Vlada PONOVNO želi naravovarstvenim in okoljevarstvenim organizacijam zvezati roke in odvzeti pravico, da v postopkih izdaje okoljevarstvenega soglasja zagovarjamo interese narave in okolja. Spomladi so zaostrili pogoje za sodelovanje naravovarstvenim organizacijam, zdaj pa hočejo nevladne organizacije preprosto izključiti iz najpomembnejših okoljskih postopkov. Iz zakonov so izbrisali pomembne naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke in Slovenijo tako pahnili v novo sramoto pred EU. 

Iz predloga novega Zakona o urejanju prostora ( ZureP-3) je čez noč izginil 58. člen, ki je dopuščal NVO s statusom delovanja v javnem interesu (okolje, narava, prostor, kulturna dediščina) in drugim začetek upravnega spora zoper izvedbene prostorske akte. To pravzaprav pomeni, da je izginila pravica, ki je bila doslej zagotovljena. Daljšo obrazložitev najdete na tej povezavi.

V javni razpravi pa je tudi novi Zakon o varstvu okolja, ki zagovornike okolja povsem izloča iz vseh postopkov. Po določilih predlaganega zakona tako NVO s statusom v postopkih ne morejo biti več stranke, pač pa se lahko pritožujejo samo po koncu postopka. Poleg tega predlog novega Zakona o varstvu okolja predlaga spremembo pogojev za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju varstva okolja. Gre sicer za spremembe pogojev, kakršnih so bile spomladi deležne nevladne organizacije, ki delujejo na področju ohranjanja narave – pogoje iz interventnega zakona pa še vedno presoja Ustavno sodišče, zato bi bilo primerno, da se počaka do njegove končne odločitve (oz. njegovih stališč). Več o pomembnih spremembah glede statusa NVO v javnem interesu ter spremembah v dostopanju do ključnih okoljskih postopkov pa na povezavi.

Namenska raba prostora se določa že s prostorskimi načrti in tam se varstvo okolja pravzaprav začne. Nevladne organizacije pa predstavljamo glas okolja, ki se ne more zagovarjati samo. Z zadnjimi predlaganimi spremembami v zakonodaji NVO v postopkih izdaje okoljevarstvenega soglasja ne bomo mogle več opozarjati na investicijske posege, ki delujejo v škodo okolja in zdravja ljudi! Poleg tega so zadnje predlagane spremembe v neskladju z Aarhuško konvencijo, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2004. S sprejetjem konvencije smo se zavezali k spoštovanju določil, ki javnosti jamčijo pravico do dostopa do okoljskih informacij, sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov ter sodnega varstva v okoljskih zadevah. Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji tega enostavno ni mar. 

In pozor: samo v zadnjih 5 letih je bilo zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122 odločitev Agencije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor (CVNOS, maj 2020). Od sedaj naprej takšnih zgrešenih projektov ne bo mogel ustaviti nihče.

S tako pomembnimi spremembami zakonov želijo odstraniti čim več nadzora nad umeščanjem infrastrukturnih projektov v prostor. Ne gre le za omejevanje pravic nevladnih organizacij, temveč za odkrit napad na vse, ki bi želeli onemogočiti izvedbo okolju in zdravju škodljivih projektov. 

Nevladne organizacije, ki delujemo v javnem interesu na področju varstva okolja in narave,  smo že dalj časa trn v peti vsem, ki želijo izvesti projekte ne glede na njihove škodljive posledice. Z zadnjimi spremembami zakonov nam Vlada RS onemogoča zagovarjanje javnega interesa in tako na široko odpira vrata projektom, ki bi lahko povzročili dolgotrajno škodo naši naravi in zdravju ljudi. Na kratko: z izgubo varovalk bomo v Sloveniji gradili še več in še hitreje, ne glede na posledice.

Pogosto smo soočeni z argumenti, da nevladniki podaljšujemo postopke in preprečujemo investicije – zato na tej točki spomnimo na dogajanje oktobra 2020. Tedaj je ARSO za kar pol leta podaljšal rok investitorju v Hidroelektrarno Mokrice, da se izreče do strokovnih mnenj, ki sta jih podali Zavod RS za varstvo narave in Direkcija za vode. Na mestu je vprašanje, ali smo res nevladne organizacije tiste, ki zavlačujemo postopke.

Prav tako pa ne oviramo gospodarskega razvoja — kot sektor k njemu pozitivno prispevamo — se pa borimo za spoštovanje zakonodaje in (trajnostni) razvoj, ki bo varoval naravo, naše največje bogastvo. Brez čistega zraka, pitne vode, zdrave hrane in ohranjenih ekosistemov življenja namreč ni!

Okolje nima glasu, da bi se branilo samo, zato ga v uradnih postopkih v našem skupnem interesu zastopamo okoljevarstvene organizacije. Zato apeliramo na poslance in zahtevamo, da se v Zakon o urejanju prostora ( ZureP-3) vrne 58. člen, ki dopušča NVO s statusom in drugim začetek upravnega spora zoper izvedbene prostorske akte ter da se v predlaganem Zakonu o varstvu okolja ustrezno spremeni člene, ki zadevajo spremembe glede statusa NVO v javnem interesu ter dostopanju do ključnih okoljskih postopkov.

Skratka, zahtevamo, da se preneha z uničevalskim pohodom na naravo in okolje.