Zelene javne inštitucije, Priročnik za uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v javne institucije

zelenejiAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Glavni namen priročnika je, da na enem mestu predstavi koncept in stanje na področju gospodarjenja z odpadki v državi ter program ločenega zbiranja odpadkov v javnih institucijah. Cilji izvedbe programa so predvsem: zmanjšati količine odpadkov na izvoru, zagotoviti kakovosten vir recikliranih materialov, ustvariti večjo prijaznost javnih institucij do okolja, doseči učinkovitejšo porabo javnih sredstev, prispevati k višji stopnji osveščenosti občanov, omogočiti večjo in kakovostnejšo odzivnost javnosti na probleme gospodarjenja in ravnanja z odpadki.

Javne institucije so vsi posredni ali neposredni uporabniki proračunskih sredstev: mestne ali občinske uprave oziroma lokalna samouprava, ministrstva, agencije, uradi, javna podjetja, šole in druge vzgojno-izobraževalne institucije, vojašnice, zdravstvene institucije. Program je možno razširiti še na druge institucije, kot so zavarovalnice, banke, turistične agencije ali posredniška podjetja. Nobenega razloga ni, da programa ne bi mogle izvesti tudi gospodarske družbe oziroma podjetja. Program predpostavlja tudi sodelovanje različnih akterjev v institucijah.

V prvem poglavju so predstavljene podlage za izvedbo programa v javnih institucijah. V drugem poglavju sta orisana koncept gospodarjenja z odpadki v Sloveniji in stanje na področju ravnanja z odpadki. V tretjem in četrtem poglavju je podrobno opisan program ločenega zbiranja odpadkov v javnih institucijah. V petem je predstavljen oris koncepta zmanjševanja nastajanja količin odpadkov. V šestem je predstavljen osnutek programa zelene nabave, to je programa, s katerim že pri načrtovanju nakupa potrebnih materialov ali naročila storitev preverimo njihove okoljske učinke.

Brezplačno tiskano publikacijo lahko dobite na Umanoteri, na Trubarjevi 50. Glede na to, da nam strošek poštnine predstavlja precejšnje breme, vas zato vljudno prosimo, da publikacijo osebno prevzamete na Trubarjevi 50 med 9. in 16. uro. Priporočamo vam predhodno najavo na telefonsko številko:  01/439-71-00  01/439-71-00 . V primeru, da niste pogosto v Ljubljani, vam lahko publikacijo pošljemo tudi po pošti in svojo željo sporočite nainfo@umanotera.org.