Okoljski manifest za evropske volitve

okoljski manifest naslovkaUmanotera, 2004

Poziv osmih največjih evropskih okoljevarstvenih organizacij političnim strankam in politikom, naj okolje postavijo na mesto, ki si ga zasluži. Rezultati prizadevanj EU za varstvo okolja so mešani. Poznamo tako direktive z visoko zastavljenimi cilji kot šibke direktive, različno raven izvajanja in uveljavljanja zakonodaje znotraj Unije in slabšanje stanje okolja, ki ga povzročajo skupna kmetijska, ribiška in kohezijska politika EU. Jasno postaja, da tako ne gre več naprej.

Življenjskega pomena je, da Evropski parlament ves naslednji mandat izkaže jasno zavezanost okolju kot naložbi v prihodnost. Poslanci Evropskega parlamenta bi morali še naprej predstavljati progresivno okoljevarstveno politiko, saj so v preteklosti dosegli pomembne izboljšave pri zakonodaji o vodah, podnebnih spremembah, kakovosti zraka, gensko spremenjenih organizmih, ravnanju z odpadki ter dostopu do podatkov in informacij. Parlament bi moral vzpostaviti učinkovit mehanizem, ki bo jamčil, da so vse njegove politike ekološko trajnostne. V obdobju 2004 – 2009 so zaveze potrebne na desetih ključnih področjih: biotska raznovrstnost, kemikalije, kmetijstvo, kohezija, promet, podnebje, ravnanje z odpadki, zunanje politike, izvajanje, uveljavljanje in vključitev okoljske politike.

Okoljski manifest za evropske volitve (pdf)