Skupni poziv vladi in parlamentu: Pravi čas za ukrepanje je zdaj!

Teden dni po objavi poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe IPCC, v katerem so zbrane najbolj zaskrbljujoče ugotovitve o podnebnih spremembah do sedaj, so tri slovenske nevladne organizacije Umanotera, Focus in Greenpeace v Sloveniji ponovno pozvale slovensko vlado in poslance, naj prevzamejo pobudo in vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. 

Od vlade in parlamenta med drugim pričakujejo:

  • Slovenija naj zaostri svoje cilje zmanjšanja emisij do leta 2020
  • Sklic izredne seje v Državnem zboru, na kateri bodo prisotni vsi ministri s predsednico Vlade na čelu, kjer bodo med drugim prisluhnili priporočilom znanstvene, gospodarske, civilno-družbene sfere na temo blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe
  • Vlada naj v najkrajšem možnem času pripravi in Državni zbor sprejme podnebno strategijo za Slovenijo, ki bo vsebovala tudi strategijo prilagajanja.
  • V okviru sanacije javnih financ naj se ukinejo vse subvencije, ki spodbujajo uporabo fosilnih goriv, in izvede naj se celovita zelena davčna reforma.
  • Ponovno naj se vzpostavi Služba Vlade RS za podnebje, ki bo delovala resnično horizontalno in proaktivno.
  • Slovenija naj se ponovno pridruži državam EU, ki podpirajo napredno podnebno politiko v procesu oblikovanja ciljev za leto 2030.
  • Slovenija naj zagotovi pravični delež svojih sredstev za podnebne ukrepe v državah v razvoju.

Več o pozivu ter predlaganih rešitvah in spremembah v priponki.

Podpisi kampanje v vladnih rokah, obveščena tudi Evropska komisija

20. september 2013 – Predstavniki spletne skupnosti Tretji člen so vladi predali 5300 podpisov, kampanja se nadaljuje

Državna sekretarka v kabinetu premierke Tamara Vonta je v petek, 20. septembra, prevzela naše podpise in zagotovila, da bo naša pričakovanja prenesla vladi. S tem pa delo skupnosti Tretji člen ni končano, saj se zbiranje podpisov na spletni strani nadaljuje. Prav tako se nadaljujejo naša prizadevanja za ukinjanje škodljivih subvencij v okviru zelene proračunske reforme: da je to realna možnost za slovensko vlado, smo danes pismeno obvestili tudi Evropsko komisijo. Tej bo slovenska vlada v sredo, 25. septembra, predstavila poročilo o ukrepih za uresničevanje komisijinih priporočil o Nacionalnem reformnem programu (NRP) in Programu stabilnosti (PS), ob tem pa se zaključuje delo na pripravi rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2015.

Spremenimo minus v plus!

16. september 2013 – V teh dneh Vlada mrzlično pripravlja rebalans proračuna za leto 2014. Izza zaprtih vrat pronicajo napovedi »nepopularnih« ukrepov, ki jih bomo boleče občutili vsi. Ogrožene so naše pravice na področju sociale, izobraževanja, zdravstva, kulture in pokojnin.
Podpišite peticijo, ki od Vlade Republike Slovenije zahteva, da v rebalansu proračuna za leto 2014 zagotovi ukinitev škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov EUR in s tako privarčevanimi sredstvi ohrani pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin: www.tretjiclen.si

Napredne tehnologije da, povečanje poseka gozda ne!

12. avgust 2013 – V zadnjem času se slišijo pobude, da naj bi nova delovna mesta ustvarili s povečevanjem poseka lesa v državnih gozdovih. Koalicija za gozd, ki jo sestavljajo nevladne organizacije in samostojni strokovnjaki, povečevanju poseka v državnih gozdovih odločno nasprotuje. Kakovostnih novih delovnih mest ne bo zagotovilo povečanje poseka, ampak povečanje predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z uporabo sodobnih tehnologij.

