Cilji zmanjševanja toplogrednih izpustov – strokovne podlage

cilji zmanjsevanja_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

Slovenska vlada začenja proces oblikovanja podnebne strategije in pripravo zakona, vzporedno potekata prenova Strategije razvoja Slovenije in Nacionalnega energetskega programa. Vprašanje o nacionalnih podnebnih ciljih bo eno osrednjih in bo zaznamovalo ne le naše izpolnjevanje etične odgovornosti za vzdrževanje stabilnega podnebja, temveč tudi energetsko-razvojne vzorce prihodnjih desetletij.

Read more

Teze za trajnostno prometno politiko

Koalicija za trajnostno prometno politiko, 2005

Koalicija za trajnostno prometno politiko Slovenije je pripravila Teze za trajnostno prometno politiko, kjer v uvodnem delu podaja opis stanja, do katerega je pripeljala sedanja obstoječa ali neobstoječa prometna politika Slovenije, in pojasnjuje, zakaj so se organizacije odločile, da se povežejo v Koalicijo. V drugem delu Tez je predstavljena oceno prometne politike, ki jo je predlagala vlada.

Teze za trajnostno prometno politiko (pdf)

Okoljski manifest za evropske volitve

okoljski manifest naslovkaUmanotera, 2004

Poziv osmih največjih evropskih okoljevarstvenih organizacij političnim strankam in politikom, naj okolje postavijo na mesto, ki si ga zasluži. Rezultati prizadevanj EU za varstvo okolja so mešani. Poznamo tako direktive z visoko zastavljenimi cilji kot šibke direktive, različno raven izvajanja in uveljavljanja zakonodaje znotraj Unije in slabšanje stanje okolja, ki ga povzročajo skupna kmetijska, ribiška in kohezijska politika EU. Jasno postaja, da tako ne gre več naprej.

Read more

Ogledalo vladi 2000 – 2002

ogledalo vladi 2002Marjana Dermelj, urednica

Umanotera, 2003

Trajnostni razvoj je sprejet kot nova razvojna paradigma, ki enakovredno vključuje gospodarsko, družbeno in okoljsko komponento. Obstaja pa velik razkorak med deklarativno opredelitvijo za trajnostni razvoj in izvajanjem zakonodaje ter ukrepov, ki tak razvoj omogočajo. To ni samo slovenski problem, ampak se z njih soočajo tudi drugje.

Read more

The Green NGO monitor 2000 – 2002

green ngo monitor naslovkaMarjana Dermelj, urednica

Umanotera, 2003

Sustainable development is accepted today as a new development paradigm, incorporating on equal terms the economic, social and environmental components. There is a considerable gap between the declared commitment to sustainable development and the implementation of such legislation and measures as make the above development possible. The implementation deficit is demonstrated in insufficient implementation of the adopted laws and strategic documents and in inefficient performance of the government and its bodies. This deficit can be defined also as integration deficit or poor integration of environmental issues into the sectoral policies.

Read more

Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah

eu_vode_sLanz Klaus, Stefan Scheuer

Umanotera, 2001

Evropski okoljski biro (EEB) je bil od samega začetka mnenja, da je ravnanje z vodami eno od pomembnejših področij njegovega delovanja. Pred leti je zato začel kampanjo za vodo, da bi spodbudil dejavnosti evropskih nevladnih organizacij in vplival na razvoj nove politike EU o vodah. Okvirna direktiva o vodah (ODV) se je vseskozi razvijala v kompromis med številnimi posameznimi interesi in najtehtnejšimi mnenji, zato je njeno besedilo zelo kompleksno in praktično nerazumljivo za širšo javnost. Prav zaradi zapletenega in nejasnega besedila ODV menijo v EEB, da je treba direktivo splošni javnosti in okoljskim nevladnim organizacijam vse Evrope predstaviti pregledno in razumljivo. Ta priročnik naj bi opravil to pomembno nalogo.

Read more

Širitev EU in gensko spremenjeni organizmi: zasledovanje pomične tarče, Posledice širitve EU za vzhodnoevropsko kmetijsko in prehrambno politiko

pomicna_tarcaThomas Schweiger

Umanotera, 2001

Poročilo podaja pregled glavnih zakonov EU za področje GSO, ki se uporabljajo v hrani in kmetijstvu in ki so jih pridružene članice iz SVE prenesle v domačo zakonodajo. Zavrnitev gensko spremenjene hrane s strani potrošnikov v EU povzroča stalno spreminjanje zakonov in nastanek številnih novih zakonodajnih predlogov. EU si prizadeva za preglednejše in strožje zakone na tem področju. Predstavljene so prenekatere težave novih članic z usklajevanjem lastne zakonodaje s spreminjajočo se zakonodajo EU.

Read more

Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj?, Vključevanje okoljevarstvenih načel v politiko drugih sektorjev EU

eu_tr_sVida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2000

Knjižica obravnava splošne tokove in razprave o oblikovanju okoljske politike EU. Podaja oceno rezultatov dosedanje okoljske politike, izkušenj in poskusov vključevanja okoljskih interesov v politiko sektorjev. Opisuje zapleteno pripravljanje horizontalnih inštrumentov vključevanja okolja in povzema aktualno razpavo o strategiji trajnostnega razvoja EU. Poskuša podati objektivno oceno z gledišča okoljevarstvenikov in predstavlja ideje, kritike in predloge organizacije, ki je še posebej dejavna na teh pogosto precej abstraktnih področjih. Iz vsebine: Okoljski akcijski programi EU, Amsterdamska pogodba, Sektorske strategije, Horizontalni inštrumenti, Strategija trajnostnega razvoja EU.

Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj? (pdf)

Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj

eu_slo_tr_sEugene Clancy, John Hontelez in ostali

Umanotera, 1998

V okviru mednarodnega projekta “Osveščanje javnosti o Evropski uniji” je izšla priročna knjižica z naslovom Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj. V knjižici boste našli osnovne informacije o Evropski uniji, njeni zgodovini, politiki in procesih odločanja. Spoznali boste, kako so v zadnjih osmih letih potekale razprave in kakšne odločitve so bile sprejete pri pripravah na pogajanja z državami kandidatkami. Izvedeli boste, kakšne so zahteve Evropske unije v zvezi z zakonodajo in prakso (tako imenovani acquis communautaire ali pravni red EU) na področju okolja.

Read more