju in pravilnika o odlaganju odpadkov temelji na dejstvu, da je v obeh primerih večina obveznosti zapadla prav v obdobju ob koncu leta 2002.

Gre za temeljna predpisa, ki urejata sistem ravnanja z odpadki. Prvi določa upravni okvir za akterje ravnanja z odpadki: imetnike, povzročitelje, prevzemnike, prevoznike, predelovalce in odstanjevalce odpadkov. Vzpostavlja obveznost vodenja evidenc in poročanja o količinah prevzetih, predelanih in odstranjenih odpadkih. Pravilnik o odlaganju odpadkov določa obveznosti na področju nadzorovanega odlaganja, vzpostavlja standarde za urejanje odlagališč in določa stopenjsko zmanjševanje odlaganja biorazgradljivih odpadkov.

Kako uspešna je nacionalna politika ravnanja z odpadki je možno ugotoviti le s primerjavo dejanskega stanja s cilji iz strateških dokumentov. Dejansko stanje pa je možno določiti le s pomočjo podatkov o količinah nastalih, predelanih in odloženih odpadkov. Vendar se je sistem poročanja različnih akterjev ravnanja z odpadki začel vzpostavljati šele leta 1999. Kolikor toliko uporabne podatke smo dobili na razpolago šele v aprilu 2002 za leto 2000. V prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti še pregled izvajanja odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami in pravilnika o ravnanju z odpadno embalažo, ki bistveno posegata v oblikovanje nacionalnega sistema gospodarjenja z odpadki.

Odpadki: problem ali izziv? Poročilo o izvajanju zakonodaje in doseganju strateških ciljev (pdf)