Koalicija za gozd je proti brezglavemu povečevanju poseka v državnih gozdovih, ker ta ukrep ne zagotavlja delovnih mest z dolgo življenjsko dobo in visoko dodano vrednostjo, obenem pa še dodatno obremenjuje že precej načete gozdne ekosisteme. Povečanje poseka bi služilo izključno zasebnim interesom, ustvarilo pa bi le zanemarljivo število novih delovnih mest. Koncesije za izkoriščanje državnih gozdov, ki jih je država podelila po močno prenizki ceni, se iztečejo leta 2016. Pritiski koncesionarjev, da bi v tem času izkoristili čim več lesnega državnega naravnega bogastva, so veliki, naloga pristojnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje pa je, da zaščiti javni interes in v največji možni meri omeji to “legalno krajo” državnega premoženja.

V gozdovih, ki so v lasti države, se je posek v zadnjih treh letih močno povečeval. Maksimalni etat (letni posek, ki zagotavlja trajnostno gospodarjenje z gozdom) je v državnih gozdovih praviloma realiziran in povečevanje poseka ni upravičeno. Kljub povečevanju poseka je število delovnih mest v slovenskem gozdno-lesnem sektorju v zadnjih letih drastično upadalo, iz leta v leto pa je naraščal delež izvoza nepredelanega slovenskega lesa (34 % v letu 2011). Kljub močnemu povečanju poseka v zadnjih treh letih je Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slovenije še vedno neto prejemnik iz proračuna. Ironično je, da gozd prekriva skoraj 60 % površine Slovenije, hkrati pa dejavnosti v gozdno-lesnem sektorju predstavljajo le nekaj manj kot 2 % letnega BDP.

Dr. Pohleven z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani trdi, da lahko 100 m3 posekanega in predelanega lesa zagotovi 1 delovno mesto. V Sloveniji trenutno to niti približno ne drži, saj pride eno delovno mesto na 400 m3 posekanega lesa. Slovenija ima v gozdno-lesnem sektorju ogromen potencial v mladih izobraženih kadrih (veliko je brezposelnih) in malih ter srednje velikih podjetjih, ki jih je potrebno podpreti ter zagotoviti ugodno okolje za njihov razvoj. Uporaba dobrih praks iz tujine in uvajanje novih tehnologij na področju pridobivanja in predelave lesa lahko Slovenijo popeljejo iz gospodarske krize in obenem zagotovijo trajno ogrodje za stabilno domače gospodarstvo. Dodano vrednost predelave lesa je potrebno zadržati v Sloveniji in s tem omogočiti financiranje novih razvojnih projektov ter sčasoma s pametnimi obdavčitvami pridobiti stabilne prihodke v proračun. Za način, kako naj to naredimo, se moramo ozreti le čez severno mejo. Nove tehnologije v predelavi lesa so v svetu v velikem vzponu in pomembno je, da ujamemo te trende.

Slovenski gozdno-lesni sektor je pred velikim razpotjem. Odločiti se bo potrebno med starim in novim načinom delovanja. Po našem mnenju je potrebno dati priložnost novim pristopom in tehnologijam ter ujeti val, ki se začenja v razvitejših državah. Zavedati se moramo, da z nadaljnjim povečevanjem poseka in zmanjševanjem gozdne površine ob obstoječem neučinkovitem sistemu izkoriščanja vrednosti lesa izgubljamo državno premoženje, obenem pa negativno vplivamo na ostale, neekonomske funkcije gozda. V mnogih pogledih, npr. po deležu mrtvega lesa, ki je ključen za delovanje ekosistema, naši gozdovi že sedaj ne dosegajo tujih standardov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.

Na osnovi navedenih argumentov Koalicija za gozd zavrača tezo, da bi s povečanjem poseka lesa lahko ustvarili nova delovna mesta. Povečevanju poseka v državnih gozdovih nasprotujejo iz strokovnih razlogov in menijo, da je v nasprotju z javnim interesom.

