Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah

eu_vode_sLanz Klaus, Stefan Scheuer

Umanotera, 2001

Evropski okoljski biro (EEB) je bil od samega začetka mnenja, da je ravnanje z vodami eno od pomembnejših področij njegovega delovanja. Pred leti je zato začel kampanjo za vodo, da bi spodbudil dejavnosti evropskih nevladnih organizacij in vplival na razvoj nove politike EU o vodah. Okvirna direktiva o vodah (ODV) se je vseskozi razvijala v kompromis med številnimi posameznimi interesi in najtehtnejšimi mnenji, zato je njeno besedilo zelo kompleksno in praktično nerazumljivo za širšo javnost. Prav zaradi zapletenega in nejasnega besedila ODV menijo v EEB, da je treba direktivo splošni javnosti in okoljskim nevladnim organizacijam vse Evrope predstaviti pregledno in razumljivo. Ta priročnik naj bi opravil to pomembno nalogo.

Read more

Širitev EU in gensko spremenjeni organizmi: zasledovanje pomične tarče, Posledice širitve EU za vzhodnoevropsko kmetijsko in prehrambno politiko

pomicna_tarcaThomas Schweiger

Umanotera, 2001

Poročilo podaja pregled glavnih zakonov EU za področje GSO, ki se uporabljajo v hrani in kmetijstvu in ki so jih pridružene članice iz SVE prenesle v domačo zakonodajo. Zavrnitev gensko spremenjene hrane s strani potrošnikov v EU povzroča stalno spreminjanje zakonov in nastanek številnih novih zakonodajnih predlogov. EU si prizadeva za preglednejše in strožje zakone na tem področju. Predstavljene so prenekatere težave novih članic z usklajevanjem lastne zakonodaje s spreminjajočo se zakonodajo EU.

Read more

Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj?, Vključevanje okoljevarstvenih načel v politiko drugih sektorjev EU

eu_tr_sVida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2000

Knjižica obravnava splošne tokove in razprave o oblikovanju okoljske politike EU. Podaja oceno rezultatov dosedanje okoljske politike, izkušenj in poskusov vključevanja okoljskih interesov v politiko sektorjev. Opisuje zapleteno pripravljanje horizontalnih inštrumentov vključevanja okolja in povzema aktualno razpavo o strategiji trajnostnega razvoja EU. Poskuša podati objektivno oceno z gledišča okoljevarstvenikov in predstavlja ideje, kritike in predloge organizacije, ki je še posebej dejavna na teh pogosto precej abstraktnih področjih. Iz vsebine: Okoljski akcijski programi EU, Amsterdamska pogodba, Sektorske strategije, Horizontalni inštrumenti, Strategija trajnostnega razvoja EU.

Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj? (pdf)

Green Budget Reform in Europe, Countries at the Forefront

green-bSchlegelmilch Kai

Springer, 1999

Zbornik referatov z mednarodnega simpozija Zelena proračunska reforma, (Bled, april 1997) in študija za Slovenijo, rezultat Umanoterinega projekta Zelena proračunska reforma – možnosti v Srednji in Vzhodni Evropi.

Read more

Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj

eu_slo_tr_sEugene Clancy, John Hontelez in ostali

Umanotera, 1998

V okviru mednarodnega projekta “Osveščanje javnosti o Evropski uniji” je izšla priročna knjižica z naslovom Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj. V knjižici boste našli osnovne informacije o Evropski uniji, njeni zgodovini, politiki in procesih odločanja. Spoznali boste, kako so v zadnjih osmih letih potekale razprave in kakšne odločitve so bile sprejete pri pripravah na pogajanja z državami kandidatkami. Izvedeli boste, kakšne so zahteve Evropske unije v zvezi z zakonodajo in prakso (tako imenovani acquis communautaire ali pravni red EU) na področju okolja.

Read more

Agenda za spremembo s srečanja na vrhu, Agenda 21 in drugi dokumenti s Konference Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru – v razumljivem jeziku

agenda21 naslovka keatingKeating Michael

Umanotera, 1995

Leta 1992 se je največje število svetovnih voditeljev v zgodovini zbralo na Konferenci ZN o okolju in razvoju v Rio de Janeiru ter podprlo prizadevanja svetovne skupnosti za uveljavljanje načel trajnostnega razvoja. Sporočilo iz Ria je, da si moramo varovanje okolja in doseganje trajnostnega razvoja deliti kot skupno svetovno odgovornost ter da so potrebne korenite spremembe, če hočemo spremeniti netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje. Sprejeli so svetovni program ukrepov in ga poimenovali Agenda 21. Iz vsebine: družbene in gospodarske razsežnosti; gospodarjenjez naravnimi viri in njihovo varovanje; krepitev vloge pomembnejših skupin; sredstva za izvedbo trajnostnega razvoja; konvencije in načelne izjave. Read more

Agenda 21 za Slovenijo, Prispevek nevladnih organizacij

agenda_slo_sVida Ogorelec Wagner

Umanotera, 1995

Projekt nevladnih organizacij Agenda 21 za Slovenijo je nastal kot odgovor na dejstvo, da se Slovenija v prehodnem obdobju ne približuje modelu trajnosti, temveč se od njega vse bolj oddaljuje. Čeprav predstavlja sprememba družbenega sistema izjemno priložnost za uveljavitev trajnostnega razvoja, se bojimo, da bomo to priložnost v naslednjih nekaj letih zapravili. Zaradi tega smo se odločili sprožiti javno razpravo o tem, kako doseči cilje trajnostnega razvoja v Sloveniji. Knjižica je nastala s skupnimi močmi 24 predstavnikov 19-tih slovenskih nevladnih organizacij s področja varstva okolja. Delo je potekalo v obliki dveh osrednjih in štirih regionalnih delavnic, na katerih smo določali poglavitne probleme okolja v Sloveniji in iskali odgovore na odprta vprašanja.

Read more