Koalicija za gozd:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Zavod Grč Vrh

Dodatne informacije:

Boris Rantaša, koordinator Koalicije za gozd: brantasa@gmail.com

Poročilo Zelena proračunska reforma za Slovenijo

24. julij 2013 –  Paket reform, pogosto imenovan zelena proračunska reforma, združuje okoljske izboljšave z gospodarskimi spodbudami in priložnostmi za fiskalno konsolidacijo. Zeleno proračunsko reformo za Slovenijo predstavlja poročilo »Zelena proračunska reforma 2013: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo«, ki smo ga pripravili v okviru projekta Plan B za Slovenijo.

Največjih trenutnih izzivov naše države, npr. gospodarske krize in naraščanja brezposelnosti,  bi se politika morala lotiti drugače kot doslej. Samo varčevanje in dvig splošnega davka nista dovolj – nujno je potrebna dolgoročna vizija, ki bo stimulirala zeleni razvojni preboj naše države. »Odgovor je postopna  ukinitev okolju škodljivih subvencij, reforma okoljske davčne zakonodaje in premik javne porabe  v smer učinkovitejše infrastrukture in tehnologije ter trajnostne proizvodnje in potrošnje,« pravi avtor poročila Jonas Sonnenschein.

Več na spletni stani Plana B za Slovenijo: http://www.planbzaslovenijo.si/novice/porocilo-zelna-proracunska-reforma-za-slovenijo

Orodja za Zeleno pisarno

1. julij 2013 – V projektu Evropska zelena pisarna (EGO – European Green Office) so partnerji iz šestih držav, med njimi Umanotera, oblikovali različna orodja za usposabljanje v podjetjih in organizacijah: spletno stran in na njej dostopne Priročnik za Zeleno pisarno, Kalkulator ekološkega odtisa, Virtualno pisarno in Kontrolni seznam za Zeleno pisarno. Vsa orodja so prevedena v slovenski jezik.

Umanotera je konec maja zaključila proces mentorstva v osmih partnerskih organizacijah Sloveniji (Aerodrom Ljubljana d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Medium, d.o.o., Kemijski inštitut , BRITISH COUNCIL SLOVENIA, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske). Na zaključnem dogodku procesa mentorstva so organizacije, ki so v procesu mentorstva uspele zadostiti osnovni stopnji dobre okoljske prakse v pisarniški dejavnosti po merilih EGO,  prejela certifikate Evropske zelene pisarne. Vodje zelenih pisarn partnerskih organizacij pa so bili za svoje delo nagrajeni s priznanjem za uspešno zaključeno usposabljanje.

Na dogodku sta direktorica Umantere Vida Ogorelc in direktorica Planet GV Danijela Brečko podpisali tudi pismo o nameri za partnersko sodelovanje v prihodnje glede Evropske zelene pisarne.

Projekt EGO se je začel januarja 2011, v njem pa sodeluje sedem organizacij iz šestih držav: (1) KÖVET Association of Sustainable Economies, Madžarska (koordinator); (2) Umanotera, Slovenija; (3) Groupe One, Belgija; (4) Stockholm Environmental Institute Tallinn, (5) EstonijaTIME Foundation, (6) BolgarijaEco-Trend Association, Romunija in (7) 21 Solutions, Belgija. Projekt sofinancira EU prek programa vseživljenskega učenja Leonardo da Vinci.

TISKANI IZVOD PRIROČNIKA: Za naročilo izpolnite naročilnico (za fizične osebe, za pravne osebe). Cena je 20 evrov + ddv.

Izšel priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

20. junij 2013 – Umanotera v okviru projekta Čista zmaga objavila prvi slovenski priročnik s kriteriji za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov. Organizatorji športnih dogodkov in drugi deležniki v športni industriji v Sloveniji so pred pomembno odločitvijo: bodo zgolj opazovalci pozitivnih družbenih sprememb ali bodo pri njih tudi aktivno sodelovali? Potrebna je odločitev, volja in orodja. Slednja so zdaj organizatorjem športnih prireditev na voljo v Priročniku za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov.

Namen priročnika je predstaviti priložnosti in s številnimi vzorci, nasveti in zanimivostmi organizatorje motivirati ter jih podpreti v procesu povečevanja trajnostnosti njihovih športnih dogodkov. Njegov krovni namen pa je prispevati k trajnostnemu razvoju naše družbe.

Priročnik organizatorjem svetuje pri menedžmentu in izvedbi trajnostnega športnega dogodka. Na področju menedžmenta se posveti vzpostavitvi sistema vodenja, komuniciranju in naročanju. Izvedba se nanaša na področja družbene odgovornosti, prizorišča in infrastrukture, naravnega okolja, mobilnosti, energije, odpadkov, hrane in pijače ter vode.

Priročnik organizatorje vodi po tri-stopenjski shemi postopnega napredovanja. Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. Izvedba ukrepov na drugi stopnji poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. Ukrepi na tretji stopnji poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahtevajo še aktivno vključevanje ostalih deležnikov športnega dogodka (sponzorjev, lokalne skupnosti, dobaviteljev, udeležencev).

Poleg tega smo pripravili kriterije za trajnostne športne dogodke kot samostojno orodje, ki so namenjeni ocenjevanju športnih dogodkov glede na trajnostne elemente in se jih uporabi kot vir idej pri načrtovanju ali kot samoevalvacijsko orodje.

S to verzijo 1.0 se priročnik podaja v življenje, kjer ga čakajo številne priložnosti za izboljšave. S pomočjo odzivov tistih, ki ga boste uporabljali, ga bomo v naslednjih verzijah lahko izboljšali. Za vaše pripombe, predloge in kritike se priporočamo in se zanje vnaprej zahvaljujemo.

Priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

Kriteriji za trajnostne športne dogodke

www.cistazmaga.si

Končana prva etapa Čiste zmage

14. junij 2013 – V teh dneh se zaključuje prva etapa projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki si je od začetka leta 2012 prizadeval za uveljavitev načel trajnostnega razvoja pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji.

Umanotera je v okviru projekta med drugim pripravila nabor kriterijev za trajnostne športne dogodke, sodelovala kot zunanji svetovalec pri petih športnih dogodkih v različnih slovenskih regijah, izvedla delavnice za organizatorje in sponzorje športnih dogodkov ter pripravila Priročnik za implementacijo, poročanje in komuniciranje trajnostnih športnih dogodkov. Ob predstavitvi priročnika se je ekipa Čiste zmage ter ambasadorja trajnostnih športnih dogodkov Mitja Petkovšek in Franci Petek v Tivolskem gradu v Ljubljani na zaključni delavnici srečala s partnerji in organizatorji športnih dogodkov ter mediji.

Kot je na brifingu za medije povedala vodja projekta Čista zmaga Gaja Brecelj, so v okviru projekta delali na treh stebrih: (1) sistematičnem delu z organizatorji in drugimi deležniki športnih dogodkov v Slovenji, (2) ozaveščanju širše javnosti o pomenu trajnostnih športnih dogodkov kot mediju, ki prispeva k dolgoročnim spremembam v delovanju posameznikov in organizacij ter (3) vpetosti trajnostnih športnih dogodkov v zakonodajni okvir oz. nacionalne in lokalne politike. Brecljeva je kot pozitivno zapuščino projekta izpostavila prvi slovenski priročnik s kriteriji za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov, ki organizatorje vodi po tri-stopenjski shemi postopnega napredovanja. Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. Izvedba ukrepov na drugi stopnji poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. Ukrepi na tretji stopnji poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahtevajo še aktivno vključevanje ostalih deležnikov športnega dogodka (sponzorjev, lokalne skupnosti, dobaviteljev, udeležencev).

Veliko odmevnost je projekt Čista zmaga dosegel marca letos, ko je bila ekipa projekta svetovalec organizacijskemu komiteju svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici (OK Planica). Po besedah Tomija Trbovca iz OK Planica je bila letošnja Planica v smislu trajnostnega dogodka vsekakor korak naprej, najpomembnejše spoznanje pa je bilo, da so ključni pri načrtovanju in izvedbi ljudje, predvsem prebivalci gornje-savske doline. Trbovc je še napovedal, da bo vidik trajnostnega razvoja v Planici postal stalnica in bo tudi rdeča nit kandidature in morebitne izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2019.

Ambasador trajnostnih športnih dogodkov Franci Petek je ocenil, da je bil najpomembnejši uspeh letošnje planiške prireditve ta, da so ljudje začeli govori o trajnostnih temah, npr. o tem, da je možno Planico obiskati z vlakom. Dejal je, da je bilo zanj sodelovanje v projektu Čista zmaga velika čast, saj tudi sam v svojem življenju skuša čim bolj slediti načelom trajnostnega razvoja. Podobno je poudaril tudi Mitja Petkovšek, ki se je ekipi Čiste zmage kot ambasador športnih dogodkov pridružil prvi. Po njegovem mnenju pa bo v Sloveniji  potrebnega še veliko dela z organizatorji športnih dogodkov, ki naj napredujejo postopoma, korak ta korakom, da bo upoštevanje trajnostnih kriterijev postalo vsaj t.i. higienski minimum.

Ekipa Čiste zmage je tudi zaključni dogodek organizirala skladno z načeli trajnostnega razvoja. Udeležence dogodka so spodbujali, naj v Tivolski grad pridejo z javnim prevozom, kolesom ali peš. Dogodek bo iz naslova mobilnosti ogljično nevtralen, saj bo Umanotera zanj kupila ogljično izravnavo. Odpadki, ki so nastali med pripravo in izvedbo dogodka, so bili dosledno ločeni na predpisane frakcije. Hrana in hladne pijače so bili v celoti slovenskega izvora, sezonski in ekološko pridelani, kava in čaj pa sta bila iz sistema pravične trgovine. Hrana in pijača sta bili postreženi v kozarcih, posodi in s priborom za večkratno uporabo ter z manjšim priborom, ki je bil odložen med organske odpadke.

Spletna stran: www.cistazmaga.si

Projekt naravoslovne učne poti

12. junij 2013 – Pri projektu Idejni načrt naravoslovne učne poti smo v preteklih mesecih pospešeno pripravljali vsebine. Naši prostovoljci so se v okviru delovnih skupin za svoje naloge zelo zavzeli in za posamezne sklope učne poti so vsebine skoraj dokončane. Nekatere izmed njih so že vidne na blogu, večina pa bo objavljena postopoma v poletnih mesecih. Na nove objave se lahko tudi naročite preko e-pošte ali RSS-a. 

Na naravoslovni učni poti smo predvideli dva kraka: gozdno-lesnega in naravoslovno-biološkega:

  • V okviru gozdno-lesnega kraka pripravljamo splošne vsebine o gozdu, klimatskih spremembah in lesu. Dotaknili se bomo sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom v Sloveniji in institucij, ki te principe zagotavljajo in jih izvajajo v praksi. Obiskovalci naravoslovne učne poti bodo spoznali tudi pot lesa od drevesa do izdelka ter različne vrste izdelkov in energentov, ki jih je mogoče pridobiti iz lesa. Opisali bomo tudi, kako uporaba lesa znižuje ogljični odtis in povedali nekaj o razkroju lesa.
  • Naravoslovno-biološki krak bo govoril o dvoživkah, velikih zvereh in značilnih vrstah, ki so prisotne na območju krajinskega parka. V okviru tega sklopa bomo prikazali tudi razne zanimivosti, kot je gozdna glasba in geo-caching. Predstavili bomo tudi pomen območja za izobraževanje in znanost v biologiji, gozdarstvu, lesarstvu in drugih vedah.

Ena izmed najpomembnejših usmeritev pri načrtovanju poti je interaktivnost. Na poti načrtujemo številne interaktivne objekte, za nekatere imamo že izdelane prototipe. Značilnost našega pristopa je tudi močna informacijska podpora. V okviru naravoslovne učne poti je predvidena spletna stran z razširjenimi vsebinami (več teksta, video, dokumentarci, …) in mobilna aplikacija, ki bo popestrila in obogatila obisk poti.

V preteklih mesecih so se ekipi pridružili novi prostovoljci (vsi sodelujoči pri projektu so navedeni tu).S ciljem zagotavljanja uresničljivosti idejnega načrta učne poti smo se sestali s strokovnjaki iz Zavoda za varstvo narave in se pogovorili o sprejemljivosti načrtovanih objektov. Redno se usklajujemo tudi s predstavnikom Mestne občine Ljubljana.

Več o projektu na blogu http://ucnapot.wordpress.com/

Tretji člen in 28 nevladnih organizacij začeli z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic

7. maj 2013 –  28 nevladnih organizacij v okviru Spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen je začelo z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic. Z akcijo želijo vplivati na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki prav zdaj vodi sporen postopek za širitev seznama lovnih vrst.

Poziv je nastal kot odgovor civilne družbe na aktualne predloge za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Ti med drugim vsebujejo podaljšanje obstoječih lovnih dob in razširitev seznama lovnih vrst z osmimi vrstami ptic, ki so v Sloveniji zavarovane, kar pet od teh pa najdemo na Rdečemu seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

Tomaž Mihelič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, pojasnjuje: »Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje kljub nasprotovanju civilne družbe in velikemu medijskemu odzivu nadaljujejo s postopki spremembe lovskih predpisov. Obstoječi predlogi Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove in podjetja Erico d.o.o. so naravovarstveno in etično nesprejemljivi, zato jim v DOPPSu ostro nasprotujemo. Za lov na te vrste ni nobenega ekološkega razloga. Gre za vrste, ki ne delajo gospodarske škode in pri katerih umetno uravnavanje populacije ni potrebno, zato bi šlo pri lovu nanje zgolj za ubijanje za zabavo in osebno okoriščanje.«

Da so aktualni predlogi sprememb naravovarstveno sporni, poudarja tudi Peter Trontelj iz Biotehniške fakultete: »Kar štiri od predlaganih zavarovanih vrst ptic sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji: kreheljc in sloka sta močno ogroženi, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki Slovenije. Obstaja resna bojazen, da bi uvedba lova nanje te vrste potisnila čez rob izumrtja pri nas.« Čeprav bi lov na te vrste potekal predvsem v času njihove selitve čez Slovenijo, je ohranjanje mirnih območij za počivališča ptic selivk nujno potrebno. Lov in posledično vznemirjanje na selitvi sta dodatna kritična dejavnika ogrožanja že tako majhne in upadajoče populacije.

Pobudniki pristojnega ministra pozivajo, da se zavzame za odpravo lova ptic za zabavo in prepreči uvrstitev zavarovanih vrst med lovno divjad. Koordinatorica skupnosti Tretji člen dr. Renata Karba iz Umanotere je ob tej priložnosti povedala: »Biotska raznovrstnost je eno od največjih bogastev naše države. Je naša skupna naravna dediščina in njeno uničevanje v imenu partikularnih zasebnih interesov je nesprejemljivo. Ptice so v naši družbi prepoznane kot ambasadorji ohranjene narave. Stanje populacij ptic je pokazatelj ohranjenosti habitatov, kar je ne nazadnje razvidno tudi v evropskem pravnem redu. Je pa tudi indikator civiliziranosti družbe. Lov na ptice brez jasnih in strokovno utemeljenih razlogov po našem mnenju ne sodi v sodobno družbo.«

Ob vprašanju upravičenosti lova na ptice sodelujoče organizacije izpostavljajo tudi etični vidik lova. Petra Mohar, Društvo za zaščito živali Ljubljana: »Prerasli smo antropocentričen, vzvišen odnos do živali in narave. Družba živali ne vidi več le kot stvari, namenjene zadovoljevanju človekovih potreb, zato so nekateri vzgibi za lov postali nesprejemljivi. Po našem mnenju je upravičen le lov, za katerega je možno dokazati, da je nujen za ohranjanje habitatov, preprečevanja širjenja bolezni ipd. Poleg tega je pomembno, da je žival usmrčena čim hitreje in s čim manj trpljenja. «

Slikovno gradivo in besedilo peticije je dostopno na spletni strani www.tretjiclen.si/slo/ptici.